Up
 
 

Opłaty

Opłaty koncesyjne

W dniu 31 marca każdego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej. Opłatę tę należy wyliczać na podstawie przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i uiszczać ją bez oczekiwania na przypomnienie, na następujący rachunek Urzędu Regulacji Energetyki:

Nr 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000

 

Na przelewie w rubryce „tytułem” należy wpisać NIP, numer decyzji koncesyjnej oraz rok, którego opłata dotyczy.

Załączniki do strony

Wyliczenie należnej opłaty polega na przemnożeniu przychodów z działalności koncesjonowanej uzyskanych w roku poprzednim przez współczynnik właściwy dla danego rodzaju działalności koncesjonowanej, wybrany z poniższej tabeli.

(WCC) Wytwarzanie ciepła 0,0006
(PCC) Przesyłanie lub dystrybucja ciepła
(OCC) Obrót ciepłem
(WEE) Wytwarzanie energii elektrycznej *
(PEE) Przesyłanie energii elektrycznej
(DEE) Dystrybucja energii elektrycznej
(OEE) Obrót energią elektryczną
(MPG) Magazynowanie paliw gazowych
(PPG) Przesyłanie paliw gazowych
(DPG) Dystrybucja paliw gazowych
(OPG) Obrót paliwami gazowymi, w tym LNG/CNG
(OGZ) Obrót gazem ziemnym z granicą, w tym LNG/CNG
(SGZ) Skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego
(WPC) Wytwarzanie paliw ciekłych 0,0004
(MPC) Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych
(PPC) Przesyłanie lub dystrybucja paliw ciekłych
(OPC) Obrót paliwami ciekłymi w tym gazem płynnym-LPG
(OPZ) Obrót paliwami ciekłymi w tym gazem płynnym-LPG  z zagranicą
(WEE) Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy instalacji odnawialnego źródła nieprzekraczającej 5 MW (art. 34 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne) zw.
(zwolniony)
(…) inne zwolnienia
  * UWAGA - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii patrz poniżej wiersz (WEE)

PRZY WNOSZENIU OPŁATY KONCESYJNEJ PROSZĘ ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, CZY TEMU RODZAJOWI OPŁATY ZOSTAŁ PRZYPISANY WŁAŚCIWY NUMER RACHUNKU, NA KTÓRY ZOSTAJE ONA WNIESIONA

Opłaty skarbowe

Informujemy, iż siedziba Urzędu Regulacji Energetyki jest położona na terenie Dzielnicy Warszawa Ochota, w związku z powyższym opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek:

nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 (z wyłączeniem *)

 

RODZAJ CZYNNOSCI URZĘDOWEJ WYSOKOŚĆ OPŁATY
UDZIELENIE KONCESJI 616 PLN
UWAGA! Zgodnie z art. 9e ust. 18 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się z opłaty skarbowej za wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI KONCESJI (ZTO) LUB ZMIANA WARUNKÓW KONCESJI 308 PLN
UWAGA! Opłata  dotyczy wyłącznie przypadków  określonych w cz. III pkt 46 zał. do ustawy o opłacie skarbowej, w tym w szczególności przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności a zatem nie każdej zmiany warunków koncesji
COFNIĘCIE KONCESJI NA WNIOSEK 10 PLN
PRZYRZECZENIE WYDANIA KONCESJI (PROMESA) 98 PLN
PRZEDŁUŻENIE  TERMINU WAŻNOŚCI LUB ZMIANA PROMESY 44 PLN
WYDANIE DUPLIKATU (UWIERZYTELNIONEJ KOPII) 24 PLN
WYDANIE GWARANCJI POCHODZENIA 17 PLN
WYDANIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA OZE, ŚWIADECTWA POCHODZENIA Z KOGENERACJI ORAZ ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 17 PLN
WYDANIE DECYZJI O UMORZENIU ŚWIADECTWA 10 PLN
WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ TARYFĘ 10 PLN
WYDANIE DECYZJI ZWALNIAJĄCEJ Z OBOWIĄZKU PRZEDKŁADANIA TARYF DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH 10 PLN
POTWIERDZENIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM (W SIEDZIBIE URE) DUPLKATU, ODPISU, WYCIĄGU, WYPISU LUB KOPII 5 PLN OD KAŻDEJ ZACZĘTEJ STRONICY
UWAGA ! Od opłaty zwolnione jest
poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego (cz. II pkt 4 zał. do ustawy o opłacie skarbowej)
ZŁOŻENIE DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA LUB PROKURY ORAZ JEGO ODPISU, WYPISU LUB KOPII - OD KAŻDEGO STOSUNKU PEŁNOMOCNICTWA LUB PROKURY * 17 PLN
UWAGA! Od opłaty zwolnione jest:
1) złożenie poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii upoważniającego do odbioru dokumentów
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu (cz. IV zał. do ustawy o opłacie skarbowej)
ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU W TRYBIE ART. 8 USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE 10 PLN
UDZIELENIE KONCESJI OPZ (OBRÓT PALIWAMI CIEKŁYMI Z ZAGRANICĄ)** I OGZ (OBRÓT GAZEM ZIEMNYM Z ZAGRANICĄ) 4.244 PLN
PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI (ZTO) LUB ZMIANA WARUNKÓW KONCESJI OPZ** I OGZ 2.122 PLN
UWAGA! Opłata  dotyczy wyłącznie przypadków  określonych w cz. III pkt 46 zał. do ustawy o opłacie skarbowej, w tym w szczególności przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności, a zatem nie każdej zmiany warunków koncesji

* w przypadku wniesienia wniosków bezpośrednio do siedziby Oddziałów Terenowych, organem właściwym za opłatę dot. przedkładanego pełnomocnictwa/prokury jest właściwy terenowo dla miejsca siedziby OT  Prezydent Miasta.
** po wejściu w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

Informujemy, że formularze nie są wysyłane w formie papierowej.

Można je pobrać jedynie ze strony internetowej Urzędu.

Ponadto przypominamy, iż nieotrzymanie formularza w formie papierowej nie zwalnia z ustawowego obowiązku składania formularza i wnoszenia corocznych opłat koncesyjnych.

 

Kontakt: oplaty.koncesyjne@ure.gov.pl