Up
 
 

Uwagi Urzędu Regulacji Energetyki do artykułu „Stolicy grozi black-out”

opublikowanego w „Rzeczpospolitej” z dnia 8 sierpnia 2006 r. Nie ma powodu straszenia Warszawiaków zagrożeniem braku dostaw energii elektrycz-nej. Katastrofalnie gorące tegoroczne lato nie spowodowało przerw w dostawie energii elek-trycznej dla mieszkańców Warszawy. Zatem co najmniej dziwny jest prezentowany w artyku-le pogląd o potrzebie budowy nowego źródła. Zamiar taki poprzedzony musi być wnikliwymi analizami ekonomicznymi, albowiem jego wybudowanie i utrzymanie pociągnie za sobą wysokie koszty, które przełożą się na wysokość płatności odbiorców. Bezpieczeństwo ciągłości dostaw nie jest bowiem uzależnione jedynie od zwiększenia mocy wytwórczych, ale od szeregu innych czynników, w tym działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa sieciowe. Polska posiada scentralizowany system elektroenergetyczny i praktycznie żadna miejscowość nie jest samowystarczalna energetycznie. Zjawisko takie należy uznać za prawidłowe. Dlatego też powszechnie stosowany jest zakup energii z elektrowni systemowych, w szczególności w sytuacji, gdy produkcja i zużycie przez odbiorców energii elektrycznej jest zróżnicowane w poszczególnych okresach roku kalendarzowego.
Dla uzasadnienia celowości budowy nowego źródła energii elektrycznej nieuprawnione jest przywoływanie ilości awarii, które miały miejsce w Warszawie w 2004 roku.


Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki
Krystyna Gromczyńska
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 08.08.2006