Up
 
 

2012

W 2012 r. na rynku detalicznym energii elektrycznej zaobserwować można było kontynuację wzrostu zarówno liczby odbiorców, jak i ilości energii elektrycznej, obsłużonych na zasadach wolnorynkowych. Podobnie jak w 2011 r., udział odbiorców korzystających z prawa do zmiany sprzedawcy w grupie taryfowej G wzrósł dużo bardziej niż w grupach A, B i C. Sytuacja spowolnienia gospodarczego, a co za tym idzie pojawienia się na rynku nadwyżek energii elektrycznej, spowodowała wzrost zainteresowania sprzedawców klientami z grupy taryfowej G. Sytuacja gospodarcza spowodowała także spadek cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. To dało niezależnym sprzedawcom dostęp do energii elektrycznej w cenach pozwalających na zaoferowanie, odbiorcom z grupy G, produktów konkurencyjnych cenowo w stosunku do ofert tzw. sprzedawców z urzędu dostarczających energię elektryczną na podstawie taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ogólna liczba odbiorców, którzy w 2012 r. zmienili sprzedawcę, zwiększyła się czterokrotnie w stosunku do 2011 r., przy czym dla odbiorców w grupie taryfowej G, liczba odbiorców TPA zwiększyła się 5,4 razy w stosunku do liczby odbiorców TPA na koniec 2011 r.

RYNEK HURTOWY

W 2012 r. krajowe zużycie energii elektrycznej brutto wyniosło 157 013 GWh i było niższe o blisko 0,6% niż w 2011 r. Za główną przyczynę spadku krajowego zużycia energii elektrycznej należy uznać pogorszenie się koniunktury gospodarczej przejawiające się spadkiem tempa wzrostu PKB w 2012 r., które to według wstępnych szacunków GUS za 2012 r. wyniosło 2%. Dla porównania wzrost PKB za 2011 r. wyniósł 4,3%. W rezultacie spadku zapotrzebowania wolumen krajowej produkcji energii elektrycznej brutto w 2012 r. ukształtował się na poziomie 159 853 GWh i był niższy, od wolumenu za poprzedni rok, o ponad 2%. Nadwyżka produkcji energii elektrycznej nad jej krajowym zużyciem to rezultat sprzyjającej polskim podmiotom zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej koniunktury w handlu zagranicznym energią elektryczną. W ciągu 2012 r. nadwyżka eksportu nad importem energii wyniosła 2 840 GWh, przy nadwyżce w 2011 r. na poziomie 5 243 GWh.

W 2012 r. moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) zwiększyła się o (1,8%) w stosunku do 2011 r. i wyniosła 38 046 MW. W porównaniu z 2011 r. w 2012 r. przybyło w KSE 679 MW. Średnie roczne zapotrzebowanie na moc ukształtowało się na poziomie 21 814 MW przy maksymalnym zapotrzebowaniu - na poziomie 25 845 MW (co oznacza odpowiednio: wzrost o 0,3% i o 4,2% w stosunku do 2011 r.). Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w 2012 r. nieznacznie spadła w stosunku do roku 2011 z 73,45% do 71,68%.

Należy odnotować, że w 2012 r. nieznacznie, bo o 0,25% wzrósł poziom rezerw mocy dyspozycyjnej dostępnej dla operatora systemu przesyłowego. W poprzednich latach poziom rezerw mocy dyspozycyjnej systematycznie spadał, przy czym największy spadek zanotowany został w 2010 r. w stosunku do 2009 r. - prawie 24% (w ujęciu średniorocznym). W 2012 r. spadła liczba remontów kapitalnych i średnich, również remonty awaryjne uległy zdecydowanemu zmniejszeniu. W ciągu ostatniej dekady najwięcej przeprowadzono ich w elektrowniach energetyki zawodowej w 2010 r. Odnotować należy znaczny wzrost, blisko 30%, w kategorii – pozostałe ubytki.

Struktura produkcji

Struktura produkcji energii elektrycznej nie uległa większym zmianom. Nadal zdecydowane znaczenie mają dwa główne paliwa - węgiel kamienny i brunatny, a udział produkcji z tych paliw w 2012 r. wyniósł 88,6%. Przy czym w 2012 r. zwiększył się udział węgla brunatnego w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Spowodowane było to spadkiem opłacalności produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwo, jakim jest węgiel kamienny. Na uwagę zasługuje utrzymujący się od kilku lat systematyczny wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Struktura kapitałowa

Aktualna struktura podmiotowa sektora energetycznego i stopień koncentracji działalności energetycznej zostały ukształtowane przez proces konsolidacji poziomej a następnie pionowej przedsiębiorstw energetycznych należących do Skarbu Państwa, który jest wynikiem realizacji „Programu dla elektroenergetyki” (przyjętego przez Radę Ministrów w 2006 r.). Proces konsolidacji, który w praktyce jeszcze się nie zakończył, będzie miał istotny wpływ na możliwości rozwoju konkurencji na rynku hurtowym, niewątpliwie pogorszył warunki konkurencji na rynku krajowym.

Udział w rynku poszczególnych grup energetycznych, jak również struktura tych podmiotów nie uległa większym zmianom w 2012 r. Największy udział w podsektorze wytwarzania ma nadal grupa kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna SA, a na rynku sprzedaży do odbiorców końcowych - TAURON Polska Energia SA.

Konkurencja na rynku

Stan konkurencji na krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej został opisany za pomocą wskaźnika udziału rynkowego trzech największych podmiotów na tym rynku. Miara ta mówi o skali siły rynkowej przedsiębiorstw kluczowych. Wskaźnik udziału rynkowego, mierzony według energii wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość energii dostarczonej przez wytwórców bezpośrednio do odbiorców końcowych) w 2012 r., pomimo nieznacznego spadku, pozostawał na wysokim poziomie wynoszącym 64,3%. W stosunku do 2011 r. zmniejszył się on o ponad 1 punkt procentowy. Trzej najwięksi wytwórcy (tj. wytwórcy skupieni w grupach kapitałowych: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, TAURON Polska Energia SA, EDF) dysponowali ponad połową mocy zainstalowanych i odpowiadali za prawie 2/3 produkcji energii elektrycznej w kraju.

Inny wskaźnik opisujący stopień koncentracji podmiotów działających na rynku wytwarzania energii elektrycznej, to wskaźnik HHI. Wskaźnik ten, mierzony według mocy zainstalowanych oraz według wolumenu energii wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość energii dostarczonej przez wytwórców bezpośrednio do odbiorców końcowych), zmniejszył się w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. Jednakże zdecydowanie większy spadek obserwuje się dla wskaźnika HHI mierzonego według mocy zainstalowanych, tj. o ponad 5%.

Publiczna sprzedaż i giełda energii

Począwszy od 9 sierpnia 2010 r., to jest od momentu wprowadzenia na podstawie art. 49a ustawy – Prawo energetyczne obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, nastąpiło wyraźne przereorganizowanie handlu na hurtowym rynku energii elektrycznej w grupie wytwórców, w porównaniu z latami poprzednimi. Do momentu wprowadzenia obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców dominującą formę handlu na hurtowym rynku energii stanowiły kontrakty dwustronne. Począwszy od końca 2010 r. gwałtownie wzrosło znaczenie giełdy (sprzedaż na giełdzie towarowej, na giełdzie papierów wartościowych).

Sprzedaż poprzez giełdę stanowiła w 2009 r. niespełna 0,2% udziału w sprzedanym wolumenie wytwórców w tym roku, następnie wzrosła do 4,2% w 2010 r. a dalej zwiększyła się do poziomu 58,0% w 2011 r. oraz 61,8% w 2012 r. Kontrakty dwustronne w ubiegłym roku stanowiły w sumie niespełna 33% wszystkich form handlu hurtowego, podczas gdy jeszcze w 2010 r. udział ten kształtował się na poziomie 89,8%. Pozostała sprzedaż była realizowana w przeważającej mierze na rynku bilansującym (w tym na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE) oraz w niewielkim stopniu za granicę.

