Up
 
 

Minimalny zakres informacji, który powinna zawierać opinia, o której mowa w art. 9l ust. 11 pkt 1 ustawy – prawo energetyczne

Opinia powinna zawierać informacje potwierdzające, na podstawie rzeczywistych (zrealizowanych) wartości, prawidłowość danych formalno-prawnych i liczbowych zawartych w sprawozdaniu wytwórcy jak i w składanych przez niego wnioskach o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji określonych w ustawie – Prawo energetyczne i rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314).

Dotyczy to w szczególności:

1) w odniesieniu do ustawy – Prawo energetyczne:

a) danych dotyczących lokalizacji, typu i mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji, w której energia elektryczna była wytworzona, zgodnie z udzieloną koncesją;
b) ogólnego potwierdzenia zasadności składania wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym;
c)
spełnienia warunków uprawniających do wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 albo 2 lub w art. 9a ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne.

2) w odniesieniu do wymogów sprecyzowanych w rozporządzeniu z dnia 26 września 2007 r.:

a) oszczędności energii pierwotnej – PES;
b)
średniorocznej sprawności granicznej;
c) przyjętego przez przedsiębiorcę roku rozpoczęcia eksploatacji jednostki kogeneracji;
d)
przyjętych przez przedsiębiorcę zharmonizowanych referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła użytkowego;
e) podanych przez przedsiębiorcę rodzajów, ilości i średnich wartości opałowych zużytych paliw w jednostce kogeneracji;
f) podanych przez przedsiębiorcę poziomów napięć sieci elektroenergetycznych, do których oddawana jest energia elektryczna z jednostki kogeneracji;
g) określenia przez przedsiębiorcę ilości i sposobów wykorzystania ciepła użytkowego w kogeneracji;
h)
określenia ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracji;
i)
przedstawionego przez przedsiębiorcę schematu urządzeń wchodzących w skład jednostki kogeneracji oraz dokumentacji identyfikującej pomiary na granicy bilansowej jednostki;
j)
wymagań dotyczących pomiarów ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego oraz zużytych paliw w jednostce kogeneracji;
k) procedur przyjętych przez przedsiębiorcę w Załączniku Nr 6 do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 24.01.2008