Up
 
 

Sprostowanie Urzędu Regulacji Energetyki do artykułu „Paliwo lepszej jakości”, opublikowanego w „Parkiecie” z dnia 10 sierpnia 2006 r.

    

         W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule pt. „Paliwo lepszej jakości”, który ukazał się w gazecie „Parkiet” z dnia 10 sierpnia 2006 r. na str. 10 informuję co następuje.

W pierwszym półroczu 2006 r. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informację o 113 kontrolach przeprowadzonych u 65 przedsiębiorców, a nie jak podano 113 wniosków o cofnięcie koncesji. W trakcie tych kontroli ujawniono nieprawidłowości o różnym stopniu nasilenia.

W stosunku do każdego podmiotu, który wprowadzał paliwo o niewłaściwej jakości Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczął postępowania wyjaśniające zmierzające bądź to do nałożenia kary pieniężnej, bądź to do cofnięcia koncesji. Dotkliwe kary pieniężne nakładane są na przedsiębiorców, którzy sprzedawali złe paliwo po raz pierwszy, natomiast koncesja cofana jest gdy następuje to więcej niż raz lub skala zjawiska pozwala na jego zakwalifikowanie jako rażące naruszenie koncesji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko takie działanie daje podstawę do cofnięcia koncesji.

Należy zauważyć, że kary dotychczas wymierzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sięgały od 10.000 do 500.000 zł.

W 2006 r. Prezes URE cofnął 7 koncesji, a 19 postępowań zostało zakończonych i w najbliższych dniach zostaną wydane, stosowne do ustaleń, decyzje.

Trudności z zakończeniem postępowań wynikają z konieczności zgromadzenia szczegółowego materiału dowodowego, gdyż w większości przypadków sądy karne umarzają postępowania lub nawet uniewinniają przedsiębiorców sprzedających złe paliwo, a ci wykorzystują to w postępowaniu w sprawie cofnięcia koncesji próbując udowodnić, że naruszenie nie było rażące. Różny też jest stopień przydatności przekazywanych do Urzędu Regulacji Energetyki przez inne organy państwowe materiału dowodowego.

Należy też pamiętać, że od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje przedsiębiorcom odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
                                                                                   dr Zdzisław Muras
                                                                                               p.o. dyrektora Departamentu
                                                                                               Przedsiębiorstw Energetycznych URE

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 10.08.2006