Up
 
 

Jak reklamować rozliczenia i kiedy mogę żądać bonifikaty?

Informacji na temat zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf dla energii elektrycznej odbiorca powinien zasięgnąć przede wszystkim w przedsiębiorstwie energetycznym - biurze obsługi klienta czy telefonicznie.
Umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji lub ich wspólne ujęcie - umowa kompleksowa, powinny zawierać postanowienia określające wysokość bonifikaty za niedotrzymanie m.in. standardów jakościowych obsługi odbiorców a także odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy. Przedsiębiorstwo energetyczne jest zatem obowiązane dostarczać energię elektryczną zgodnie z zawartą z odbiorcą umową (art. 5 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne).
Odbiorca ma prawo do otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego pełnych wyjaśnień odnośnie podstaw obciążenia. Mówi o tym przepis § 42 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - zwane dalej rozporządzeniem systemowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 ze zmianami).
Przedsiębiorstwo energetyczne, w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, zgodnie z § 42 pkt 7 i 8 rozporządzenia systemowego:

  1. nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf,
  2. rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie zawartej między stronami określono inny termin.

W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, o ile umowa sprzedaży energii nie stanowi inaczej, odbiorcom przysługują bonifikaty - na podstawie § 42 pkt. 1, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r., nr 189, poz. 1126) - w następującej wysokości:

  1. za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od odbiorcy - w wysokości w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  2. za nieudzielanie, na żądanie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf - w wysokości w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  3. za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki - w wysokości w wysokości 1/250 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w 2010 r. – 3224,98 zł, a zatem 1/50 = 64,4996 zł, 1/250=12,8999 zł (Komunikat prezesa GUS z 9 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, M.P. Nr 11, poz.120)

Bonifikaty przysługują odbiorcom na ich wniosek w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Przedsiębiorstwo energetyczne rozpatruje wniosek odbiorcy o bonifikatę w terminie 30 dni, licząc od dnia jego złożenia (§ 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia taryfowego)

Co robić?
Jeżeli miało miejsce naruszenie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, to:

  1. Należy zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego z wnioskiem o wypłacenie bonifikaty w należnej wysokości, określonej w taryfie lub umowie. Wniosek należy złożyć w biurze obsługi klienta lub przesłać na adres przedsiębiorstwa energetycznego, z którym odbiorca ma podpisaną umowę kompleksową lub do operatora systemu dystrybucyjnego.
    Odbiorcom doradzamy, by konsekwentnie domagali się od przedsiębiorstw energetycznych należnych upustów i bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców. Taka postawa odbiorców wymusza na przedsiębiorstwach dbanie o standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz większą dbałość o stan urządzeń, prowadzącą do zwiększenia stopnia niezawodności dostawy energii elektrycznej.
  2. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia z przedsiębiorstwem energetycznym w tej kwestii, można zastosować przepisy zawartej z odbiorcami umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dotyczące sposobu rozstrzygania powstałych sporów, np. polubownie.
  3. Gdyby przedsiębiorstwo nie uznało roszczeń odbiorcy, właściwym organem do rozstrzygnięcia sporu z tytułu umów cywilnoprawnych jest sąd powszechny. Od niedawna powołany Sąd Arbitrażowy ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie rozpatruje spory o prawa majątkowe związane z działalnością przedsiębiorstwa energetycznego.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
14.02.2011