Up
 
 

Rejestracja - Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można mieć kilka Kodów ACER (np. jeśli uczestnik rynku jednocześnie raportuje transakcje i pełni rolę RRM lub jeśli uczestnik rynku jest aktywny na rynku energii elektrycznej i rynku gazu)?
  Nie. Kod ACER identyfikuje tylko jeden podmiot. Kod ACER generowany jest automatycznie przez system CEREMP po wprowadzeniu danych rejestracyjnych.
 2. Czy uczestnik rynku może zarejestrować się kilkakrotnie w CEREMP (jeśli np. jednocześnie raportuje dane dot. energii elektrycznej i gazu ziemnego)?
  Nie. Uczestnik rynku rejestruje się tylko raz. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, o której mowa w punkcie następnym.
 3. Czy można zmienić Kod ACER?
  Nie. Kod ACER co do zasady nie może być zmieniony.
  Jedynie w przypadku, gdy uczestnik rynku zmienia swój adres (siedzibę) i przenosi się na terytorium innego państwa, w którym rynek jest nadzorowany przez inny organ regulacji, musi on dokonać rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku prowadzonym przez tego regulatora. W konsekwencji uczestnik rynku otrzyma nowy Kod ACER. Poprzedni Kod stanie się nieaktualny.
 4. Kto może pełnić rolę RRM?
  RRM to jest Registered Reporting Market Mechanism (tj. podmiot upoważniony przez uczestnika rynku do dokonania zgłoszenia transakcji, w tym zleceń, w imieniu tego uczestnika).
  W zależności od statusu podmiotu raportującego, należy rozpatrywać dwa przypadki:
  1. RRM ma status uczestnika rynku (zawiera transakcje sprzedaży produktów energetycznych we własnym imieniu i zarejestrował się w systemie CEREMP). W tym przypadku są możliwe dwie opcje:
   1. Uczestnik rynku sam raportuje zawierane przez siebie transakcje, w tym składane przez siebie zlecenia (jest dla siebie RRM) - w takim przypadku w sekcji 5 Formularza rejestracyjnego uczestnik rynku wskazuje siebie jako RRM; następnie uczestnik rynku powinien dokonać rejestracji jako RRM w RRM Registration na stronie ACER: www.acer-remit.eu/ceredp/home (w tym przypadku rejestracja w RRM Registration dokonywana jest poprzez CEREMP, sekcja 5);
   2. Uczestnik rynku wybiera inny podmiot (innego uczestnika rynku), który w jego imieniu raportuje zawierane transakcje, w tym składane zlecenia - w takim przypadku w sekcji 5 Formularza rejestracyjnego uczestnik rynku wskazuje ten podmiot jako RRM; podmiot wybrany jako RRM powinien dokonać rejestracji w RRM Registration na stronie ACER: www.acer-remit.eu/ceredp/home;
  2. RRM nie jest uczestnikiem rynku - w takim przypadku uczestnik rynku, który wybrał dany podmiot jako RRM, wskazuje ten podmiot w sekcji 5 Formularza rejestracyjnego; podmiot wybrany jako RRM powinien dokonać rejestracji w RRM Registration na stronie ACER: www.acer-remit.eu/ceredp/home.
 5. Czy uczestnik rynku może zmienić podmiot raportujący w jego imieniu, tj. RRM?
  Tak. Uczestnik rynku może zmienić RRM. Zmiana RRM wymaga jednak dokonania zmian/modyfikacji sekcji 5 Formularza rejestracyjnego uczestnika rynku.
 6. Czy uczestnik rynku może wybrać kilku RRM?
  Tak. Uczestnik rynku może wybrać kilku RRM (np. raportujących różne typy danych). W takim przypadku w sekcji 5 Formularza rejestracyjnego należy wskazać wszystkich RRM.
 7. Czy w systemie CEREMP można dokonać zmian w zakresie wpisanych do niego danych?
  Tak. Funkcjonalność systemu CEREMP pozwala na edytowanie wprowadzonych danych.
 8. Czy wszystkie podmioty z danej grupy kapitałowej muszą się rejestrować w CEREMP?
  Nie. Tylko uczestnicy rynku zawierający transakcje, które muszą być zgłaszane do ACER zgodnie z art 8(1) REMIT muszą się zarejestrować.
  Kontrakty wewnątrzgrupowe oraz obejmujące rynek bilansujący zawierane poza zorganizowaną platformą obrotu są zgłaszane do ACER tylko na żądanie Agencji. Jednakże podmioty, które zawarły te umowy muszą się zarejestrować.
 9. Czy mogę zarejestrować więcej niż jeden podmiot?
  Tak. Jedna osoba może zarejestrować więcej niż jeden podmiot jako uczestnika rynku. Na przykład, może być tak, że jedna osoba w grupie kapitałowej jest odpowiedzialna za rejestrację wszystkich podmiotów w ramach tej grupy.
  Jednak jedno konto użytkownika nie może być używane do rejestracji różnych firm w rejestrach różnych krajowych organach regulacyjnych. Na przykład, należałoby utworzyć jedno konto użytkownika CEREMP w polskim rejestrze uczestników rynku prowadzonym przez URE, aby zarejestrować polskich uczestników rynku energii, a kolejne konto we francuskim rejestrze uczestników rynku prowadzonym przez francuski organ regulacji energetyki, aby zarejestrować francuskich uczestników rynku.”.
 10. Czy kontrakty na zakup energii elektrycznej lub gazu ziemnego dokonywane na potrzeby bilansowania systemu powinny być raportowane na bieżąco?
  Umowy, których przedmiotem jest energia elektryczna lub gaz ziemny nabywany/odsprzedawany na potrzeby bilansowania systemu stanowią kontrakty na usługi bilansujące, o ile nie zostały zawarte na zorganizowanej platformie obrotu (np. np. na giełdzie towarowej).
  Zatem informacje o tych kontraktach powinny być przekazywane jedynie doraźnie na uzasadnione żądanie ACER.
