Up
 
 

Informacja dotycząca ostatnich doniesień medialnych o wysokich rachunkach za gaz na terenie kraju

Warszawa, dnia 12 lutego 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   

 

 


W środkach masowego przekazu na terenie kraju podawane są w ostatnim czasie informacje o licznych skargach mieszkańców na zbyt wysokie rachunki, jakie otrzymali odbiorcy gazu w styczniu i lutym 2008 r.

Spowodowało to lawinę zgłoszeń telefonicznych w tej sprawie do Urzędu Regulacji Energetyki. Ze zgłoszeń tych wynika, że odbiorcy, jako przyczynę wykazanego wzrostu zużycia gazu, podają jego złą jakość (niskie ciepło spalania). W związku z tym, że taka forma zgłoszenia nie przynosi żadnego realnego efektu odbiorcy, a jedynie naraża odbiorców na dodatkowe straty związane z kosztem połączeń telefonicznych, zwracam się z apelem do mediów o przekazanie odbiorcom niniejszej informacji.

 

Przedsiębiorstwa energetyczne muszą dostarczać media energetyczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych1) wydanych w oparciu o tę ustawę.

Zgodnie z zapisami taryf dla paliw gazowych, ceny w taryfie ustalone zostały dla gazu o określonym cieple spalania. W przypadku niedotrzymania ciepła spalania odbiorcy przysługuje bonifikata określona zgodnie ze wzorem podanym w taryfie.

Przedsiębiorstwa gazownicze są zobowiązane do okresowej kontroli parametrów dostarczanego paliwa zgodnie z § 22 rozporządzenia przyłączeniowego. Dla kontroli ciepła spalania istnieje obowiązek kontroli raz na 24 godziny.

W przypadku, gdy odbiorca ma zastrzeżenia do jakości dostarczanego gazu, może zażądać wykonania badania w niezależnym laboratorium posiadającym odpowiednie uprawnienia (§ 23 rozporządzenia przyłączeniowego). A w razie stwierdzenia niezgodności dostarczanego paliwa gazowego z ustalonymi standardami, przedsiębiorstwo gazownicze ma obowiązek pokryć koszty badań i wypłacić odszkodowanie w wysokości przewidzianej w taryfie lub umowie (§ 24 pkt 7).

 

Każdy odbiorca, w przypadkach zastrzeżeń do poprawności wystawionych faktur, ma prawo do ich reklamowania. Reklamacja powinna być skierowana na piśmie do przedsiębiorstwa gazowniczego (wystawcy faktury). Przedsiębiorstwo natomiast jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni od złożenia.

 

Niezależnie od powyższego, na podstawie ostatnich doniesień medialnych z Opola i okolic, poleciłem dyrektorowi Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z właściwością miejscową, rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie przyczyn licznych skarg odbiorców. Należy jednak podkreślić, że postępowanie to nie zastępuje reklamacji.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora

 1) W zakresie gazu dotyczy to rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci(Dz. U. z 2004 r. Nr 105, poz. 1113), zwane „rozporządzeniem przyłączeniowym” i rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi(Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2750), określane jako „rozporządzenie taryfowe”.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 12.02.2008
Tagi: