Up
 
 

średnie ceny

 • Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

  W I kwartale 2016 r. średnia cena gazu importowanego do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 74,37 zł/MWh. » więcej

 • Informacja nr 23/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 23/2016) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne » więcej

 • Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

  Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za I kwartał 2016 r. 169,13 zł/MWh. » więcej

 • Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

  Corocznie do 31 marca, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne - publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku. » więcej

 • Informacja nr 15/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2016) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2015 rok » więcej

 • Informacja nr 16/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 16/2016) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2015 rok » więcej

 • Informacja nr 17/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 17/2016) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2015 rok » więcej

 • Informacja nr 18/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 18/2016) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) » więcej

 • Informacja nr 13/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2015 » więcej