W latach wcześniejszych, pomimo rozwiązania kontraktów długoterminowych i przystąpienia przez wytwórców od 2008 r. do realizacji programu pomocy publicznej na pokrycie kosztów osieroconych, nie można było mówić o efektywnym funkcjonowaniu konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej odbywała się w zdecydowanej mierze w ramach własnej grupy kapitałowej, co było główną przyczyną ograniczeń w rozwoju konkurencji i problemów w rozliczaniu pomocy publicznej. Sytuacja uległa zmianie na skutek wprowadzenia obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej m.in. również dla tych wytwórców, którzy są beneficjentami tej pomocy publicznej. Należy zaznaczyć, że obowiązek publicznej sprzedaży energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa wytwórcze dotyczy wszystkich przedsiębiorstw wytwórczych w ilości 15% wytworzonej energii elektrycznej w jednostkach o mocy powyżej 50 MW oraz dodatkowo 85% wytworzonej energii elektrycznej w jednostkach o mocy powyżej 50 MW w przypadku przedsiębiorstw korzystających z programu pomocy publicznej na pokrycie kosztów osieroconych.

Analogicznie jak w grupie wytwórców energii elektrycznej, w 2012 r. w grupie przedsiębiorstw obrotu utrwaliły się istotne zmiany w zakresie form handlu hurtowego energią elektryczną w porównaniu z latami wcześniejszymi, w szczególności wewnątrz skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych. Jest to niewątpliwie konsekwencja zmian w tej pierwszej grupie łańcucha dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Przedsiębiorstwa obrotu zaopatrywały się w energię elektryczną, nie jak w latach poprzednich głównie poprzez kontrakty dwustronne w ramach grup kapitałowych, lecz kupowały energię na giełdzie energii. W przypadku spółek obrotu kontrakty dwustronne w 2012 r. pozostały nadal główną formą handlu hurtowego energią elektryczną, niemniej ich znaczenie wyraźnie zmniejszyło się (spadek udziału tej formy handlu o około 3% w 2012 r. w porównaniu z 2011 r.).

Głównym odbiorcą energii elektrycznej na hurtowym rynku energii do 2010 r. pozostawały przedsiębiorstwa obrotu, z kolei począwszy od 2011 r. – giełda energii. W 2012 r. tendencja ta utrwaliła się.

Wytwórcy zobligowani sprzedawać energię elektryczną w części lub w całości w sposób zapewniający publiczny dostęp do tej energii, musieli podjąć działania polegające na zmianie kontraktów dwustronnych na sprzedaż energii, w szczególności realizowanych w ramach własnej grupy kapitałowej. Zmniejszyła się wyraźnie sprzedaż do przedsiębiorstw obrotu na rzecz sprzedaży poprzez giełdę (odpowiednio: spadek o 11,6% i wzrost o 2,7% w 2012 r. w stosunku do 2011 r.). Udział sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców do odbiorców końcowych w 2012 r. wyniósł 1,3%.

Zmiany preferencji odnośnie kierunków sprzedaży energii elektrycznej nastąpiły również w grupie przedsiębiorstw obrotu.

W 2011 r. przedsiębiorstwa obrotu w równym stopniu sprzedawały energię do odbiorców końcowych oraz do przedsiębiorstw obrotu. Natomiast w 2012 r. znacząco wzrosła sprzedaż do przedsiębiorstw obrotu (o 17,5%) oraz poprzez giełdę energii (o 78%). W 2012 r. sprzedaż do odbiorców końcowych utrzymana została na podobnym poziomie jak w 2011 r.

Ceny

Ceny energii elektrycznej cechowały się i nadal cechują istotnym zróżnicowaniem w poszczególnych segmentach rynku. Wynika ono z następujących uwarunkowań: technologii produkcji (szczególnie wykorzystywanego paliwa), horyzontu czasowego dostaw, profilu dostaw, bieżącego zrównoważenia popytu i podaży.

W przypadku średnich cen energii elektrycznej wytwórców oraz przedsiębiorstw obrotu analizowane dane to dane zagregowane, zawierają ceny zarówno profili pasmo, jak i szczyt i odnoszą się do energii elektrycznej wytworzonej w 2012 r. Część z tej energii mogła być kontraktowana w latach poprzedzających a dostawa realizowana w 2012 r.

W 2012 r. średnie ceny sprzedaży w poszczególnych segmentach przez wytwórców oraz przedsiębiorstwa obrotu energii elektrycznej wytworzonej w 2012 r. pozostawały na zbliżonym poziomie bądź różniły się nieznacznie w porównaniu do 2011 r.

Średnia cena, po której wytwórcy sprzedawali energię elektryczną ukształtowała się w ostatnim roku na poziomie 203,44 zł/MWh i była wyższa od ceny z 2011 r. o 2,1%. Z kolei średnia cena sprzedawanej energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu wyniosła 210,08 zł/MW i była niższa od ceny z 2011 r. o 7,6%.

