Up
 
 

Informacja na temat utrzymywania administracyjnej kontroli cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dla odbiorców końcowych na rynku europejskim i w Polsce

Warszawa, 22 listopada 2007 r.

Działania Prezesa URE

Mottem sprawowania Urzędu Regulacji Energetyki pod kierownictwem nowego Prezesa Mariusza Swory będzie stanowisko Komisji Europejskiej, że organizacja sektora powinna uwzględniać na pierwszym miejscu cel, jakim jest poprawa sytuacji konsumenta. W efekcie otwarcia rynku na konkurencję, ceny usług powinny ulec poprawie na rzecz odbiorców. To podstawowe założenie nie zostało wzięte pod uwagę przy wydawaniu komunikatu poprzedniego Prezesa URE z dnia 31 października 2007 r.

- Pragnę zwrócić Państwa uwagę, że mój poprzednik podjął działania pomimo negatywnej opinii Prezesa UOKIK co do istnienia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Tym samym decyzja ta zlekceważyła ostrzeżenia zgłoszone przez organ, który ma kilkunastoletnią tradycję w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów – powiedział Mariusz Swora, Prezes URE.

Nowy Prezes URE wstrzymując wykonanie decyzji z dnia 31 października 2007 r. uwalniającej ceny energii elektrycznej, podjął jednocześnie prace nad opracowaniem Mapy Drogowej programu działań na rzecz wolnego rynku. Organy odpowiedzialne za funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego powinny wspólnie ustalić działania, zidentyfikować zagrożenia oraz sposoby ich eliminacji. Prezes URE wyraża przekonanie, że program ten powinien być poddany szerokim konsultacjom gospodarczym i społecznym, powinien zawierać działania na rzecz odbiorców wrażliwych oraz środki zaradcze neutralizujące ewentualne wzrosty cen w okresie przejściowym.

- Chcę wyraźnie zaznaczyć, że celem działania URE pod moim kierownictwem będzie uwolnienie cen energii elektrycznej. Zaczynamy realizację odpowiedzialnej polityki uwalniania rynku energii i pracę na rzecz powstania mapy drogowej dla sektora. Dojdziemy do tego celu, gdy będzie można stwierdzić, że istnieją przesłanki, które pozwalają na stwierdzenie, że konsument zapłaci na rynku cenę ustaloną w wyniku gry rynkowej – podkreślił Mariusz Swora, Prezes URE. 


Opinia europejskich regulatorów

W lipcu 2007 r. Grupa Europejskich Regulatorów ds. Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego opublikowała dokument „ERGEG Position paper on end-user price regulation”, w którym regulatorzy zawarli swoje stanowisko w sprawie negatywnego wpływu utrzymywania cen regulowanych dla odbiorców końcowych na rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego. Z badań przeprowadzonych przez ERGEG wynika, że spośród 25 państw członkowskich Unii Europejskiej 17 państw utrzymuje regulacje cen energii elektrycznej a 9 państw ustala ceny na gaz ziemny. W większości Państw Członkowskich poziom odbiorców uprawnionych do wyboru sprzedawcy korzystających z cen regulowanych przekracza 80%. Sytuacja w Polsce pod tym względem jest podobna. Regulacja cen dla odbiorców końcowych zniekształca działanie rynku oraz zagraża zarówno bezpieczeństwu dostaw, jak działaniom na rzecz ograniczania zmian klimatu.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz aspekt polityczny utrzymywania administracyjnej kontroli cen energii i gazu ziemnego, ERGEG postuluje, aby państwa członkowskie podjęły bardzo intensywne wysiłki na rzecz uwolnienia rynku i skrócenia okresu przejściowego do tak krótkiego jak tylko to możliwe. Działania z tym związane powinny być z góry określone i przyjęte przez rząd każdego państwa a następnie monitorowane przez ERGEG i KE. Uzgodniono podjęcie wspólnie uzgodnionej inicjatywy − wystosowanie do krajowych organów odpowiedzialnych za politykę energetyczną wniosków i propozycji sugerujących opracowanie i przyjęcie przez Państwa Członkowskie Map Drogowych na rzecz wyeliminowania taryf regulowanych. Na konkurencyjnym rynku energii ochrona odbiorców wrażliwych jest niezbędna, ale środkiem ich ochrony, zdaniem ERGEG, nie powinny być sztucznie zaniżane ceny dla jednej czy wszystkich grup odbiorców. Takim środkiem powinny być socjalne programy pomocy, dzięki którym odbiorcy wrażliwi nie będą pozbawieni dostępu do energii i gazu a sposoby ich ochrony nie będą wpływać ograniczająco na rozwój mechanizmów konkurencji oraz rynkowego mechanizmu wyceny energii.

ERGEG wyraża pogląd, że nawet jeśli w danym kraju w praktyce działa tylko jeden sprzedawca, rządy tych krajów powinny podjąć niezwłoczne działania zachęcające nowe podmioty do wejścia na taki rynek.

Z tego względu, niezbędne jest przygotowanie programu – mapy drogowej precyzyjnie wskazującej jakie wymagania powinny być spełnione, aby rynek konkurencyjny mógł działać prawidłowo i jakie środki ochrony odbiorcy należy wdrożyć, aby zapewnić przejście od administracyjnej kontroli cen na rzecz wolnego rynku energii bez uszczerbku dla odbiorców najsłabszych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.11.2007
Tagi: