Up
 
 

OZE

 • Aktualizacja pakietu informacyjnego MIOZE

  Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany pakiet informacyjny dla podmiotów zamierzających wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji oraz podmiotów, które uzyskały wpis do tego rejestru. » więcej

 • Realizacja obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za 2018 rok

  Prezes URE przypomina o obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, wynikającym z ustawy o odnawialnych źródłach energii. » więcej

 • Informacja nr 53/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 53/2018) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2018 » więcej

 • Informacja nr 52/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 52/2018) w sprawie schematu instalacji odnawialnego źródła energii przedkładanego na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP » więcej

 • Schemat instalacji OZE na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej

  Wytwórca energii elektrycznej z OZE, zainteresowany przystąpieniem do systemu aukcyjnego albo systemu FIT/FIP, składając wniosek o wydanie zaświadczenia lub deklarację o przystąpieniu do aukcji lub deklaracją o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu, zobligowany jest przedłożyć także oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji. » więcej

 • Informacja nr 48/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 48/2018) w sprawie konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracji o przystąpieniu do aukcji » więcej

 • Konieczność aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji OZE lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji

  Wytwórcy, którzy zamierzają wziąć udział w aukcjach przeprowadzanych w 2018 r. według znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii powinni złożyć do Prezesa URE ponowny wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklarację o przystąpieniu do aukcji. » więcej

 • OZE w liczbach

  Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki zostały zaktualizowane informacje dotyczące potencjału krajowego OZE w liczbach. » więcej

 • Informacja nr 46/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2018) przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 55 oraz 188a ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii » więcej