Up
 
 

Jakie spory rozstrzyga Prezes URE i w jaki sposób?

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmawia nam zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub umowy sprzedaży  gazu lub nastąpiło nieuzasadnione wstrzymanie dostaw gazu ziemnego to można zwrócić się do Prezesa URE o rozstrzygniecie powstałego sporu, w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685 i 755), zwaną również dalej ,,ustawą’’. W tym celu należy przesłać pisemny, udokumentowany wniosek do Prezesa URE o rozstrzygnięcie powstałego sporu.

Trzeba jednak zauważyć, że ustawowe upoważnienie Prezesa URE do rozstrzygania sporów dotyczy tylko zagadnień wskazanych w ww. art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

W przypadku, gdy mamy już podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, to wówczas Prezes URE nie posiada kompetencji ani do rozstrzygnięcia powstałego sporu na tle realizacji jej postanowień, ani też do zmiany jej postanowień.

Spory na tym tle należy rozwiązywać przede wszystkim zgodnie z postanowieniami przewidzianymi w zawartej umowie, tj. polubownie lub/i na drodze sądowej.

Przepisy prawne:

I. Działając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE rozstrzyga, na wniosek strony, w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy:

 • przyłączenia do sieci,
 • sprzedaży,
 • świadczenia usługi przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii,
 • świadczenia usługi transportu gazu ziemnego,
 • świadczenia usługi magazynowania paliw gazowych,
 • świadczenia usługi skraplania gazu ziemnego,
 • kompleksowej (np. zawierającej postanowienia dot. sprzedaży gazu i świadczenia usług dystrybucji tego paliwa),

a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii.

Rozstrzyganie przez Prezesa URE sporów o zawarcie umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej może dotyczyć tylko sporu z przedsiębiorstwem, które ma obowiązek zawarcia takiej umowy. Na rynku gazu działa wielu sprzedawców oferujących sprzedaż gazu ziemnego, ale one nie mają zwykle obowiązku zawarcia umowy sprzedaży. Obowiązek zawarcia umowy z odbiorcą w gospodarstwie domowym (konsumentem) ma tylko tzw. sprzedawca z urzędu. Na terenie sieci dystrybucyjnej należącej do Polskiej Spółki Gazownictwa sprzedawcą z urzędu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD). Na terenie sieci dystrybucyjnych należących do innych przedsiębiorstw, sprzedawcą z urzędu zwykle jest właściciel tej sieci. Zatem Prezes URE może rozstrzygać spory o zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej

II. Z udokumentowanym wnioskiem o rozstrzygniecie sporu można zwrócić się do Prezesa URE.

W przypadku wątpliwości czy sprawa należy do kompetencji Prezesa URE można skontaktować się z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych (tel. 22 244 26 36) lub oddziałem terenowym URE.

Dane teleadresowe oddziałów terenowych URE można znaleźć na stronie internetowej URE.

III. Rozstrzygnięcie powstałego sporu następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego (art. 30 ustawy - Prawo energetyczne).

IV. Podczas prowadzonego postępowania administracyjnego, działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE może wydać postanowienie, na wniosek jednej ze stron, w którym określi warunki podjęcia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

V. Rozstrzygniecie sporu następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy każdej ze stron odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VI. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (poprzednio Sąd Antymonopolowy) w swoim orzecznictwie dokonał jednoznacznej interpretacji art. 8 ust.1 ustawy - Prawo energetyczne. W ocenie Sądu, Prezes URE jest organem administracji publicznej uprawnionym na podstawie powołanego przepisu, nie tylko do rozstrzygnięcia kwestii, czy na danym przedsiębiorstwie energetycznym ciąży obowiązek zawarcia określonej umowy lecz także, w przypadku braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami umowy odnośnie jej warunków, Prezes URE jest zobowiązany do ukształtowania treści konkretnej umowy.

Orzekając o zawarciu umowy Prezes URE ma obowiązek rozstrzygnąć o wszystkich spornych postanowieniach umowy.

Prezes URE kształtując treść umowy będzie jednak miał na uwadze równoważenie interesów obu stron, do czego jest zobowiązany na mocy art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Oznacza to, że postanowienia zawartej przed Prezesem URE umowy nie zawsze muszą być zgodne z tymi jakich oczekiwał wnioskodawca.

Prezesa URE obowiązują także wszystkie ograniczenia odnoszące się do zasady swobody zawierania umów, które przysługują stronom na podstawie art. 3531) Kodeksu Cywilnego.

VII. Prezes URE nie może natomiast orzekać w sprawach dotyczących umów już zawartych, a zatem nie ma uprawnień do zmieniania, na wniosek strony, postanowień umowy. Wyłączną kompetencję do rozstrzygania sporów w realizacji zawartych umów posiada sąd powszechny.

IX. Prezes URE nie posiada kompetencji do rozstrzygania sporu, powstałego na tle:

 • roszczeń pieniężnych powstałych z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej, paliw gazowych czy ciepła,
 • zasadności opłaty żądanej przez przedsiębiorstwo energetyczne z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej, paliw gazowych czy ciepła jeżeli jest zgodna z zatwierdzoną taryfą,
 • nakazania zmiany postanowień zawartej umowy, nawet wtedy, kiedy odbiorcy narzucone zostały wskutek stosowania praktyki monopolistycznej uciążliwe warunki umowy,
 • oceny, czy umowa została rozwiązana zgodnie z prawem,
 • wysokości wzajemnych wierzytelności stron umowy o dostarczenie energii elektrycznej, paliw gazowych czy ciepła,
 • wewnętrznych sporów pomiędzy współwłaścicielami wspólnej nieruchomości, co do stanu technicznego wewnętrznych urządzeń, za pośrednictwem których rozprowadzane jest paliwo gazowe w tej nieruchomości,
 • stanu technicznego instalacji wewnętrznej doprowadzającej gaz, powstałego między lokatorami oraz między lokatorami a administratorami budynków,
 • usunięcia z posesji urządzeń gazowych,
 • indywidualnych rozliczeń z lokatorami kosztów zużycia gazu lub ciepła w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
29.12.2010