Up
 
 

31 marca mija termin składania sprawozdania z realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne „obliga giełdowego” za 2013 rok

Do 31 marca 2014 r. przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE sprawozdania z realizacji obowiązków tzw. publicznej sprzedaży energii, zwanej też „obligiem giełdowym”. W związku z tym Urząd Regulacji Energetyki przygotował wytyczne, które mają na celu ujednolicenie zakresu i treści Sprawozdań składanych przez przedsiębiorstwa oraz przedstawienie podejścia Prezesa URE do rozliczania tych obowiązków. Wytyczne te można znaleźć w zamieszczonej poniżej Informacji dotyczącej zakresu Sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne oraz sposobu obliczania tych obowiązków.

Poniżej znajdują się także: Formularz sprawozdawczy R-13 oraz Tabela - sprzedaż energii elektrycznej na giełdach energii elektrycznej, które to dokumenty stanowią część opisową i analityczną Sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w roku 2013 należy przesyłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: art49a@ure.gov.pl.

Sprawozdanie to będzie podstawowym dokumentem, który posłuży Prezesowi URE do skontrolowania, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 4a ustawy - Prawo energetyczne, czy wytwórca energii elektrycznej wypełnił w 2013 r. nałożony na niego obowiązek publicznej sprzedaży. W przypadku stwierdzenia niewypełnienia tego obowiązku, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia przedsiębiorstwu energetycznemu kary pieniężnej.

 

W przypadku dodatkowych pytań, do dyspozycji pozostają pracownicy Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE:

  • dla spółek objętych ww. obowiązkiem wynikającym z art. 49a ust. 1 i 2 - p. Agata Opolska i p. Robert Wrzesień ( tel. 22 487 57 06),
  • dla spółek objętych ww. obowiązkiem wynikającym z art. 49a ust. 1 - p. Anna Chłapińska (tel. 22 487 56 02).
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.03.2014