Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 40/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 15.05.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 39/2018) w sprawie ogłoszenia całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 14.05.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2018) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego 23.04.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr (37/2018) w sprawie weryfikacji zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego 23.04.2018
Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 36/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 20.04.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2018) w sprawie realizacji do 17 maja 2018 r. obowiązków przedsiębiorców oraz podmiotów zamierzających przyłączyć do sieci elektroenergetycznej moduły wytwarzania energii elektrycznej, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci 18.04.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2018) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2018 - 2020 12.04.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 33/2018) w sprawie wskaźników stosowanych przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła 12.04.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 12.04.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 31/2018) w sprawie prognoz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej na okres 15 lat, o których mowa w art. 16 ust. 20 i 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 12.04.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w II kwartale 2018 r. 03.04.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 29/2018) w sprawie wydania przez Prezesa URE decyzji z dnia 30 marca 2018 r. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) zatwierdzającej regulamin rynku mocy 30.03.2018