Up
 
 

Ceny hurtowe i detaliczne

1. Ceny hurtowe

 

Średnie ceny hurtowe wytwórców

Średnia cena energii elektrycznej sprzedanej przez wytwórców w 2005 r. wyniosła 137,74 zł/MWh i była o 1,0% niższa niż w 2004 r.

Tabela A12. Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej uzyskane w latach 2002-2005 przez 10 spółek wytwórczych w poszczególnych segmentach rynku

Segment

Średnia cena energii elektrycznej [zł/MWh]

Zmiana [%]

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2005/2004

Ogółem

144,34

143,83

139,08

137,74

-1,0

W kontraktach długoterminowych

154,88

166,68

160,29

183,52

14,5

Poza kontraktami długoterminowymi

120,55

123,84

118,69

116,44

-1,9

w tym:

         

sprzedaż do spółek dystrybucyjnych

114,62

120,10

118,48

116,97

-1,3

sprzedaż do przedsiębiorstw obrotu

110,71

118,48

112,57

111,23

-1,2

sprzedaż energii na giełdzie

131,64

114,80

113,42

117,38

3,5

sprzedaż energii na Rynku Bilansującym

153,17

153,67

133,68

135,62

1,4

Źródło: URE

W segmencie kontraktów długoterminowych zanotowano największy wzrost, bo aż o 14,5% w porównaniu do 2004 r. Średnia cena w tym segmencie wynosiła 183,52 zł/MWh.

W części rynku podlegającej mechanizmom konkurencji średnie ceny energii elektrycznej kształtowały się na poziomie 116,44 zł/MWh, czyli zmalały o 1,9% w stosunku do cen z roku poprzedniego. Największy spadek cen zanotowano w sprzedaży do spółek dystrybucyjnych o 1,3% w stosunku do 2004 r. przy średniej cenie 116,97 zł/MWh. Także w segmencie sprzedaży do przedsiębiorstw obrotu zaobserwowano nieznaczny spadek o 1,2%, zaś średnia cena wynosiła 111,23 zł/MWh.

Na Towarowej Giełdzie Energii SA cena energii wzrosła o 3,5%. Jednak ze względu na 0,8% udział w handlu energią w 2005 r., podobnie jak w latach poprzednich, Giełda ma marginalne znaczenie w tym zakresie.

Średnie ceny zakupu w obrocie

Średnie ceny zakupu energii przez przedsiębiorstwa obrotu w 2005 r. (rysunek A7) charakteryzują się nieznaczną tendencją spadkową (o 2,0%) w porównaniu do roku poprzedniego. Średnia cena zakupu od przedsiębiorstw wytwórczych kształtuje się na poziomie 111,98 zł/MWh i jest niższa o 2,68 zł/MWh. Spadła również średnia cena zakupu od innych przedsiębiorstw obrotu − wynosi 108,48 zł/MWh.

Rysunek A7. Średnie ceny zakupu przez przedsiębiorstwa obrotu energii elektrycznej w podziale na źródła zakupu (w zł/MW)

Średnie ceny zakupu przez przedsiębiorstwa obrotu energii elektrycznej w podziale na źródła zakupu

Źródło: URE

 

2. Ceny detaliczne

 

Średnie ceny detaliczne wytwórców

Oprócz tego, że w 2005 r. sprzedaż w segmencie odbiorców uprawnionych do korzystania z prawa wyboru sprzedawcy (TPA) wzrosła o 2,5%, zwiększyła się także (z trzech do czterech) liczba przedsiębiorstw wytwórczych prowadzących bezpośrednią sprzedaż odbiorcom TPA.

Tabela A13.Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej uzyskane w latach 2002-2005 przez 10 spółek wytwórczych odbiorcom TPA i pozostałym odbiorcom końcowym

Segment

Średnia cena energii elektrycznej [zł/MWh]

Zmiana [%]

2002

2003

2004

2005

2005/2004

Sprzedaż energii odbiorcom TPA

104,65

112,66

116,65

119,60

2,5

Sprzedaż energii

innym odbiorcom finalnym

165,05

164,14

161,70

166,35

2,9

Źródło: URE

Średnie ceny sprzedaży energii w obrocie

Średnia cena energii elektrycznej sprzedanej przez przedsiębiorstwa obrotu wszystkim kontrahentom w 2005 r. wynosi 122,97 zł/MWh i jest wyższa od średniej ceny energii elektrycznej w roku poprzednim o 5,70 zł/MWh.

W 2005 r. w przedsiębiorstwach obrotu średnia cena energii elektrycznej do odbiorców finalnych wzrosła o 13,4% i wynosiła 129,96 zł/MWh. W przypadku energii sprzedawanej przedsiębiorstwom obrotu zanotowano wzrost cen o 1,3%. Najwyższy poziom średnich cen charakteryzuje energię ze źródeł odnawialnych − wynosi ona 308,82 zł za MWh.

Trend zmian średnich cen sprzedaży energii z OZEE jest odmienny od trendów wykazywanych przez średnie ceny sprzedaży energii z konwencjonalnych źródeł wytwarzania. Wynika to z faktu, że średnia cena sprzedaży energii z OZEE zawiera element ceny za energię elektryczną oraz element wynikający z obowiązku zakupu energii z OZEE. Wprowadzony w ostatnim kwartale 2005 r. system obrotu świadectwami pochodzenia wyraźnie rozdzieli te dwa elementy składowe, a średnia cena energii z OZEE w latach następnych powinna ukształtować się na poziomie zbliżonym do cen rynkowych.

Rysunek A8. Średnie ceny sprzedaży przez przedsiębiorstwa obrotu energii elektrycznej w podziale na grupy odbiorców (w zł/ MW)

Średnie ceny sprzedaży przez przedsiębiorstwa obrotu energii elektrycznej w podziale na grupy odbior

Źródło: URE

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 18.05.2006