Up
 
 

Jakie obowiązki i uprawnienia ma odbiorca podczas przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne?

Podstawy prawne:

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń przez przedsiębiorstwa energetyczne regulują przepisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2166) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685 i 755) zwaną również dalej ,,ustawą’’.

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia przedmiotem kontroli jest:

 1. sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz rozliczeń w zakresie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości - wyjaśnienie przyczyn ich powstania.
 2. ustalenie, czy miało miejsce pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego.
 3. sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła z warunkami określonymi w umowie

Przedsiębiorstwo energetyczne może przeprowadzić kontrolę:

 1. nie tylko z własnej inicjatywy,
 2. ale także na wniosek odbiorcy. Kontrolę na wniosek odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (§ 3 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia kontrola musi być przeprowadzana przez upoważnionych przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego, w zespole liczącym co najmniej dwie osoby, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz legitymacji służbowych (§ 4 ww. rozporządzenia), przy czym przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji wydanych upoważnień oraz legitymacji, a także protokołów z przeprowadzonych kontroli (§ 4 ust. 4 rozporządzenia).

Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u kontrolowanego lub w innym czasie uzgodnionym z kontrolowanym, w sposób niepowodujący nadmiernych i nieuzasadnionych zakłóceń pracy (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 6:00 do 22:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

Co do zasady kontrole przeprowadza się w obecności odbiorcy bądź osób przez odbiorcę upoważnionych gdyż, zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia, protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona. Należy również zauważyć, że przepisy rozporządzenia nie wskazują, w jakiej formie (pisemnej czy ustnej) odbiorca upoważnia osobę do działania w jego imieniu. Przy czym w przypadku osób fizycznych podmiotami kontrolowanymi będą w zasadzie odbiorcy końcowi, w gospodarstwach domowych oraz odbiorcy wrażliwi. W przypadku nieobecności osoby fizycznej kontrola może być przeprowadzona przy udziale umocowanej przez nią innej osoby lub pełnoletnich członków rodziny, domowników lub osób faktycznie korzystających z lokalu lub obiektu i pobierające paliwa lub energię. Jeżeli podmiotem kontrolowanym jest przedsiębiorcą kontrola może zostać przeprowadzona również przy udziale innego pracownika kontrolowanego taką osobą może również być osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności (art. 6 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne).

W ramach kontroli kontrolujący mają prawo do:

 1. dostępu do urządzeń technicznych i instalacji służącej do poboru lub wprowadzania paliw gazowych, energii elektrycznej lub cieplnej,
 2. żądania niezbędnych wyjaśnień ustnie lub w formie pisemnej w postaci papierowej,
 3. wykonywania dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej,
 4. wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, w tym sporządzania ich kopii,
 5. przeprowadzania oględzin i prób układów pomiarowo-rozliczeniowych i instalacji służących do poboru lub wprowadzania paliw gazowych, energii elektrycznej lub cieplnej,
 6. przeprowadzania niezbędnych przeglądów urządzeń, będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego, wykonywania prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz badań i pomiarów.

Po przeprowadzonej kontroli odbiorca lub osoba przez odbiorcę upoważniona, jest informowany przez kontrolujących o ustaleniach wskazujących na ujawnione w trakcie prowadzonej kontroli nieprawidłowości w eksploatacji układów pomiarowych i prowadzonych rozliczeniach (§ 10 rozporządzenia).

Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół, w którym zamieszczają dokonane w trakcie kontroli ustalenia. Odbiorca otrzymuje jeden egzemplarz protokołu kontroli, drugi egzemplarz zachowują kontrolujący (§ 11 ust. 2 rozporządzenia).

O odmowie podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego bądź osobę przez niego upoważnioną, osoby kontrolujące dokonują wzmiankę na samym protokole (§ 12 ust. 1 rozporządzenia).

Trzeba zauważyć, że odbiorcy lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§ 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia). Przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, informuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, kontrolowanego albo osobę przez niego upoważnioną o zajętym stanowisku wobec tych zastrzeżeń oraz załącza uzupełniony protokół kontroli (§ 12 ust. 7 rozporządzenia).

W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej kontroli, nieprawidłowości właściwy organ przedsiębiorstwa energetycznego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, zawiadamia na piśmie odbiorcę lub osobę przez niego upoważnioną o terminie i sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (§ 13 rozporządzenia).

Wszelkie ustalenia kontroli przeprowadzonej niezgodnie z przepisami wskazanego rozporządzenia nie mogą być zatem podstawą do obciążenia odbiorcy przewidzianymi w taryfie lub umowie sprzedaży paliwa gazowego opłatami.

Praktyczne wnioski:

 1. Protokół sporządzony podczas odczytywania gazomierza może być jedynie sygnałem do rozpoczęcia procedury związanej z przeprowadzeniem kontroli, a nie jest protokołem z kontroli legalności pobierania paliw gazowych  w rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia.
 2. Podstawą do obciążenia odbiorcy np. opłatą za zerwanie plomby legalizacyjnej może być tylko protokół kontroli sporządzony zgodnie z wymogami przytoczonego rozporządzenia.
 3. Pracownicy przedsiębiorstwa energetycznego nie mogą wejść na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli pod nieobecność odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
10.06.2010