Up
 
 

Czwarty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty

W dniu 5 lipca 2016 r. Komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła czwarty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Realizując obowiązek wynikający z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1227 - dalej: „rozporządzenie przetargowe”) Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, zamieścił protokół z przebiegu przeprowadzonego przetargu, sporządzony przez Komisję przetargową. Protokół ten zawiera m.in.:

 1. oznaczenie daty i miejsca:
  1. składania ofert przetargowych,
  2. otwarcia ofert przetargowych,
  3. rozstrzygnięcia przetargu;
 2. liczbę złożonych ofert przetargowych;
 3. wskazanie ofert przetargowych:
  1. odrzuconych wraz z podaniem przyczyn ich odrzucenia,
  2. wybranych, w których, zgodnie z deklaracją przetargową, zadeklarowano wartość efektu energetycznego zawierającą się w przedziale, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.),
  3. niewybranych z podaniem przyczyn ich niewybrania.

***

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej do siedziby Prezesa URE wpłynęło 1121 ofert przetargowych, z czego:

 • 1 oferta została wycofana - przed otwarciem ofert - przez podmiot przystępujący do przetargu,
 • 1120 ofert zostało skutecznie zgłoszonych do udziału w przetargu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja przetargowa wybrała 983 oferty przetargowe (szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1/2016 z przebiegu przeprowadzonego przetargu z dnia 5 lipca 2016 r., zagregowane wyniki przetargu - tabela poniżej). Natomiast 137 ofert przetargowych zostało odrzuconych, w związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w § 10 ust. 3 rozporządzenia przetargowego1), natomiast żadna ze zgłoszonych ofert przetargowych nie została odrzucona z uwagi na niespełnianie kryteriów, określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

Istotną rolę w ofercie przetargowej pełnią:

 1. deklaracja przetargowa, która stanowi oświadczenie woli w zakresie przystąpienia do przetargu i zawiera parametry niezbędne dla rozstrzygnięcia przetargu, które powinny stanowić odzwierciedlenie danych zawartych w audycie efektywności energetycznej i karcie tego audytu, oraz wnioskowaną wartość świadectwa efektywności energetycznej,
 2. karta audytu efektywności energetycznej stanowiąca wyciąg danych zawartych w audycie, która w przypadku wygrania przetargu i otrzymania świadectwa efektywności energetycznej, zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Z powyższego wynika, iż jednym z istotnych warunków otrzymania wsparcia w postaci świadectw efektywności energetycznej, jest dochowanie należytej staranności w zakresie sporządzania oferty przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej.

Do najczęstszych przesłanek odrzucenia ofert przetargowych należy zaliczyć w szczególności:

 • nieprawidłową kategorię przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • błędy rachunkowe,
 • nieprawidłową reprezentację podmiotu przystępującego do przetargu lub podmiotu udzielającego upoważnienie,
 • nieprawidłowe przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, które swoim zakresem wykracza poza zakres przedsięwzięć zawartych w Szczegółowym wykazie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 15).

Zagregowane wyniki czwartego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej według kategorii, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej

Kategoria przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w przetargu (toe) (t·ωśr; ωmax)2) gdzie t = 0,3 Ilość wybranych ofert (szt.) Wartość świadectw efektywności energetycznej, o które ubiegają się podmioty, które wygrały przetarg (toe) Udział procentowy (dane z kol. 5 : dane z kol. 2) * 100 % (%) Przedział wartości efektów energetycznych zadeklarowanych przez podmioty, które wygrały przetarg
1 2 3 4 5 6 7
Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych 1 578 848,000 <0,136;1,375> 828 428 623,236 27,148   <0,200;1,375>  
Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych 197 356,000 <0,161;1,050> 35 24 263,150 12,294   <0,300;1,050>  
Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji 197 356,000 <0,175;1,330> 120 42 136,910 21,351   <0,251;1,330>  
RAZEM: 1 973 560,000   983 495 023,296 25,083 <0,200;1,375>

***

Podmioty, które wygrały przetarg, stosownie do treści art. 21 ust. 3 i 4 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej oraz w związku z art. 217 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) mogą składać do Prezesa URE wnioski o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

Wnioski należy składać na adres:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Wzór wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej: www.bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci.

Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.), uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r., w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. A zatem rok 2018 jest ostatnim rokiem, za który można realizować obowiązek określony w art. 10 ust. 1 nowej ustawy, świadectwami efektywności energetycznej wydanymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Prezesa URE na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Jednocześnie należy wskazać, iż w myśl art. 25 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, ze świadectwa efektywności energetycznej wynikają zbywalne prawa majątkowe, które są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, z późn. zm.).

Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają:

 1. z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, prowadzonym przez podmiot organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej,
 2. na podstawie przekazywanej ww. podmiotowi przez Prezesa URE informacji o świadectwie efektywności energetycznej wydanym dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

- i przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego konta.

Możliwość dokonywania obrotu prawami majątkowymi wynikającymi z wydanych świadectw pochodzenia, lub wykorzystania tych świadectw na poczet realizacji obowiązków określonych w ustawie o efektywności energetycznej, uzależniona jest od uzyskania statusu członka Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia znajdują się na: https://www.tge.pl/pl/51/czlonkostwo-w-rsp.

_____

1) Zgodnie z treścią tego przepisu Komisja odrzuca ofertę przetargową, jeżeli w wyniku sprawdzenia, o którym mowa w § 10  ust. 2:

 1. oferta nie zawiera prawidłowo wypełnionej deklaracji przetargowej lub audytu efektywności energetycznej;
 2. zgodnie z deklaracją przetargową przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu nie spełnia warunków, o których mowa w art. 18 ustawy.

2) Przedział, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • t - współczynnik akceptacji ofert,
 • ωśr - średnia wartość efektu energetycznego,
 • ωmax - najwyższa zadeklarowana w danym przetargu wartość efektu energetycznego;
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 06.07.2016