Up
 
 

Co to jest licznik przedpłatowy?

Przedpłatowy układ pomiarowo - rozliczeniowy, zwany licznikiem przedpłatowym, służy do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło (art. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne).

Przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować licznik przedpłatowy, jeżeli odbiorca:

  1. co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobrane paliwo gazowe , energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca;
  2. nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego są dostarczane paliwa gazowe, energia elektryczna lub ciepło;
  3. użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo - rozliczeniowego.

Koszty zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo - rozliczeniowego ponosi przedsiębiorstwo energetyczne.
Należy zauważyć, że do zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo - rozliczeniowego wymagana jest zgoda odbiorcy.
W razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo - rozliczeniowego przedsiębiorstwo energetyczne będzie mogło wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej lub rozwiązać umowę sprzedaży energii.

Co robić ?

  1. Gdy co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekaliśmy z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca - warto jest wyrazić zgodę na zainstalowanie tzw. licznika przedpłatowego i poprosić przedsiębiorstwo energetyczne o szczegółowe wyjaśnienie zasad działania tego rodzaju licznika i posługiwania się kartą do niego.
  2. W przypadku kłopotów w terminowym opłacaniu rachunków warto niezwłocznie skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym. Wiele z nich wprowadziło bowiem programy pomocy odbiorcom mającym trudności w regularnym opłacaniu rachunków, także innych niż instalacja tzw. licznika przedpłatowego.
  3. Jednakże w sytuacji, kiedy nie zaistniała żadna z przesłanek wymienionych w ww.
  4. art. 6a ustawy - prawo energetyczne, odbiorca nie występował z wnioskiem o założenie przedpłatowego układu pomiarowo - rozliczeniowego, a mimo to przedsiębiorstwo energetyczne będzie chciało zainstalować taki układ, odbiorca może wystąpić do władz tego przedsiębiorstwa z wnioskiem o odstąpienie od instalowania takiego układu.

Czytaj więcej na temat pomocy odbiorcom udzielanej przez przedsiębiorstwa energetyczne.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
10.06.2010