 11. Jakie dokumenty należy wypełnić, aby zostać RRM?
  Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie ACER, pod adresem: www.acer-remit.eu/portal/rrm-registration-doc.
 12. Czy jednostka wytwórcza, która ma moc zainstalowaną poniżej 10 MW, ale zawiera transakcje wewnątrzgrupowe musi się zarejestrować?
  Nie. Jeśli jednostka wytwórcza spełnia jedną z przesłanek, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia wykonawczego, a więc zawiera wyłącznie transakcje określone w tych przepisach, nie ma obowiązku rejestrowania się.
 13. Kogo należy wskazać w sekcji 2 Formularza rejestracyjnego jako osobę odpowiedzialną za decyzje handlowe oraz decyzje operacyjne?
  Osobami odpowiedzialnymi za decyzje handlowe i decyzje operacyjne są osoby fizyczne (np. pracownicy), które w spółce (będącej uczestnikiem rynku) są odpowiedzialne za podejmowanie tych decyzji. Jeśli takich osób jest kilka (np. cały zespół) w sekcji 5 należy wskazać osobę, która kieruje zespołem.
 14. Na jakich zasadach ponoszą odpowiedzialność osoby wskazane w sekcji 2 Formularza rejestracyjnego jako osoby odpowiedzialne za decyzje handlowe oraz decyzje operacyjne?
  Przepisy rozporządzenia REMIT nie wprowadzają bezpośredniej odpowiedzialności osób wskazanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub braku aktualizacji danych w Formularzu rejestracyjnym odpowiedzialny jest uczestnik rynku, czyli spółka, w której dana osoba odpowiada za decyzje handlowe i decyzje operacyjne.
 15. Kogo należy wskazać w sekcji 3 Formularza rejestracyjnego jako sprawującego bezpośrednią kontrolę lub beneficjenta?
  Dla celów rejestracji osoba sprawująca bezpośrednią kontrolę lub beneficjent to osoba prawna lub fizyczna mająca istotny wpływ na zarzadzanie spółką - uczestnikiem rynku poprzez dysponowanie większością udziałów lub akcji w spółce uczestniku rynku lub większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu lub będąca względem uczestnika rynku spółką dominującą, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych1).
  Osoba sprawująca bezpośrednią kontrolę lub beneficjent nie musi być uczestnikiem rynku, w myśl przepisów rozporządzenia REMIT, może to być np. Minister Skarbu Państwa dla spółek należących do Skarbu Państwa.
 16. Czy można wskazać więcej niż jeden podmiot sprawujący bezpośrednią kontrolę lub beneficjenta?
  Tak. Jest możliwość wskazania więcej niż jednego podmiotu sprawującego bezpośrednią kontrolę.
 17. Czy kontrakty dot. bardzo małych wolumenów energii elektrycznej lub gazu ziemnego muszą być raportowanie?
  Rozporządzenie REMIT wprowadza obowiązek przekazywania przez uczestników Agencji danych na temat transakcji dotyczących produktów energetycznych zawieranych na hurtowych rynkach energii i gazu. Przy czym kontrakty dotyczące dostawy i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego do klientów końcowych o zdolności konsumpcji większej niż próg 600 GWh rocznie są traktowane jako produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym. Przepisy nie zwalniają z obowiązku raportowania w przypadku gdy przedmiotem transakcji na hurtowych rynkach energii i gazu są małe wolumeny energii elektrycznej lub gazu. Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt lit b i c rozporządzenia wykonawczego:
  • kontrakty na fizyczną dostawę energii elektrycznej wyprodukowanej przez pojedynczą jednostkę produkcyjną o mocy równej lub mniejszej niż 10 MW lub przez jednostki produkcyjne o połączonej mocy równej lub mniejszej niż 10 MW,
  • kontrakty na fizyczną dostawę gazu ziemnego wyprodukowanego przez instalację produkcyjną gazu ziemnego o mocy produkcyjnej równej lub mniejszej niż 20 MW,
  o ile nie zostały zawarte na zorganizowanej platformie obrotu (np. na giełdzie towarowej), są objęte obowiązkiem sprawozdawczym jedynie doraźnie na uzasadnione żądanie Agencji.
 18. Jakie informacje powinno zawierać pełnomocnictwo?
  Pełnomocnictwo załączane na etapie rejestracji w CEREMP powinno zawierać umocowanie osoby dokonującej rejestracji do dokonania w imieniu mocodawcy czynności polegającej na rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku podmiotu, który reprezentuje.
  Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.
  Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać mocodawcę upoważniającego do działania i pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby lub organy upoważnione do reprezentowania spółki (zgodnie z informacją w KRS).
  Stosownie zaś do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1628, z późn. zm.) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej (w wysokości 17 zł). Do pełnomocnictwa należy załączyć potwierdzenie (skan) wniesienia opłaty skarbowej.
  Przedmiotowe pełnomocnictwo nie musi być poświadczone notarialnie.
  Pełnomocnictwo powinno być udzielone w języku polskim.
  Szczegółowe informacje nt. sposobu uiszczenia opłaty skarbowej dostępne są pod adresem: www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/oplaty.

___
1)Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 02.06.2015