Up
 
 

Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić?

Co robić?

 1. Zapoznać się z wzorem wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.
   
 2. Zapoznać się z zawartym w taryfie sposobem ustalania opłat za przyłączenie do sieci. Informacje dotyczące tych opłat można znaleźć w taryfach przedsiębiorstw energetycznych.
   
 3. Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.
   
 4. Podpisać umowę o przyłączenie do sieci, zawierającą wszystkie istotne postanowienia.
 5. W przypadku sporów powstałych na tle realizacji zapisów umowy o przyłączenie do sieci - spory rozstrzyga się zgodnie z przepisami podpisanej umowy - polubownie, we wskazanym w umowie sądzie.
 6. Można obecnie poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki spór o prawa majątkowe związane z działalnością przedsiębiorstwa energetycznego, w tym w szczególności wynikające lub powstające w związku z umowami przyłączeniowymi. Pozew należy wnieść na adres: Sąd Arbitrażowy ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie, ul. Poleczki 21, 02 - 822 Warszawa. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, tel.: 22 545 03 65, faks: 22 211 19 33, email: iep@iep.org.pl
  1. W przypadku odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorca może szukać pomocy w rozstrzygnięciu sporu u Prezesa URE. Działając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dokument dostępny w zakładce „Prawo”), Prezes URE rozstrzyga spór powstały na tle odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.
  2. Z udokumentowanym wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci należy wystąpić do właściwego miejscowo oddziału terenowego URE, który rozstrzygnie spór wydając decyzję administracyjną.
   Dane teleadresowe oddziałów terenowych URE można znaleźć na stronie URE
  3. 3.Rozstrzygnięcie powstałego sporu następuje, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego (art. 30 ustawy - Prawo energetyczne).
  4. 4. Rozstrzygniecie sporu następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy każdej ze stron odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stan prawny

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dostarczanie energii odbywa się po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży.
Przez „przyłącze” rozumie się odcinek lub element sieci1) służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego, świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej (§ 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).
Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii zostało zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.
Przedsiębiorstwo energetyczne nie ma obowiązku przyłączenia do sieci, jeżeli ubiegający się o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których energia ma być dostarczana (art. 7 ust. 3 ww. ustawy).
Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia przyłączenie podmiotu do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie do sieci i po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci.
Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dzieli się na grupy przyłączeniowe, biorąc pod uwagę parametry sieci, standardy jakościowe energii oraz rodzaj i wielkość przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci (art. 7 ust. 7 ww. ustawy). Kryteria według których dzieli się podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci na grupy przyłączeniowe, wskazane są w § 3 ww. rozporządzenia.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, zwany „wnioskodawcą”, składa w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, zwane „warunkami przyłączenia” (art. 7 ust. 3a ww. ustawy oraz § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia ustala oraz udostępnia przedsiębiorstwo energetyczne (§ 6 ust. 2 ww. rozporządzenia).
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, według wzoru określonego przez przedsiębiorstwo energetyczne, składa się także w przypadku zwiększenia, przez podmiot przyłączony do sieci, zapotrzebowania na moc przyłączeniową lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączonego podmiotu (§ 6 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać (art. 7 ust. 3b i ust.8d ww. ustawy oraz § 7 ww. rozporządzenia):

 1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie - wnioskodawcy;
 2. określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu do którego energia ma być dostarczana;
 3. informacje niezbędne do zapewnienia wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a ww. ustawy;
 4. określenie mocy przyłączeniowej dla każdego miejsca dostarczania energii elektrycznej;
 5. przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej;
 6. przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej lub jej poboru;
 7. parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I - IV;
 8. określenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podmiotom zaliczanym do grup przyłączeniowych I - III;
 9. informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia, instalacje i sieci wnioskodawcy oraz obciążeń, niezbędne do określenia warunków przyłączenia w przypadku podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I - IV;
 10. wymagania dotyczące odmiennych od standardowych parametrów technicznych energii elektrycznej lub parametrów jej dostarczania;
 11. do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci;
  2. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów;
  3. wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, jeżeli wniosek dotyczy warunków przyłączenia farm wiatrowych;
  4. ekspertyzę wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, wykonaną w zakresie i na warunkach uzgodnionych z operatorem, na którego obszarze działania nastąpi przyłączenie, jeżeli wniosek składają podmioty zaliczane do I albo II grupy przyłączeniowej. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o przyłączenie składa wytwórca - dla jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW; odbiorca końcowy - dla swoich urządzeń o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 5 MW.
 12. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, dołącza do wniosku o określenie warunków przyłączenia wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowana inwestycją.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla wytwórców powinien zawierać dane i informacje wskazane w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia; zaś wniosek o określenie warunków przyłączenia farm wiatrowych powinien zawierać dane i informacje wskazane w § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia.
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powinno potwierdzić na piśmie złożenie przez wnioskodawcę wniosku, określając w szczególności datę złożenia wniosku (art. 7 ust. 8h ww. ustawy). Ma to istotne znaczenie dla określenia terminu, w jakim przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia, o czym poniżej.

Warunki przyłączenia do sieci

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie (art. 7 ust. 8g ww. ustawy oraz § 9 ww. rozporządzenia):

 1. 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV, V, lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 2. 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wytwórcę energii elektrycznej zaliczonego do IV, V, lub VI przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki;
 4. 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV;
 5. 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej;
 6. 50 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne (art. 7 ust. 8j ww. ustawy):

 1. odmówi wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - z powodu braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia, jest obowiązane niezwłocznie zwrócić pobraną zaliczkę;
 2. wyda warunki przyłączenia po terminie 30 dni lub 150 dni, jest obowiązane do wypłaty odsetek od wniesionej zaliczki liczonych za każdy dzień zwłoki w wydaniu tych warunków2);
 3. wyda warunki przyłączenia, które będą przedmiotem sporu miedzy przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem ubiegającym się o ich wydanie i spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść tego podmiotu, jest obowiązane zwrócić pobraną zaliczkę wraz z odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki do dnia jej zwrotu, o ile nie nastąpi przyłączenie.

