Up
 
 

2012

W 2012 r. całkowite zużycie gazu ziemnego w Polsce wyniosło, według danych pozyskanych w toku przeprowadzonych cyklicznych badań monitorujących, 15 436,22 mln m³. Dostawy gazu z zagranicy, w ilości 11 265,84 mln m³, uzupełniane były gazem pochodzącym ze źródeł krajowych w ilości 4 317,27 mln m³, co stanowiło blisko 27% całkowitego zaopatrzenia kraju w gaz ziemny. Całkowite dostawy gazu z zagranicy w 2012 r. obejmowały import z kierunku wschodniego oraz dostawy wewnątrzwspólnotowe z Niemiec i Czech, przy czym istotną ich część stanowił import z kierunku wschodniego, realizowany w ramach długoterminowego kontraktu zawartego w 1996 r. pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG SA) a OOO Gazprom Eksport. Na podstawie tego kontraktu zakupiono 9 017,32 mln m³ gazu ziemnego, co stanowiło ok. 82% całkowitego importu tego surowca na terytorium Polski. Import ten uzupełniany był dostawami z Niemiec i Czech. Wielkość sumaryczna tych dostaw, realizowanych w ramach umów wyniosła 1 982,63 mln m³, co stanowiło ok. 18% całkowitego przywozu gazu na terytorium Polski.

RYNEK HURTOWY

Hurtowy segment rynku gazu ziemnego w 2012 r. w Polsce nadal był zdominowany przez jeden podmiot. Działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym w Polsce, rozumiana jako sprzedaż gazu podmiotom wykorzystującym go w celu dalszej odsprzedaży, była zdominowana przez przedsiębiorstwo PGNiG SA. Należy jednak zaznaczyć iż segment ten sukcesywnie się rozwija.

Liczba podmiotów mogących prowadzić obrót paliwem gazowym wynosi 97.

Przedsiębiorstwa obrotu gazem spoza Grupy Kapitałowej PGNiG pozyskały ok. 50% gazu ziemnego od PGNiG SA, a pozostały popyt został zaspokojony z importu. Natomiast wolumen gazu, jaki sprzedały w 2012 r. stanowił ponad 5% w sprzedaży ogółem i wynosił 707,47 mln m³.

Obrót gazem ziemnym w 2012 r. realizowany był wyłącznie w ramach kontraktów dwustronnych. Ceny paliwa gazowego wynikały z taryfy i nie były różnicowane w zależności od tego, czy wykorzystuje się gaz na potrzeby własne odbiorcy, czy do dalszej odsprzedaży. Część przedsiębiorstw obrotu gazem kupowała gaz bezpośrednio z kopalń, cena za to paliwo nie była taryfowana i była ustalana w ramach kontraktów dwustronnych.

W 2012 r. trwały prace nad wdrożeniem nowego modelu Rynku Gazu. Zostały określone szczegółowe warunki korzystania z systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych przez użytkowników w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Przesyłowych czy Dystrybucyjnych (IRiESP/IRiESD), które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. Instrukcje uwzględniają wymogi określone w przepisach prawa, w szczególności dotyczących funkcjonowania regulowanej, tj. infrastrukturalnej części systemu gazowniczego oraz kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz z uwzględnieniem zasad zawartych w projekcie Kodeksu sieci w zakresie mechanizmów alokacji przepustowości (CAM NC). Wprowadzone zostały również niezbędne zmiany mające zapewnić obrót gazem ziemnym poprzez dostęp do infrastruktury rynkowej (wirtualny punkt obrotu gazem, giełda), a także handel gazem ziemnym na rynku kontraktów bilateralnych (OTC). W grudniu 2012 r. został uruchomiony rynek handlu gazem na TGE SA.

RYNEK DETALICZNY

Wysoki poziom koncentracji na polskim rynku gazu, wynikający z pozycji dominującej GK PGNiG, wpływa od wielu lat na strukturę rynku detalicznego oraz tempo przemian w nim zachodzących. Nadal około 94,64% sprzedaży gazu ziemnego realizowane jest przez PGNiG SA, natomiast pozostałe 5,36% przez kilkadziesiąt podmiotów, które starają się rozwijać i umacniać swoją pozycję na rynku.

Rynek detaliczny gazu podlega powolnym zmianom. Od 2011 r. stale wzrasta liczba spółek obrotu, które sprzedają gaz do odbiorców końcowych. W 2012 r. trzynaście największych spółek obrotu, niezależnych od PGNiG SA, sprzedało łącznie ok. 1 336,52 mln m³ gazu obsługując 141 240 odbiorców.

Sprzedaż gazu

Dokonując całościowej analizy rynku sprzedaży detalicznej gazu ziemnego GK PGNiG w 2012 r. w odniesieniu do wszystkich grup odbiorców należy wskazać, że najliczniej reprezentowaną grupą były gospodarstwa domowe, które stanowiły 96,9% ogółu liczby odbiorców. Ich udział w wolumenie sprzedaży w 2012 r. wyniósł 26,1%. Największy udział w sprzedaży gazu ziemnego mieli natomiast odbiorcy przemysłowi - 60,2%, wśród których dominowały zakłady chemiczne, elektrownie i elektrociepłownie. Ponadto, PGNiG SA sprzedaje gaz do OGP GAZ-SYSTEM SA i operatorów systemów dystrybucyjnych PGNiG SA - na potrzeby własne i bilansowania systemu. W 2012 r. potrzeby technologiczne (straty i zużycie własne) OGP GAZ- SYSTEM SA oraz operatorów dystrybucyjnych GK PGNiG wynosiły 240,06 mln m³.

Struktura rynku

Największymi podmiotami pod względem wolumenu sprzedaży gazu, spoza GK PGNiG, prowadzącymi działalność na rynku detalicznym są: EWE energia Sp. z o.o. (0,52%), HANDEN Sp. z o.o. (0,24%), Grupa Duon SA (0,47%), G.E.N Gaz Energia SA (0,73%), Egesa Grupa Energetyczna SA (1,22%), ENESTA SA (0,38%), Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. (0,3%), Sime Polska Sp. z o.o. (0,14%), ArcelorMittal Poland SA (0,18%), KGHM Polska Miedź SA (0,05%), Anwil SA (0,22%), Elsen SA (0,1%), Huta Pokój SA (0,07%), Fenice Sp. z o.o. (0,14%). Przedsiębiorstwa te prowadzą działalność handlową polegającą na odsprzedaży gazu ziemnego z nabycia wewnątrzwspólnotowego lub nabywanego od PGNiG SA. Gaz sprzedawany przez wymienione spółki obrotu w większości dostarczany jest do odbiorców końcowych za pośrednictwem własnych, lokalnych sieci dystrybucyjnych, których łączna długość wynosi ok. 4 773 km.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 04.06.2013