Up
 
 

Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych lub energii elektrycznej?

Aby przedsiębiorstwo energetyczne mogło wstrzymać dostawy energii lub gazu, muszą być spełnione warunki, które są określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Może to nastąpić wtedy, gdy:

 • odbiorca, który co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobrane paliwo gazowe lub energię elektryczną albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca nie wyrazi zgody na zainstalowanie mu przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego  do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe lub energię elektryczną (art. 6a ust. 3 ww. ustawy),
 • w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska (art. 6b ust.1 pkt.4 ww. ustawy),
 • w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw gazowych lub energii (art. 6b ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy),
 • odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności (art. 6b ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy),
 • odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności - wstrzymanie na żądanie sprzedawcy (art. 6b ust. 2 ww. ustawy).

Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia (art. 6b ust. 3 ww. ustawy).

Jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane niezwłocznie wznowić ich dostarczanie (art. 6b ust. 5 ww. ustawy). Wznowienie dostaw energii elektrycznej lub gazu będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty za wznowienie wynikającej z taryfy za usługi dystrybucji energii elektrycznej lub paliw gazowych przedsiębiorstwa, do którego sieci przyłączona jest instalacja odbiorcy.

Reklamacja na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii elektrycznej

Niemniej jednak w przypadku zwłoki w zapłacie za świadczone usługi lub za pobraną energię elektryczną lub paliwo gazowe, dostarczania nie wstrzymuje się:

 • do czasu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej dostarczania paliw gzowych lub energii, złożonej przez odbiorcę w gospodarstwie domowym nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego powiadomienia o zamiarze wstrzymania. Reklamację złożoną w takim trybie przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie została rozpatrzona w tym terminie, uważa się że została uwzględniona (art. 6c ust. 1 i 2 ww. ustawy);
 • do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE, do którego odbiorca w gospodarstwie domowym wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie sporu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji (art. 6c ust. 3 ww. ustawy).

Wznowienie dostarczania paliw gazowych lub energii elektrycznej

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymało dostarczanie paliw gazowych lub energii w gospodarstwie domowym, a odbiorca ten złożył reklamację , przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane wznowić dostarczanie paliw gazowych lub energii w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub energii do czasu jej rozpatrzenia (art. 6d ust. 1 ww. ustawy).

W przypadku gdy reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona przez przedsiębiorstwo energetyczne i odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w tym zakresie, przedsiębiorstwo jest obowiązane kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art.6d ust. 2 ww. ustawy).

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii nastąpiło: 1) w wyniku stwierdzenia w trakcie przeprowadzonej kontroli, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska albo 2) rozwiązania sporu na niekorzyść odbiorcy przez Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE.

W przypadku wystąpienia przez odbiorcę paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem ds. negocjacji, albo z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy temu odbiorcy. Koszt zainstalowania tego układu ponosi przedsiębiorstwo energetyczne (art. 6e ww. ustawy).

Co robić?

 1. Nie możemy zlekceważyć powiadomienia przedsiębiorstwa energetycznego o zamiarze wstrzymania dostaw energii elektrycznej czy paliw gazowych. Opłaćmy zatem rachunek w terminie dodatkowo wyznaczonym przez przedsiębiorstwo energetyczne.
 2. Gdy dostawy energii czy gazu zostały już wstrzymane - niezwłocznie opłaćmy zaległy rachunek i poinformujmy o tym przedsiębiorstwo energetyczne, w takim wypadku wznowienie dostaw powinno nastąpić niezwłocznie. Pamiętajmy jednak, że wznowienie dostawy energii czy gazu będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty.
 3. Gdy co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekaliśmy z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca - warto jest wyrazić zgodę na zainstalowanie tzw. licznika przedpłatowego i poprosić przedsiębiorstwo energetyczne o szczegółowe wyjaśnienia zasad działania tego rodzaju licznika i posługiwania się kartą do niego.
 4. W przypadku kłopotów w terminowym opłacaniu rachunków warto niezwłocznie skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym. Wiele z nich wprowadziło bowiem programy pomocy odbiorcom mającym trudności w regularnym opłacaniu rachunków. Więcej na temat pomocy przedsiębiorstw energetycznych odbiorcom zawarto w materiale pt. „Masz kłopot z terminowym opłaceniem rachunku za pobraną energię elektryczną czy gaz ? - niezwłocznie zgłoś się po pomoc do przedsiębiorstwa energetycznego lub gazowni”.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
20.08.2010