Up
 
 

Wzór sprawozdania kwartalnego producenta obowiązujący do końca 2014 r. (DPE - 4.2)

Objaśnienia do formularza DPE-4.2

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 maja 2014 r., producenci (zdefiniowani w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych) są zobowiązani do składania do Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań kwartalnych zawierających określone informacje. Wzór tego sprawozdania (oznaczony symbolem DPE-4.2)został opracowany i udostępniony poniżej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W dniu 9 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 457, z późn. zm.), która wprowadziła w obszarze przedmiotowej sprawozdawczości zmiany. Następnie powyższa ustawa oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zostały znowelizowane w tym zakresie na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1088).

Art. 9 ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu obowiązującym od dnia 14 sierpnia 2014 r., stanowi przy tym, że do sprawozdawczości producentów nowe przepisy stosuje „po raz pierwszy za pierwszy kwartał 2015 r.”.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie:

  • wytwarzania, magazynowania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i wprowadzania ich do obrotu lub
  • importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów,

tj. producenci, obowiązani są do złożenia sprawozdań kwartalnych za III i IV kwartał 2014 r. wg dotychczasowych zasad, tj. do Urzędu Regulacji Energetyki, na dotychczasowym formularzu sprawozdawczym DPE-4.2.

Natomiast w przypadku sprawozdań kwartalnych producentów składanych za I kwartał 2015 r. oraz kwartały następne, zmianie ulega zakres podmiotowy tych sprawozdań (zgodnie ze znowelizowaną definicją ustawową producenta) oraz organ określający wzór sprawozdania. Wzór tego sprawozdania został określony przez Ministra Gospodarki w rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1861). Powyższe oznacza, że dotychczasowy wzór, oznaczony symbolem DPE 4.2, nie ma zastosowania do sprawozdań składanych za I kwartał 2015 r. oraz kwartały następne.

Niezależnie od powyższego, przypominamy, że termin składania sprawozdań kwartalnych przez producentów nie ulega zmianie - sprawozdania te należy przekazać w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.04.2009