Up
 
 

Skutki wynikające z upływu terminów obowiązywania poszczególnych przepisów ustawy o efektywności energetycznej

Ponieważ nie został zakończony proces legislacyjny mający na celu uchwalenie nowej ustawy o efektywności energetycznej, Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę, że zgodnie z treścią art. 48 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), po 31 grudnia 2015 r. nie będzie istniała podstawa prawna do wydawania świadectw efektywności energetycznej tym podmiotom, które wygrały w przetargach na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Dlatego podmioty, które zamierzają wystąpić o wydanie świadectwa efektywności energetycznej,  powinny złożyć stosowny wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Prezesowi URE załatwienie tego wniosku w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy o efektywności energetycznej, prawa majątkowe, które nie zostaną umorzone przez Prezesa URE do 31 marca 2016 r., wygasają z mocy prawa 1 kwietnia 2016  r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 42/2015 dotyczącym skutków wynikających z upływu terminów obowiązywania poszczególnych przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.10.2015