Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 16/2018) w sprawie wykazu o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych 26.02.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 21.02.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.02.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2018) w sprawie ogłoszenia całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w IV kwartale 2017 r. 14.02.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 12/2017) w sprawie zmiany załącznika do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu 07.02.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 11/2018) w sprawie zapewnienia realizacji praw przysługujących odbiorcom końcowym na rynku energii elektrycznej 02.02.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2018) w sprawie obowiązku opracowania przez operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 30.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 8A/2018) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2018 - 2020 15.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 9/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 12.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 8/2018) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2018 - 2020 (Informacja nieaktualna, zastąpiona Informacją Prezesa URE nr 8A/2018) 12.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 7/2018) w sprawie podstawowych obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych przez Prezesa URE sprzedawcami zobowiązanymi 12.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6/2018) w sprawie sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w roku 2018 12.01.2018