Up
 
 

Co to jest nielegalny pobór i co można zrobić w przypadku ujawnienia nielegalnego poboru gazu?

Co to jest nielegalny pobór gazu:

Za nielegalne pobieranie paliw gazowych (art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685 i 755)) należy uznać pobieranie paliw:

 1.  bez zawarcia umowy,
 2. z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego, lub
 3. poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy.

W celu stwierdzenia czy dochodzi do nielegalnego poboru, operator systemu dystrybucyjnego działającego na danym terenie ma możliwość przeprowadzenia kontroli instalacji gazowych. Największym operatorem systemu dystrybucyjnego w kraju jest Polska Spółka Gazownictwa, ale są też inne przedsiębiorstwa świadczące usługi dystrybucji w Polsce, np. G.EN. Gaz, EWE Energia, Duon Dystrybucja.

I. Co robić podczas kontroli:

 1. poproś kontrolerów o okazanie legitymacji służbowych oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
 2. asystuj podczas przeprowadzanej kontroli,
 3. przed podpisaniem uważnie przeczytaj Protokół Kontroli,
 4. możesz odmówić podpisania Protokołu Kontroli i od razu zgłosić do niego zastrzeżenia lub zgłosić zastrzeżenia w terminie w nim wskazanym, np. w ciągu 7 dni. Informację o przysługujących odbiorcy uprawnieniach znajdziesz na druku Protokołu Kontroli.

II. Jeżeli uważasz, że nie miał miejsca nielegalny pobór - to:

 1. Przede wszystkim daj szansę przedsiębiorstwu energetycznemu załatwić Twoją sprawę i tam egzekwuj swoje prawa.
 2. Jeżeli instalacje znajdowały się poza mieszkaniami, w częściach wspólnych budynków wielolokalowych - zwróć się do właściciela budynku (wynajmującego, zarządcy) celem wyjaśnienia sprawy. Do tych osób/organów należy zatem kierować ewentualne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów, z powodu nałożenia opłat za nielegalny pobór gazu.

III. Masz prawo do zlecenia dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio gazomierza (w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego) lecz należy liczyć się z tym, że już na własny koszt (co będzie miało miejsce wówczas gdy nie zostanie stwierdzona nieprawidłowość w działaniu elementów ww. gazomierza). Przedsiębiorstwo energetyczne umożliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

IV. Jeżeli nie udało się osiągnąć porozumienia z przedsiębiorstwem energetycznym - sprawę może rozstrzygnąć jedynie sąd powszechny.

V. W przypadku wstrzymania dostaw paliwa gazowego z powodu nielegalnego poboru paliwa gazowego oraz nie uwzględnienia przez przedsiębiorstwo energetyczne reklamacji złożonej przez Odbiorcę istnieje możliwość po stronie Odbiorcy do złożenia w 14 dniowym terminie od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wniosku do Koordynatora ds. negocjacji o rozwiązanie sporu lub do Prezesa Urzędu Relacji Energetyki.

Więcej informacji na temat wstrzymania dostaw w informacji-,, Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych lub energii elektrycznej?’’

Stan prawny

I. Na wstępie należy wyjaśnić, że rozstrzyganie sporów związanych z nielegalnym poborem nie należy do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lecz do właściwości sądów powszechnych. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie ma prawnych możliwości rozstrzygania sporów dotyczących kwalifikacji, czy pobór jest nielegalny, czy też nie, ani też do weryfikacji wysokości naliczonej opłaty za nielegalny pobór paliw gazowych za wyjątkiem sytuacji gdyby opłata za zużyte paliwo gazowe była wyższa niż to wynika z taryfy przedsiębiorstwa zajmującego się działalnością dystrybucyjną.

II. Zgodnie z art. 278 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), kradzież energii traktowana jest jako przestępstwo przeciwko mieniu, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadkach mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 278 § 3 Kodeksu Karnego).

III. Zasadnicze znaczenie dla ustalenia, kto ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie licznika, powinna mieć zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym umowa o przyłączenie do sieci.

