Up
 
 

Mechanizmy pomocy najuboższym odbiorcom – sprostowanie informacji prasowych

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami podanymi przez dzienniki „Dziennik” z dn. 20.06. br oraz „Rzeczpospolita” z dn. 21.06.br, które nie odzwierciedlają stanowiska Prezesa, Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, co następuje:

Konieczność ochrony odbiorców wrażliwych społecznie została zawarta już w opublikowanej w styczniu br. „Mapie drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej”. W kwietniu br. powołany w URE Zespół ds. Prac Badawczych nad Problematyką Odbiorców Wrażliwych Społecznie sformułował Raport zawierający „Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych, niezbędnych do wdrożenia programu”, w którym to Raporcie zaproponowano konkretne rozwiązania pomocowe.

Program ten jest autorskim opracowaniem URE i zakłada ochronę najuboższych poprzez obniżenie stawek podatkowych oraz przyznanie pomocy socjalnej. Zainteresowani mogą zapoznać się z Raportem na stronie głównej Urzędu. Raport końcowy 

Propozycje zawarte w Programie zostały wykorzystane podczas prac międzyresortowej grupy roboczej do opracowania projektów aktów prawnych zapewniających odbiorcom słabym ekonomicznie właściwy poziom ochrony na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej oraz nadających Prezesowi URE odpowiednią rolę i narzędzia regulacyjne na takim rynku, która działa pod przewodnictwem Prezesa URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest przeciwny administracyjnemu obowiązkowi wprowadzania taryf socjalnych (nazywanych w artykułach „stawkami socjalnymi”). Tego typu działania prowadziłyby bowiem do niedopuszczalnego subsydiowania skrośnego - co oznacza, że inni odbiorcy musieliby pokryć koszty tańszej taryfy socjalnej – i powodowałyby zniekształcenie informacji rynkowej na temat wyceny energii elektrycznej.

Prezes URE potwierdza swoją determinację w dążeniu do unormowania mechanizmów pomocy najuboższym odbiorcom. Są one niezbędne nie tylko ze względu na wymogi prawa europejskiego, ale także konieczne w obliczu wzrastających cen energii elektrycznej.

Zainteresowanie tematyką odbiorcy wrażliwego oraz pomocą Prezesowi URE w jego działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa odbiorców słabych ekonomicznie wyrażają instytuty badawcze, ośrodki naukowe oraz osoby indywidualne.

Więcej na temat odbiorcy wrażliwego społecznie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki:

Komunikat Prezesa URE nr 10/2008 w sprawie Raportu Końcowego z prac Zespołu ds. Prac Badawczych nad Problematyką Odbiorców Wrażliwych Społecznie

W jaki sposób przedsiębiorstwa energetyczne pomagają odbiorcom wrażliwym społecznie uniknąć wstrzymania dostaw energii elektrycznej czy gazu?

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych przedmiotem zainteresowania Prezesa URE

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 23.06.2008