Up
 
 

Sprzedawca awaryjny - bezpieczne rozwiązanie w przypadku zaprzestania usługi sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę

W przypadku zaprzestania dostarczania paliw gazowych do odbiorcy w gospodarstwie domowym, przyłączonego do sieci dystrybucyjnej gazowej przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy, paliwa gazowe do tego odbiorcy dostarcza przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, zwane dalej „sprzedawcą awaryjnym”.

W takiej sytuacji operator systemu dystrybucyjnego – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., działając w imieniu i na rzecz odbiorcy przyłączonego do jego sieci, zawiera ze sprzedawcą awaryjnym, którym jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego. Umowa taka jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliwa gazowego przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy. Umowa ta może ulec rozwiązaniu:

  1. w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub
  2. w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym odbiorca może wskazać późniejszy termin jej rozwiązania.

Uwaga: odbiorca nie może zostać obciążony przez sprzedawcę awaryjnego kosztami z tytułu rozwiązania tej umowy.

Sprzedawca awaryjny publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie ofertę dotyczącą warunków sprzedaży paliwa gazowego realizowanej przez tego sprzedawcę awaryjnego, w tym wzór umowy i zestawienie aktualnych cen i stawek opłat, warunków ich stosowania i zasad prowadzenia rozliczeń z odbiorcą.

Ważne: Jeżeli przed dniem zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez sprzedawcę, o którym mowa na wstępie, operator systemu dystrybucyjnego zostanie poinformowany przez odbiorcę o zawarciu umowy kompleksowej dostarczania paliw gazowych z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy lub innej umowy sprzedaży paliw gazowych odpowiadającej w swej treści umowie sprzedaży awaryjnej, umowa ta wiąże strony najpóźniej z dniem zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę.

Ważne:

Opisana procedura zawarcia umowy ze sprzedawcą awaryjnym nie ma zastosowania w sytuacji gdy odbiorcy zostały wstrzymane dostawy paliw gazowych z powodów wskazanych w art. 6b ustawy prawo energetyczne, tj. jeżeli:
  1. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii;
  2. odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
31.10.2018
Tagi: gaz