Up
 
 

Kto jest odbiorcą paliw gazowych?

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685 i 755), zwaną również dalej: ,, ustawą’’, odbiorcą jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. Przedsiębiorstwem energetycznym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi (art. 3 pkt 12 ustawy). Przez odbiorcę końcowego, rozumie się odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek (art. 3 pkt 13a ustawy).

Odbiorcą paliw gazowych w gospodarstwie domowym jest odbiorca końcowy, który dokonuje zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym (art. 3 pkt 13b ustawy).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
04.06.2010