Odbiorcy, którzy zawarli umowę o przyłączenie do sieci, ponoszą odpowiedzialność za zabezpieczenie układu pomiarowo - rozliczeniowego na takich zasadach, jak to zostało wskazane w tej umowie.

Odbiorca odpowiada za stan techniczny i zabezpieczenie instalacji należącej do niego. Granica odpowiedzialności pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym powinna być określona w wiążącej strony umowie.

Należy także zauważyć, że na podstawie §16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 74, poz. 836, ze zm.) w czasie użytkowania instalacji i urządzeń w lokalach należy zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem.

Natomiast na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3, 4, 5 i 8 tego rozporządzenia w czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien: zapewnić pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu; w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej oraz podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku o wystąpieniu zagrożenia; zapewnić ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem; informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej.

V. W przypadku pobierania gazu niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, a zatem także w przypadku nielegalnego poboru, przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę opłatami.

Sposób, w jaki przedsiębiorstwo oblicza opłatę, wskazany jest w § 43 rozporządzenia Ministra Energii z dnia15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018 r., poz.640).

W przypadku nielegalnego pobierania paliw gazowych przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych może obciążyć odbiorcę lub podmiot nielegalnie pobierający paliwa gazowe opłatami, które są obliczane jako iloczyn trzykrotnej ceny referencyjnej paliwa gazowego obowiązującej w miesiącu stwierdzenia nielegalnego poboru oraz ryczałtowych ilości energii zawartej w tym paliwie, na zasadach określonych w taryfie.

Przy czym:

 1. ryczałtowe ilości energii zawartej w paliwie - określane w taryfie są ilościami maksymalnymi i przedsiębiorstwo energetyczne przy ustalaniu opłat może zastosować ilości mniejsze, z uwzględnieniem rzeczywistych możliwości pobierania paliwa gazowego przez odbiorcę lub podmiot;
 2. przez cenę referencyjną paliwa gazowego rozumie się średnioważoną cenę zakupu tego paliwa, podawaną przez operatora systemu dystrybucyjnego na jego stronie internetowej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym cena ta będzie miała zastosowanie.

Taryfy są publikowane i powinny być dostępne dla odbiorców, np. w punktach obsługi klientów. Przedsiębiorstwa zazwyczaj publikują taryfy na swoich stronach internetowych. Z taryfą przedsiębiorstwa energetycznego można także zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Należności z tytułu opłat za nielegalny pobór paliwa gazowego czy też energii, stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) - zgodnie z uprawnieniem nadanym przedsiębiorstwom energetycznym w  art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685 i 755), zwaną również dalej: ,, ustawą’’.

Oznacza to, że w przypadku braku dobrowolnego uregulowania przez odbiorcę należności z tytułu nielegalnego poboru paliw lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne sprawę może skierować do właściwego sądu a podstawą do wszczęcia egzekucji należności może być jedynie prawomocny wyrok sądu, nie zaś wystawiona przez przedsiębiorstwo faktura.

VI. W przypadku, gdy wniesione do dostawcy gazu odwołanie / reklamacja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, to organem, który uprawniony jest do rozstrzygania sporu dotyczącego kwalifikacji zdarzenia i wysokości zastosowanej opłaty jest sąd powszechny. W celu polubownego rozwiązania sprawy, istnieje możliwość złożenia wniosku do Koordynatora ds. negocjacji działającego przy Prezesie URE, który ma kompetencje do pozasądowego rozstrzygania sporów na wniosek odbiorcy wynikających z umów sprzedaży czy też umów kompleksowych, gdy wartość sporu mieści się w granicach od 50 zł do 50.000 zł. Więcej informacji na temat kompetencji Koordynatora ds. negocjacji można znaleźć na stronie www.ure.gov.pl> Koordynator ds. negocjacji.

VII. Na podstawie art. 6 , 6b-e ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

 • instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska,
 • nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.

VIII. Na podstawie art. 6 b ust. 1 pkt 2  ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc (30 dni) po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

IX. Na podstawie art. 6b ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
30.12.2010