Up
 
 

KDT

 • Średnioważony koszt węgla i średnia cena energii elektrycznej w 2017

  » więcej

 • Informacja nr 49/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 49/2018) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane » więcej

 • Do 15 maja 2018 r. wytwórcy i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych mają obowiązek przekazać informacje i dane niezbędne do obliczenia korekty kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2017 rok

  Niniejsza Informacja Prezesa URE wynika z ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawa KDT), zgodnie z którą Prezes URE do 31 marca każdego roku kalendarzowego informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych. » więcej

 • Informacja nr 61/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 61/2017) w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, następcy prawnego spółek: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Elektrociepłownia Gorzów S.A., Elektrociepłownia Rzeszów S.A., Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o., Elektrownia Turów S.A. oraz Elektrownia Opole S.A. » więcej

 • Korekta końcowa kosztów osieroconych PGE GiEK S.A.

  » więcej

 • Informacja nr 53/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 53/2017) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2016 rok » więcej

 • Informacja nr 54/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2017) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej » więcej

 • Korekty kosztów osieroconych i rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 rok

  Działając na podstawie zapisów ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długookresowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), Prezes URE ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2016 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 r. » więcej

 • Wysokość kosztów osieroconych na 2018 r.

  W Informacji Prezesa URE nr 51/2017 podane zostały zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2018 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej (Elektrownia Pątnów II, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, CEZ Chorzów, Elektrociepłownia „Zielona Góra”), na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. » więcej