Up
 
 

Informacja o konferencji dotyczącej propagowania praw odbiorców energii w Europie i aktualnym stanie prac nad Europejską Kartą Praw Odbiorców Energii


W podejściu Komisji Europejskiej do zagadnień dotyczących budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu dokonała się w ostatnim czasie istotna zmiana jakościowa. Kryterium oceny wszelkich działań, w tym szczególnie zmierzających do budowy efektywnego europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu, stała się autentyczna korzyść odbiorcy.

Komisja Europejska intensywnie zaangażowała się w sprawy promowania interesów drobnych odbiorców odbiorcy energii elektrycznej i gazu. W tym duchu opublikowana została w lipcu 2007 r. a następnie poddana publicznym konsultacjom, tzw. Europejska Karta Praw Odbiorców Energii (Karta) (http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/doc/consultation/pl.pdf). W założeniach Komisji Europejskiej Karta nie miała stanowić źródła prawa, oczekiwano natomiast, że jej regulacje będą wdrażane poprzez zmiany przepisów lub w drodze samoregulacji. Sygnatariuszami Karty mieli być przedstawiciele organizacji konsumenckich, regulatorów, rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz partnerzy społeczni. Karta obejmowała prawa odbiorców w takich kluczowych kwestiach jak przyłączenia do sieci, zawieranie umów, wystawianie rachunków, zmiana sprzedawcy, dostęp do informacji, załatwianie reklamacji czy nieuczciwe praktyki handlowe. Ostateczna wersja Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii miała zostać ogłoszona w grudniu 2007 roku. Okazało się jednakże, że wiele praw odbiorców, ujętych początkowo w projekcie Karty może zostać zagwarantowane odbiorcom w ramach tzw. „Trzeciego Pakietu Energetycznego” („Third Energy Package”), czyli zbioru nowych regulacji dotyczących rynku energii elektrycznej i gazu. Komisja Europejska skorzystała z tej możliwości, zawieszając równocześnie prace nad Kartą. Aktualnie Komisja Europejska podejmuje na nowo działania w celu propagowania praw odbiorców energii.

W dniu 6 maja w Brukseli odbędzie się konferencja, na której przedstawione zostaną oficjalne wyniki konsultacji dotyczących Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii oraz nowe inicjatywy Komisji Europejskiej w obszarze promowania praw odbiorcy.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 15.02.2008
Tagi: