Up
 
 

2009

 Najtaniej na Mazowszu. URE o ciepłownictwie w 2009 roku

Mniej przedsiębiorstw, mniejsze zatrudnienie, większa efektywność. URE prezentuje charakterystykę rynku energii cieplnej w Polsce w 2009 roku.

Mniej... ale cieplej
W 2009 r. liczba przedsiębiorstw posiadających koncesje Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło zmniejszyła się o 4% w stosunku do roku 2008 i aż o 43% od roku 2002. Zmniejszanie się liczby koncesjonowanych przedsiębiorstw od 2002 r. spowodowane jest przede wszystkim zmianami w przepisach prawa, a także przekształceniami własnościowymi i organizacyjnymi w ciepłownictwie. Jednocześnie w 2009 roku wzrósł wolumen sprzedaży energii cieplnej z 396 005,2 TJ w roku ubiegłym, do 396 420,0 TJ.

Ogrzewają i przesyłają
Około 88% koncesjonowanych przedsiębiorstw zajmuje się wytwarzaniem ciepła, a 91% z nich świadczy usługi dystrybucyjne. Przedsiębiorstwa ciepłownicze, w większości przypadków posiadają koncesje na różne rodzaje działalności ciepłowniczej.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że zdecydowanie wzrosła liczba firm zorientowanych wyłącznie na produkcję i przesył ciepła. Od 2005 r. wśród badanych przedsiębiorstw obserwuje się ciągły wzrost liczby podmiotów, których przychody z działalności ciepłowniczej kształtują się na poziomie 70-100% łącznych przychodów w miejsce ustępujących przedsiębiorstw, w których zaangażowanie w działalność ciepłowniczą wynosi nie więcej niż 19%. Tendencję tę potwierdza rosnąca liczba firm typowo ciepłowniczych (grupa PKD 35.3) - wzrost o 8 punktów procentowych oraz spadek liczby przedsiębiorstw przemysłowych zaangażowanych w działalność ciepłowniczą.

Państwa coraz mniej
Po lekturze raportu URE zwolennicy mniejszej obecności państwa w gospodarce będą usatysfakcjonowani. Przekształcenia własnościowe i kapitałowe w sektorze spowodowały, że zmniejszył się udział przedsiębiorstw państwowych z 3,4% w 2002 r. do 0,6% w 2009 r. Udział spółek akcyjnych zmniejszył się od 2002 r. o 6,1 punktu procentowego natomiast udział spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wzrósł o 16,1 punktu procentowego.

2% mocy na Wschodzie
W 2009 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła i w przedsiębiorstwach ciepłowniczych wynosiła 59 791,5 MW (w 2002 r. - 70 952,8 MW). Ponad 1/3 potencjału wytwórczego ciepłownictwa skupiona była, podobnie jak w latach poprzednich, w dwóch województwach: śląskim i mazowieckim. Najniższym udziałem w krajowym potencjale mocy zainstalowanej i osiągalnej charakteryzowały się województwa: lubuskie, świętokrzyskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie - po około 2% .

Nieco ponad 88% koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych zajmowało się w 2009 r. wytwarzaniem ciepła. Wytworzyły one (wraz z odzyskiem) ponad 423 tys. TJ ciepła. Około 20% przedsiębiorstw wytwarzało ciepło w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Ponad 63% całej produkcji ciepła, tj. 253,2 tys. TJ pochodziło z kogeneracji.

W 2009 r. wolumen sprzedanego ciepła ogółem (łącznie z odsprzedażą innym przedsiębiorstwom) wyniósł 396 420,0 TJ, a więc utrzymał się na poziomie roku poprzedniego (396 005,2 TJ).

Spadło zatrudnienie, wzrosła wydajność
Wielkością charakteryzującą potencjał sektora jest również zatrudnienie. W latach 2002 - 2009 badane przedsiębiorstwa zredukowały zatrudnienie o 1/3. Koncesjonowane ciepłownictwo zatrudniało w 2009 r. około 40,6 tys. osób w przeliczeniu na pełne etaty. Zmniejszenie liczby zatrudnionych spowodowane było m.in. potrzebą racjonalizacji kosztów działalności i redukcji kosztów stałych. Również postęp techniczny i technologiczny w przedsiębiorstwach ułatwił prowadzenie racjonalnej polityki personalnej. W wyniku znacznego ograniczenia zatrudnienia w sektorze nastąpił znaczny wzrost wydajności pracy mierzony wielkością przychodu na zatrudnionego.

Dżul najtańszy na Mazowszu
Raport URE pokazuje dynamikę wzrostu cen ciepła (średnich jednoskładnikowych) w latach 2008-2009. Najmniejszy wzrost nastąpił na Mazowszu - 3,7 % (przy średnim poziomie w całym kraju - 8,7 %). Najwięcej wzrosły ceny w województwach świętokrzyskim (23,1 %), śląskim (14,7 %) i opolskim (13,1 %). Najdrożej za GJ (gigadżul) zapłaciliśmy w 2009 roku w województwie opolskim - 47,04 zł, najmniej, bo 29,52 zł - w województwie mazowieckim.

Średnie jednoskładnikowe ceny ciepła prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie 2008 2009 Zmiana cen
zł/GJ %
Polska 32,61 35,45 8,7
Dolnośląskie 34,56 37,73 9,2
Kujawsko-pomorskie 36,19 38,66 6,8
Lubelskie 33,30 36,04 8,2
Lubuskie 34,85 36,32 4,2
Łódzkie 34,98 38,16 9,1
Małopolskie 30,14 32,38 7,4
Mazowieckie 28,46 29,52 3,7
Opolskie 41,59 47,04 13,1
Podkarpackie 36,51 39,88 9,2
Podlaskie 36,50 40,22 10,2
Pomorskie 33,55 36,14 7,7
Ślaskie 31,45 36,06 14,7
Świętokrzyskie 32,16 39,57 23,1
Warmińsko-mazurskie 35,67 39,74 11,4
Wielkopolskie 34,78 37,10 6,7
Zachodniopomorskie 38,24 42,32 10,7

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.08.2010