Up
 
 

Sprostowanie Urzędu Regulacji Energetyki do artykułu „Urząd chce odbierać koncesje”

opublikowanego w „Pulsie Biznesu” z dnia 11 sierpnia 2006 r.


W odniesieniu do informacji zawartych w artykule pt. „Urząd chce odbierać koncesje”, który ukazał się w gazecie „Puls Biznesu” z dnia 11 sierpnia 2006 r. pragnę wyjaśnić, że jedyną prawdziwą informacją w nim zawartą jest fakt, że URE prowadzi w odniesieniu do wszystkich podmiotów posiadających koncesje na obrót gazem ziemnym z zagranicą postępowania administracyjne, w tym także w sprawie o cofnięcie koncesji.

W toku prowadzonych postępowania przedsiębiorcy mają prawo do składania wyjaśnień i wniosków dowodowych w sprawie będącej przedmiotem tego postępowania oraz zapoznania się aktami sprawy, o czym zostali poinformowani. W zależności od podjętych ustaleń postępowanie może zostać umorzone lub też zostanie wydana decyzja w sprawie cofnięcia koncesji na OGZ. Działanie to ma przede wszystkim na celu wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości występujących w obrocie gospodarczym – tj. z jednej strony wyeliminowanie sytuacji kupowania przedsiębiorstw wraz z ważnymi koncesjami w celu uniknięcia procedury koncesyjnej wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz. 708), z drugiej zaś traktowanie koncesji nie jako dokumentu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej ale jedynie jako elementu podnoszącego wartość przedsiębiorstwa. Działania URE nie są nakierowanie „na wyrzucanie” importerów, a ma na celu jedynie doprowadzenie do respektowania obowiązującego prawa. Przedsiębiorstwa względem których wszczęto postępowania nie wykonują tej działalności co najmniej od kilku lat.

Należy jednocześnie dodać, że zupełnie nietrafne jest dodawanie grozy artykułowi (co jest ostatnio dość modne w mediach) stwierdzeniami – „nikt nie przewidywał nadciągającej burzy (…), sprawa jest poważna bo firma, której koncesja zostanie cofnięta, zgodnie z prawem energetycznym może ubiegać się o nią ponownie dopiero po trzech latach”.

Pragnę wyjaśnić, że zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne − nie może być wydana koncesja wnioskodawcy, któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (…)”, a nie na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Powyższe oznacza, że w świetle przepisów obowiązujących obecnie, w przypadku ewentualnego cofnięcia koncesji spowodowanego faktem, iż przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, nie ma przeszkód aby przedsiębiorca ten ponownie uzyskał koncesję w sytuacji, gdy faktycznie zaistnieje ku temu potrzeba.

 

 

Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki

                

                                                                                             Wiesław Wójcik

 

 

Warszawa, 11 sierpnia 2006 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 11.08.2006