Warunki przyłączenia określają w szczególności (§ 8 ust. 1 oraz § 2 ww. rozporządzenia):

 1. miejsce przyłączenia, tj. punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią;
 2. miejsce dostarczania energii elektrycznej, tj. punkt w sieci do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie do sieci albo w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej, będący jednocześnie miejscem jej odbioru;
 3. moc przyłączeniową, tj. moc czynną planowaną do pobierania lub wprowadzania do sieci, określoną w umowie o przyłączenie do sieci jako wartość maksymalną wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy w okresach 15-minutowych, służącą do zaprojektowania przyłącza;
 4. rodzaj przyłącza;
 5. zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem;
 6. dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy;
 7. dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej;
 8. miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego;
 9. wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego (tj. liczników i innych urządzeń pomiarowych lub pomiarowo - rozliczeniowych, a w szczególności: licznika energii czynnej, licznika energii biernej, przekładników prądowych i napięciowych, a także układów połączeń między nimi, służących bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię) i systemu pomiarowo-rozliczeniowego (tj. teleinformatycznego systemu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych);
 10. rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego, dane znamionowe oraz niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej;
 11. dane umożliwiające określenie w miejscu przyłączenia wartości prądów:
  1. zwarć wielofazowych i czasów ich wyłączenia;
  2. zwarcia doziemnego i czasów ich wyłączenia lub trwania;
 12. wymagany stopień skompensowania mocy biernej;
 13. wymagania w zakresie:
  1. dostosowania przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego;
  2. przystosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych;
  3. zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy;
  4. wyposażenia urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędnego do współpracy z siecią, do której ma nastąpić przyłączenie;
 14. możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych;
 15. dane i informacje dotyczące sieci niezbędne w celu doboru systemu ochrony przed porażeniami w instalacji lub sieci podmiotu, którego instalacje lub sieci będą przyłączane.

Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia (§ 8 ust. 7 ww. rozporządzenia oraz art. 7 ust. 8i ww. ustawy). W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
Warunki przyłączenia są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci (§ 8 ust. 6 ww. rozporządzenia).

Umowa o przyłączenie do sieci

Po złożeniu przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie, wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci oraz po przekazaniu wnioskodawcy warunków przyłączenia do sieci, może zostać podpisana umowa o przyłączenie do sieci.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:

 1. termin realizacji przyłączenia;
 2. wysokość opłaty za przyłączenie;
 3. miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego;
 4. zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia;
 5. wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów;
 6. warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia;
 7. przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie energii
 8. ilości energii przewidzianej do odbioru;
 9. moc przyłączeniową;
 10. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie;
 11. okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Należy zauważyć, że w ww. ustawie zostały wskazane podstawowe postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o przyłączenie do sieci. Oznacza to, że same strony umowy mogą kształtować stosunek umowny dowolnie i dodać do „podstawowych” warunków, swoje własne zapisy, np. dotyczące sposobu rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji warunków umowy o przyłączenie.
Przyłączany podmiot jest obowiązany umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu, w obrębie swojej nieruchomości budowę i rozbudowę sieci w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia oraz udostępnić pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie układów pomiarowych, na warunkach określonych w umowie o świadczenie usługi przyłączenia do sieci (art. 7ust. 12 ww. ustawy). Przedsiębiorstwo energetyczne jest natomiast obowiązane powiadomić przyłączany podmiot o planowanych terminach ww. prac, z wyprzedzeniem umożliwiającym przyłączanemu podmiotowi przygotowanie nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia i odbioru tych prac (art. 7ust. 13 ww. ustawy).

Opłata za przyłączenie do sieci

 1. Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad (art. 7 ust. 8 ww. ustawy):
  1. za przyłączenie do sieci przesyłowej oraz do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizacje przyłączenia;
  2. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączania tych podmiotów, określonych w planie rozwoju; stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenie lub rodzaju tego odcinka;
  3. za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawi rzeczywistych nakładów.
 2. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia (art. 7 ust. 8a ww. ustawy). Wysokość zaliczki nie może przy tym być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 000 000 zł. W przypadku gdy wysokość zaliczki przekroczy wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia wniesienia zaliczki (art. 7 ust. 8b ww. ustawy). Zaliczkę wnosi się w ciągu siedmiu dni, od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (art. 7 ust. 8c ww. ustawy).
 3. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, to wówczas za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo energetyczne może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci (art. 7 ust. 9 ww. ustawy). Powyżej wskazane w pkt I zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci nie mają w takiej sytuacji zastosowania.

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r., nr 189, poz. 1126), przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej zawiera w taryfie m.in. sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci. Informacje dotyczące tych opłat można zatem znaleźć w taryfach przedsiębiorstw energetycznych. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych są udostępniane odbiorcom w Biurach Obsługi Klientów, są także publikowane na stronach internetowych przedsiębiorstw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

_____
1) Przez „sieci” rozumie się instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego (art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo energetyczne). Sieć przesyłowa to sieć elektroenergetyczna najwyższych napięć , za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego (art. 3 pkt 11 a ustawy - Prawo energetyczne). Sieć dystrybucyjna to sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego (art. 3 pkt 11 b ustawy - Prawo energetyczne).
2) Stopę odsetek, przyjmuje się w wysokości równej rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca roku, w którym złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia, według danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Główny Urząd Statystyczny (art. 7 ust. 8k ww. ustawy),

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
19.05.2011