Up
 
 

Czy odbiorca może żądać sprawdzenia prawidłowości działania licznika?

I. W przypadku podejrzeń błędnego działania licznika, każdy odbiorca ma prawo zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego. Przedsiębiorstwo energetyczne, na mocy przepisu § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ma obowiązek

  1. na żądanie odbiorcy, dokonać takiego sprawdzenia,
  2. dokonać sprawdzenia nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

II. Odbiorca ma prawo także zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowego - rozliczeniowego. Badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni, od dnia zgłoszenia żądania (§ 43 ust. 2 ww. rozporządzenia).

III. Zgodnie z § 43 ust. 4 ww. rozporządzenia, odbiorca ma prawo zażądać dodatkowego badania licznika w wybranym przez siebie laboratorium. Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do umożliwienia przeprowadzenia takiej ekspertyzy. Z żądaniem przeprowadzenia takiej dodatkowej ekspertyzy trzeba zgłosić się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego.
Koszty tej dodatkowej ekspertyzy pokrywa odbiorca.

IV. Koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego, w przypadku gdy:

  1. nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów tego układu - pokrywa odbiorca.
  2. stwierdzono nieprawidłowości w działaniu tego układu - pokrywa przedsiębiorstwo energetyczne.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo - rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne:

  1. zwraca koszty ekspertyz, oraz
  2. dokonuje korekty należności za dostarczoną energię elektryczną (§ 43 ust. 6 ww. rozporządzenia).

W przypadku wymiany układu pomiarowo - rozliczeniowego w trakcie dostarczania energii elektrycznej, a także po zakończeniu jej dostarczania, przedsiębiorstwo energetyczne: wydaje odbiorcy dokument zawierający dane identyfikujące układ pomiarowo - rozliczeniowy i stan wskazań licznika w chwili demontażu (§ 43 ust. 7 ww. rozporządzenia).

***

Na układ pomiarowo rozliczeniowy składają się liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo - rozliczeniowe, a także układy połączeń miedzy nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za pobraną energię (§ 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego)

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
20.07.2010