Zarówno w przypadku wytwórców, jak i przedsiębiorstw obrotu najbardziej spadły ceny w segmencie rynku bilansującego (w przypadku sprzedaży wytwórców o 7,2% oraz przedsiębiorstw obrotu o około 10%). Rynek bilansujący jest rynkiem typu spot i dlatego odzwierciedla ostatnie tendencje cenowe na rynku hurtowym. W pozostałych segmentach średnie ceny sprzedaży w 2012 r. oscylowały na podobnym poziomie jak w 2011 r.

Towarowa Giełda Energii

Dla TGE SA rok 2012 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju. Niewątpliwie znaczenie mają takie cechy giełdy jak: przejrzystość zasad, łatwy dostęp dla wszystkich uczestników, optymalizacja procesu poszukiwania najlepszych ofert sprzedaży energii czy sygnały dla wytwórców energii elektrycznej o oczekiwaniach cenowych odbiorców.

W 2012 r. TGE SA prowadziła następujące rynki sprzedaży energii elektrycznej: Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Dnia Następnego oraz Rynek Terminowy Towarowy. Sprzedaż energii elektrycznej była również realizowana w systemie aukcji. W 2012 r. wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej, na parkiecie TGE SA, wyniósł łącznie 131,997 TWh licząc po dacie dostawy w 2012 r., co stanowiło 82,6% krajowej produkcji energii elektrycznej w 2012 r. oraz ponad 84,1% jej łącznego zużycia. W porównaniu z 2011 r. obrót na TGE SA wzrósł o 4,2%. Przy czym, najwyższą płynność na parkiecie TGE SA zanotowano w grudniu 2012 r., z wolumenem na poziomie 26,927 TWh, natomiast najniższą w styczniu, kiedy to wolumen ukształtował się na poziomie 3,173 TWh. Główną przyczyną rosnącego udziału sprzedaży przez giełdę było wejście w życie w 2010 r. przepisów ustawy – Prawo energetyczne, które zobowiązały wszystkich wytwórców do sprzedaży m.in. poprzez giełdę części (limit 15% wytwarzanej energii elektrycznej dotyczył wszystkich wytwórców) lub całości (limit 100% odnosił się do wytwórców objętych programem KDT) wytwarzanej energii elektrycznej.

Największy wolumen obrotu realizowany jest na Rynku Terminowym Towarowym (RTT), działającym w ramach TGE SA, na którym sprzedawana jest energia z dostawą w określonym okresie w przyszłości. W 2012 r. na RTT zawarto 6 983 transakcje. W większości były to kontrakty z fizyczną dostawą na 2013 r. W 2012 r. członkowie giełdy zrealizowali transakcje zakupu/sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 112,874 TWh. Stanowi to wzrost o 5,6% w stosunku do łącznych obrotów na tym rynku w 2011 r. W skali miesiąca, najwyższy wolumen obrotów odnotowano w grudniu 2012 r., kiedy to ilość energii będąca przedmiotem transakcji na RTT osiągnęła poziom 25,022 TWh. Z kolei najniższą aktywność na tym rynku zarejestrowano w styczniu 2012 r. Średnia cena najbardziej płynnego kontraktu w 2012 r., jakim był BASE_Y-13, ukształtowała się na poziomie 197,76 zł/MWh, cena minimalna 166,90 zł/MW a cena maksymalna 214,70 zł/MWh. RTT umożliwia członkom giełdy zawieranie kontraktów na dostawy energii elektrycznej w przyszłych okresach, zabezpieczenie ryzyka handlowego, jak również dostarcza informacji o oczekiwaniach uczestników rynku co do kształtowania się przyszłych cen energii elektrycznej.

W 2012 r. łączny obrót na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 19,104 TWh i był niższy od obrotu sprzed roku o 3,2%. Przy czym, najwyższą płynność na tym rynku zanotowano w grudniu 2012 r., z wolumenem na poziomie 1,903 TWh, natomiast najniższą w lutym, kiedy to wolumen ukształtował się na poziomie 1,305 TWh. W 2012 r. na RDN zawarto 1 111 883 transakcje. W 2012 r. średnioważona cena energii elektrycznej dla całej doby ze wszystkich transakcji kupna/sprzedaży wyniosła 179,45 zł/MW, co stanowi spadek o 12,5% w stosunku do 2011 r., kiedy to średnioważona cena energii wyniosła 205,19 zł/MWh. W 2012 r. najwyższą miesięczną cenę za energię odnotowano w lutym - 221,06 zł/MW, natomiast najniższą w grudniu, kiedy to średnioważona cena dla całej doby ze wszystkich transakcji kupna/sprzedaży wyniosła 162,67 zł/MW.

