Up
 
 

Obowiązek przekazania danych o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji za 2016 r.

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do złożenia w terminie do 24 lutego 2017 r. informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej za 2016 r.
Działając na podstawie art. 28 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do przesłania informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2016 r. Zebrane informacje posłużą do obliczenia średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz do ustalenia jednostkowych opłat zastępczych oznaczonych symbolami Ozg, Ozk i Ozm obowiązujących w 2018 r.

 

Szczegółowe informacje, wzór ankiety oraz objaśnienia do ankiety znajdują się w załączonym poniżej piśmie Prezesa URE skierowanym do przedsiębiorstw.

W celu ułatwienia wypełniania ankiety przez przedsiębiorstwa, zamieszczony jest również wzór ankiety w Excelu.

Ankietę po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy należy wysłać:

drogą pocztową na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej (skan dokumentów wysłanych drogą pocztową oraz wypełnioną tabelę w Excelu) na adresy mailowe: anna.bunczyk@ure.gov.pl i karol.bednarek@ure.gov.pl.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 30.01.2017