Up
 
 

Kalendarium odbiorcy przemysłowego.

KALENDARIUM  odbiorcy przemysłowego
30 listopada 2013 r. upływa termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne, które uprawnia do skorzystania z możliwości realizacji za 2014 r. obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne w sposób wskazany w art. 9a ust. 1a3 tej ustawy.
31 grudnia 2013 r. upływa termin publikacji przez Prezesa URE, w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykazu odbiorców przemysłowych, którzy do dnia 30 listopada 2013 r. złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne (tj. wykazu odbiorców przemysłowych zobowiązanych w roku 2014 do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne).
31 marca 2014 r. upływa termin realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, przez odbiorców przemysłowych, wykazanych w informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2013 r. opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej URE (tj. termin uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej).
31 maja 2014 r. upływa termin do złożenia przez odbiorców przemysłowych, wykazanych w informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2013 r. opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej URE:
  • informacji o wysokości wykonanych za 2013 r. obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne oraz ilości zakupionej (od dnia 11 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.) energii elektrycznej na własny użytek, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości produkcji w roku 2012,
  • oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne.
30 listopada 2014 r. upływa termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne, uprawniającego do skorzystania z możliwości realizacji w 2015 r.  obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne w sposób wskazany w art. 9a ust. 1a3 tej ustawy.
31 grudnia 2014 r. upływa termin publikacji przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykazu odbiorców przemysłowych, którzy do dnia 30 listopada 2014 r. złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne (tj. wykazu odbiorców przemysłowych zobowiązanych w roku 2015 do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne).
31 marca 2015 r. upływa termin realizacji przez odbiorców przemysłowych (wykazanych w informacji Prezesa URE o której mowa powyżej) obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2014 (tj. termin uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej).
31 maja 2015 r.  upływa termin do złożenia przez odbiorców przemysłowych:
  • informacji o wysokości wykonanych w 2014 r. obowiązków o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku 2014 a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości produkcji w 2013 r.,
  • oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy - Prawo energetyczne.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
17.12.2013