Up
 
 

wskaźniki referencyjne

 • Informacja nr 23/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 23/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w II kwartale 2017 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2017 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w II kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,140%. » więcej

 • Informacja nr 19/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 19/2017) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2016 rok » więcej

 • Informacja nr 20/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 20/2017) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) » więcej

 • Informacja nr 21/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 21/2017) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2016 rok » więcej

 • Informacja nr 22/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 22/2017) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2016 rok » więcej

 • Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

  Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE, w terminie do 31 marca każdego roku, publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku energii. » więcej

 • Informacja nr 1/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 1/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w I kwartale 2017 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2017 r.

  Prezes URE informuje, że dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w I kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,002%. » więcej

Wybierz Strony