Dwa pozostałe rynki funkcjonujące na TGE SA w 2011 r.: Rynek Dnia Bieżącego oraz Aukcje Energii Elektrycznej miały niewielkie znaczenie. Wolumen obrotów na Rynku Dnia Bieżącego w 2012 r. ukształtował się na poziomie 19,291 GWh, średnia cena energii elektrycznej wyniosła 216,99 zł/MWh, cena minimalna - 140 zł/MWh a cena maksymalna - 219,32 zł/MWh. Wolumen obrotów na rynku Aukcji Energii Elektrycznej wyniósł 1,267 TWh, średnia cena - 202,43 zł/MWh, cena minimalna - 193,49 zł/MWh a cena maksymalna - 214,00 zł/MWh.

W 2012 r. POEE GPW SA prowadziła następujące rynki sprzedaży energii elektrycznej: Rynek Dobowo Godzinowy Energii Elektrycznej (REK GPW) oraz Rynek Terminowy Energii Elektrycznej (RTE GPW). W 2012 r. wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej, na parkiecie POEE GPW SA wyniósł łącznie 7,4 TWh, co stanowiło 4,6% krajowej produkcji energii elektrycznej w 2012 r. oraz ponad 4,7% jej łącznego zużycia.

Największy wolumen obrotu realizowany był na RTE GPW, na którym sprzedawana jest energia z dostawą w określonym okresie w przyszłości. W 2012 r. na RTE zawarto 126 transakcji. W 2012 r. członkowie giełdy zawarli transakcje zakupu/sprzedaży energii elektrycznej na rok 2012 i lata następne o łącznym wolumenie 5,2 TWh. W 2012 r. na REK GPW zawarto 80 583 transakcje a zrealizowany wolumen obrotu wyniósł 2,2 TWh.

W 2012 r. w giełdowym obrocie energią elektryczną uczestniczyły przede wszystkim spółki wytwórcze oraz spółki obrotu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Biur Maklerskich odnotowano jeden przypadek uczestnictwa odbiorcy końcowego, który za pośrednictwem Domu Maklerskiego zawierał transakcje na Rynku Dobowo Godzinowym Energii Elektrycznej. Odbiorca końcowy dokonał zakupu energii elektrycznej w 421 transakcjach na łączną ilość 10,9 GWh.

RYNEK DETALICZNY

Rynek detaliczny jest rynkiem, na którym stroną transakcji jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw i energii na własny użytek. Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym Prezes URE kontynuował monitorowanie tego rynku.

Uczestnikami rynku detalicznego, obok odbiorców końcowych (zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przedsiębiorstwach), są przedsiębiorstwa zarządzające siecią dystrybucyjną (OSD) i sprzedawcy energii elektrycznej (przedsiębiorstwa obrotu). Największy udział w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych mają sprzedawcy „zasiedziali” (incumbent supplier), którzy pozostali po wyodrębnieniu operatorów sieci dystrybucyjnej, jako strona umów kompleksowych, tj. umów łączących w sobie postanowienia umowy sprzedaży i umowy dystrybucji energii z odbiorcami. Pełnią oni funkcję sprzedawców z urzędu względem odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy nie zdecydowali się na wybór nowego sprzedawcy.

W 2012 r. na rynku energii elektrycznej funkcjonowało 82 aktywnych sprzedawców tzn. takich, którzy mieli zawarte GUD-y z operatorami systemów dystrybucyjnych. Ogólna liczba podmiotów posiadających koncesję na obrót energią elektryczną wyniosła ok. 360, przy czymw dużej mierze były to pionowo zintegrowane przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej, realizujące oprócz sprzedaży także usługę dystrybucyjną.

