Up
 
 

Kiedy proces rejestracji powinien być zakończony?

Należy zarejestrować się przed zawarciem pierwszej transakcji podlegającej zgłoszeniu do ACER. Obowiązek zgłaszania ACER informacji o zawartych kontraktach standardowych  powstaje z dniem 7 października 2015 r.1) Natomiast obowiązek zgłaszania kontraktów niestandardowych2) powstaje z dniem 7 kwietnia 2016 r. Do tego dnia uczestnicy rynku muszą być zarejestrowani, aby nie naruszyć przepisów REMIT i nie narazić się na sankcje.

___
1) „kontrakt standardowy” oznacza kontrakt dotyczący produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, dopuszczonego do obrotu na zorganizowanej platformie obrotu, niezależnie od tego, czy transakcja faktycznie ma miejsce na tej zorganizowanej platformie obrotu, czy też nie (art. 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego).

2) „kontrakt niestandardowy” oznacza kontrakt dotyczący każdego produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, niebędącego kontraktem standardowym (art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.03.2015