Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 64/2018) w sprawie sprawozdawczości o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliwach ciekłych 14.08.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 63/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.08.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 62/20180) w sprawie przypadającego na dzień 7 września 2018 r. terminu realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru 08.08.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 61/2018) w sprawie zmiany definicji drewna energetycznego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii 30.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 60/2018) w sprawie warunków korzystania z nowych form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. tzw. systemów FIT/FIP - aktualizacja na dzień 19.10.2018 27.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 59/2018) w sprawie zmiany definicji biomasy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii 30.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 58/2018) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2017 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej 02.08.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 57/2018) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2017 rok 02.08.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2018) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. 30.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 55/2018) w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2019 kwot kosztów osieroconych 27.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2018) w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wprowadzonego znowelizowanymi przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii 25.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 53/2018) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2018 20.07.2018

Wybierz Strony