W 2012 r. funkcjonowało sześciu tzw. „dużych OSD”, 1 października 2012 r. nastąpiła konsolidacja dwóch spółek wypełniających funkcje OSD tj. TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie ze spółką TAURON Dystrybucja GZE SA z siedzibą w Gliwicach. Aktualnie spółka działa pod nazwą TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie. Około 177 podmiotów prowadziło działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej, z czego 148 podmiotów zostało wyznaczonych przez Prezesa URE na operatorów systemów dystrybucyjnych (przy czym w części przypadków termin rozpoczęcia pełnienia funkcji operatora ustalono w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 1 marca 2013 r.).

Po stronie popytowej rynku detalicznego energii elektrycznej znajdują się konsumenci – odbiorcy końcowi. Jest ich ok. 16,7 mln, z czego ok. 90% to odbiorcy z grupy G. Jednocześnie wolumen energii dostarczonej dla tej grupy nie jest wysoki i stanowi w sumie ok.24% całości dostaw energii elektrycznej.

Ceny

Pomiędzy IV kwartałem 2011 r. a IV kwartałem 2012 r. opłaty za energię elektryczną stosowane wobec odbiorców, którzy nie skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy, wykazywały niewielkie tendencje wzrostowe. Dynamika wzrostów cen energii elektrycznej dla badanego okresu wahała się pomiędzy 1,6% w przypadku cen dla odbiorców w grupie taryfowej B, a 5,8% w przypadku cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Wzrosty cen w badanym okresie utrzymywały się na poziomie porównywalnym do wzrostów odnotowanych w okresie pomiędzy IV kwartałem 2010 r. i IV kwartałem 2011 r.

Dynamika wzrostu opłaty dystrybucyjnej była nieco większa niż dynamika wzrostu cen energii elektrycznej i zawierała się w przedziale od 6,3% dla odbiorców w gospodarstwach domowych do 8,3% dla odbiorców w grupie taryfowej A. Podkreślić warto fakt, że w dobie spowolnienia gospodarczego większą dynamikę wzrostu cen wykazuje działająca w warunkach monopolu naturalnego dystrybucja energii elektrycznej (której ceny są zatwierdzane przez Prezesa URE) niż energia elektryczna, której ceny w większości uwzględniają uwarunkowania wolnorynkowe.

Zmiana sprzedawcy

Na rynku w dalszym ciągu utrzymuje się sytuacja „przywiązania” konsumentów do dotychczasowych sprzedawców i niewielka skala ich zmiany, mimo, że prawo wyboru sprzedawcy (ang. TPA) przysługuje wszystkim grupom odbiorców od 1 lipca 2007 r. Pomimo ciągle niedużej grupy odbiorców, którzy skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy, liczba wszystkich odbiorców, którzy wykorzystali to uprawnienie była w 2012 r. prawie czterokrotnie większa w stosunku do stanu z 2011 r. Podkreślenia wymaga fakt, że dynamika zjawiska zmiany sprzedawcy przez odbiorców w gospodarstwach domowych ciągle utrzymuje wysoki poziom, jak również utrzymuje zdecydowanie wyższy poziom niż w grupie odbiorców instytucjonalnych. Liczba gospodarstw domowych, które zmieniły sprzedawcę wzrosła na koniec 2012 r. ponad pięciokrotnie, w porównaniu do liczby odnotowanej na koniec 2011 r. Wzrost ten spowodowany był wzmożoną aktywnością akwizycyjną sprzedawców energii, którą mógł spowodować spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w segmencie odbiorców biznesowych. Nadwyżka energii elektrycznej na rynku spowodowana spowolnieniem gospodarczym skłoniła sprzedawców do wzrostu ich zainteresowania odbiorcami w gospodarstwach domowych.Znaczny wzrost liczby odbiorców TPA w tej grupie skutkował zwiększeniem ilości zapytań i skarg kierowanych do Prezesa URE. W sprawach dotyczących podejrzenia o stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przez niektórych sprzedawców Prezes URE prowadził, podobnie jak we wcześniejszych latach, współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oceniając wskaźniki wzrostu pamiętać należy jednak, że w ujęciu globalnym ciągle stosunkowo niewielu odbiorców (ok. 0,86%) skorzystało do tej pory z prawa do zmiany sprzedawcy, choć podkreślić trzeba także fakt, że w stosunku do 2011 r. nastąpił znaczący wzrost (w 2011 r. poziom ten wyniósł 0,23%).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 04.06.2013