Up
 
 

2012

Od kilku już lat obserwowana jest stała dominacja w handlu hurtowym dwóch firm, tj. Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA oraz Grupy Lotos SA (hurtowa sprzedaż paliw jest prowadzona w ok. 75% przez te przedsiębiorstwa, które są również głównymi producentami paliw i jako jedyni na terenie kraju produkują paliwa ciekłe z ropy naftowej). Na rynku detalicznym zauważalna jest natomiast ogólna tendencja zmiany udziału stacji paliw użytkowanych przez przedsiębiorców niezrzeszonych, na rzecz stacji należących do koncernów paliwowych (zarówno własnych, jak i eksploatowanych w ramach umów franczyzowych) oraz stacji skupionych w sieciach niezależnych.

Obrót detaliczny

Obrót detaliczny benzynami silnikowymi, olejem napędowym oraz auto-gazem prowadzony jest, co do zasady, na stacjach paliw i stacjach auto-gazu. Liczba stacji paliw, jak również ich struktura właścicielska nie zmieniła się znacząco w stosunku do 2011 r. Na terenie kraju funkcjonuje około 6 760 stacji paliw, z czego około 3 050 to obiekty należące do przedsiębiorców niezrzeszonych bądź skupione w sieciach niezależnych.

Biorąc pod uwagę liczbę eksploatowanych stacji paliw, niezmiennie dominuje Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, posiadający obecnie około 1 760 stacji. Drugim polskim operatorem pod względem ilości użytkowanych stacji paliw jest Grupa Lotos SA, która posiada łącznie około 370 stacji w całej Polsce.

Koncerny zagraniczne posiadają natomiast ponad 1 410 stacji paliw. Liderem pod tym względem jest koncern BP. W jego barwach działa w sumie ponad 440 stacji paliw. Drugie miejsce zajmuje koncern Shell, który posiada niemalże 380 stacji. Na trzecim miejscu plasuje się Statoil z liczbą około 350 stacji (w tym 80 pod logo 1-2-3). Czwartą pozycję zajmuje Lukoil z liczbą ponad 110 stacji. Piąte miejsce należy do sieci samoobsługowych stacji Neste - posiada ona w Polsce nieco ponad 100 stacji paliw.

Niezależni operatorzy operują w Polsce na ponad 3 050 stacjach paliw. Stacje w sieciach operatorów niezależnych posiadających więcej niż 10 stacji paliw to ponad 700 obiektów. Wzrasta również ilość stacji należących do sieci sklepowych. Obecnie liczba takich stacji paliw to około 160 obiektów.

Zauważalny jest również dalszy wzrost liczby stacji franczyzowych. Tendencja ta wynika z faktu, iż wielu prywatnych przedsiębiorców, wobec konkurencji ze strony koncernów, a nierzadko także hipermarketów, podejmuje współpracę z partnerem posiadającym silną markę oraz stabilną pozycję rynkową.

Ceny

Ceny paliw ciekłych nie podlegają regulacji Prezesa URE. Są one wyznaczane na zasadach rynkowych  zasadniczo uzależnione są od cen ropy naftowej na rynkach światowych, wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz euro.

Jakość paliw

W 2012 r. do URE wpłynęło łącznie 75 informacji, przekazanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczących podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów, polegającym na wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. W odniesieniu do 2011 r. zauważalny jest zatem zdecydowany, ponad dwukrotny wzrost liczby ujawnionych przypadków naruszania przez przedsiębiorców warunków koncesji obligujących do zapewnienia właściwej jakości paliw wprowadzanych do obrotu. W 2011 r. Prezes URE otrzymał bowiem informacje o jedynie 32 przypadkach wykonywania działalności z naruszeniem prawa, które dotyczyły wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości. Prezes URE nie dysponuje jednak informacjami na temat ogólnej ilości kontroli przeprowadzonych w 2012 r. przez inspektorów Inspekcji Handlowej w tym zakresie.
 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 04.06.2013