Up
 
 

Masz kłopot z terminowym opłaceniem rachunku za pobraną energię ? - niezwłocznie zgłoś się po pomoc do przedsiębiorstwa energetycznego Do kiedy należy opłacić rachunek za energię elektryczną, aby nie narazić się na nie terminowe wniesienie opłaty?

Wzrastające ceny energii elektrycznej czy gazu ziemnego powodują, że odbiorcy mają problem z terminowym opłaceniem rachunku za pobraną energię elektryczną czy gaz ziemny. W takim przypadku nie należy zwlekać z powiadomieniem o tej sytuacji przedsiębiorstwa energetycznego czy gazowni.
Jak wykazały prowadzone w Urzędzie Regulacji Energetyki analizy, przedsiębiorstwa energetyczne wprowadziły z własnej inicjatywy programy służące pomocą w opłaceniu rachunku. Każde przedsiębiorstwo wprowadziło jednak inne rozwiązania, dlatego też należy niezwłocznie skontaktować się z przedsiębiorstwem, z którym odbiorca ma podpisaną umowę sprzedaży czy umowę kompleksową.

Brak wniesienia opłaty za pobraną energię elektryczną czy paliwo gazowe może bowiem spowodować wstrzymanie dostaw tych mediów, na podstawie art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (zobacz także zamieszczone w Poradniku Odbiorcy materiały nt. wstrzymywania dostarczania paliw gazowych, i energii elektrycznej).

Spółki stosują bardzo zindywidualizowane podejście do form i zakresu udzielanej pomocy, która uzależniona jest od aktualnej sytuacji indywidualnego odbiorcy, co wydaje się podejściem jak najbardziej uzasadnionym. Odbiorca może zatem uzyskać pomoc pochodzącą od samej spółki, której ona ponosi koszty, i od spółki współdziałającej z ośrodkami pomocy społecznej - co jest świadczeniem Państwa udzielanym w ramach pomocy społecznej.

Formy pomocy odbiorcom, w tym tzw. odbiorcom wrażliwym społecznie.
Przedsiębiorstwa energetyczne stosują różne działania pomagające odbiorcom uniknąć wstrzymania dostaw:

 1. W przypadku odbiorców, którzy mają przejściowe lub cykliczne kłopoty z terminowym opłacaniem rachunków, stosuje się rozłożenie na raty zaległych płatności.
 2. W sytuacjach, gdy odbiorca nie może tymczasowo regulować w terminie należności za pobraną energię, istnieje możliwość prolongaty terminu płatności, na wniosek odbiorcy.
 3. Odstąpienie od naliczania odsetek za nieterminowe wniesienie opłaty, zaniechanie naliczania odsetek przez pewien okres czy przyjęcie w miejsce ustawowych odsetek umownych odsetek o określonej wartości, pozwala uniknąć kumulacji zadłużenia.
 4. W skrajnych przypadkach zaległe należności są umarzane. W jednej ze spółek, ma to miejsce w przypadku samotnych matek, niepełnosprawnych czy też instytucji charytatywnych.
 5. Wstrzymanie windykacji. Ma miejsce wówczas, gdy windykator stwierdzi, że osoby zastane w lokalu żyją w warunkach uzasadniających zwłokę w płatnościach lub znajdują się w ciężkiej sytuacji. W takich przypadkach wstrzymuje się windykację należności i pozostawia się dodatkowe upomnienie. Inna spółka, w ustalonych zasadach współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, zobowiązała się do nie prowadzenia windykacji w stosunku do odbiorców, w czasie, gdy są pod opieką ośrodka pomocy społecznej.
 6. Odstąpienie od wstrzymania dostaw energii w okresie przedświątecznym i w trakcie samych świąt, jak również w piątki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor wskazanej komórki organizacyjnej.
 7. Dostawy energii są warunkowo wznawiane, pomimo braku spłaty zaległych należności, w nagłych przypadkach lub w przypadkach szczególnie uzasadnionych, np. chorobą lub obecnością małych dzieci.
 8. Odbiorcy, którym została już wstrzymana dostawa energii, zwalniani są z kosztów ponownego wznowienia, szczególnie w przypadkach, gdy ta opłata przekracza ich możliwości finansowe.
 9. Instalowanie przedpłatowego układu pomiarowo - rozliczeniowego, tzw. licznika przedpłatowego, prowadzi do nabywania przez odbiorcę umiejętności oszczędnego gospodarowania energią elektryczną, a także posiadanymi środkami finansowymi, poprzez kontrolowanie ponoszonych kosztów związanych z poborem energii oraz zapobiega zwiększaniu się zadłużenia, które w konsekwencji mogłoby doprowadzić do wstrzymania dostaw.
  Czytaj więcej na temat tego rodzaju urządzeń pomiarowych.
 10. Współpraca z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej (OPS) i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie (OPR).
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
20.08.2010