Up
 
 

Trzeci przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty

W dniu 21 września 2015 r. komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła trzeci przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Realizując obowiązki wynikające z przepisów § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1227 - dalej: „rozporządzenie przetargowe”) Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, zamieścił protokół z przebiegu przeprowadzonego przetargu, sporządzony przez komisję przetargową. Ww. protokół zawiera m.in.:

 1. oznaczenie daty i miejsca:
  1. składania ofert przetargowych,
  2. otwarcia ofert przetargowych,
  3. rozstrzygnięcia przetargu;
 2. liczbę złożonych ofert przetargowych;
 3. wskazanie ofert przetargowych:
  1. odrzuconych wraz z podaniem przyczyn ich odrzucenia,
  2. wybranych, w których, zgodnie z deklaracją przetargową, zadeklarowano wartość efektu energetycznego zawierającą się w przedziale, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.),
  3. niewybranych z podaniem przyczyn ich niewybrania.

***

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej do siedziby Prezesa URE wpłynęło 736 ofert przetargowych, z czego:

 • 1 oferta została wycofana na wniosek podmiotu przystępującego do przetargu,
 • 735 ofert zostało skutecznie zgłoszonych do udziału w przetargu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja przetargowa wybrała 502 oferty przetargowe (szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1/2015 z przebiegu przeprowadzonego przetargu z dnia 21 września 2015 r., zagregowane wyniki przetargu - tabela poniżej). Natomiast 230 ofert przetargowych zostało odrzuconych, w związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w § 10 ust. 3 rozporządzenia przetargowego1). Ponadto w rozstrzygniętym przetargu 3 oferty przetargowe nie zostały wybrane z uwagi na niespełnianie kryteriów, określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

Istotną rolę w ofercie przetargowej pełnią:

 1. deklaracja przetargowa, która stanowi oświadczenie woli w zakresie  przystąpienia do przetargu, i zawiera parametry niezbędne dla rozstrzygnięcia przetargu, które powinny stanowić odzwierciedlenie danych zawartych w audycie efektywności energetycznej i karcie tego audytu, oraz wnioskowaną wartość świadectwa efektywności energetycznej,  
 2. karta audytu efektywności energetycznej stanowiąca wyciąg danych zawartych w audycie, która w przypadku wygrania przetargu i otrzymania świadectwa efektywności energetycznej, zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Z powyższego wynika, iż jednym z istotnych warunków otrzymania wsparcia ze środków publicznych w postaci świadectw efektywności energetycznej, jest dochowanie należytej staranności w zakresie sporządzania oferty przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji przetargowej  i karty audytu efektywności energetycznej.

Najczęstszymi przesłankami odrzucenia oferty były nieprawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz nieprawidłowo wypełniona karta audytu efektywności energetycznej, w szczególności w związku z wystąpieniem m.in. (w kolejności według częstotliwości występowania):

 • niespójności danych i informacji zawartych w poszczególnych punktach deklaracji przetargowej oraz w pozostałych dokumentach składających się na ofertę przetargową,
 • nieprawidłowej kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • braków danych i informacji wymaganych przepisami prawa,
 • błędów rachunkowych,
 • wpisywania w deklaracji przetargowej danych dotyczących ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju w odniesieniu do energii finalnej.

Zagregowane wyniki trzeciego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej według kategorii, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej

Kategoria przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w przetargu  (toe) (t × ωśr; ωmax)2) gdzie t = 0,3 Ilość wybranych ofert (szt.) Wartość świadectw efektywności energetycznej, o które ubiegają się podmioty, które wygrały przetarg (toe) Udział procentowy (dane z kol. 5 : dane z kol. 2) * 100 % (%) Przedział wartości efektów energetycznych zadeklarowanych przez podmioty, które wygrały przetarg
1 2 3 4 5 6 7
Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych 1 743 585,0 <0,209;1,875> 374 120 460,830 6,909 <0,244;1,875>
Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych 217 948,0 <0,269;1,050> 34 16 576,699 7,606 <0,351;1,050>
Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji 217 948,0 <0,297;45,305> 94 12 848,640 5,895 <0,350;45,305>
RAZEM: 2 179 481,0   502 149 886,169 6,877 <0,244;45,305>

***

Podmioty, które wygrały przetarg, stosownie do art. 21 ust. 3 i 4 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.), oraz w związku z art. 217 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) mogą składać do Prezesa URE wnioski o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

Wnioski należy składać na adres:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Aleje Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Należy przy tym zwrócić uwagę na brzmienie art. 48 ustawy o efektywności energetycznej, mówiące o terminach obowiązywania poszczególnych jej zapisów.

Wzór wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej: bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci/1146,Wniosek-o-wydanie-swiadectwa-efektywnosci-energetycznej.html

Jednocześnie należy wskazać, iż w myśl art. 25 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, ze świadectwa efektywności energetycznej wynikają zbywalne prawa majątkowe, które są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.).

Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają:

 1. z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, prowadzonym przez podmiot organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej,
 2. na podstawie przekazywanej ww. podmiotowi przez Prezesa URE informacji o świadectwie efektywności energetycznej wydanym dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

- i przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego konta.

Istotnym jest, iż wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla  przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po spełnieniu szeregu obligatoryjnych przesłanek przewidzianych przepisami ustawy o efektywności energetycznej (w szczególności por. art. 22 ustawy).

___
1) Zgodnie z treścią tego przepisu Komisja odrzuca ofertę przetargową, jeżeli w wyniku sprawdzenia, o którym mowa w § 10  ust. 2:

1) oferta nie zawiera prawidłowo wypełnionej deklaracji przetargowej lub audytu efektywności energetycznej;
2) zgodnie z deklaracją przetargową przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu nie spełnia warunków, o których mowa w art. 18 ustawy.

2) Przedział, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

t - współczynnik akceptacji ofert,
ωśr - średnia wartość efektu energetycznego,
ωmax - najwyższa zadeklarowana w danym przetargu wartość efektu energetycznego;

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 08.10.2015