Up
 
 

Komunikat w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2007 roku

Warszawa, dnia 26 marca 2007 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
dr Leszek Juchniewicz
   
 

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124), zwanej dalej „Ustawą zmieniającą”,

ogłaszam

jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg i Ozk, o których mowa w art. 9a ust. 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124) w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą, w wysokości:

Ozg = 117,00 [zł/MWh], tj. 97,74% średniej ceny sprzedaży
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;

Ozk = 17,96 [zł/MWh], tj. 15% średniej ceny sprzedaży
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg i Ozk na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, z roku poprzedzającego rok ustalenia jednostkowych opłat zastępczych, biorąc pod uwagę:

1) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

2) różnicę pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i cenami sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;

3) poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
dr Leszek Juchniewicz

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.03.2007