Up
 
 

Wstępna informacja o wynikach monitoringu dot. niezależności działania OSD oraz korzystania z zasady TPA w 2007 r. w elektroenergetyce

 

1. Podsumowanie ankiet dotyczących niezależności działania OSD

Od 1 lipca 2007 r. wydzieleni prawnie operatorzy systemów dystrybucyjnych zobowiązani są do prowadzenia działalności operatorskiej na warunkach gwarantujących niedyskryminacyjne traktowanie wszystkich uczestników rynku. Ponieważ niezależność OSD jest kluczowym elementem umożliwiającym zmianę sprzedawcy i rozwój konkurencyjnego rynku energii Prezes URE bada i monitoruje stopień niezależności OSD oraz zasady traktowania sprzedawców i odbiorców. W styczniu 2008 r. zostało przeprowadzone przez Prezesa URE kolejne badanie mające na celu zweryfikowanie czy wydzieleni operatorzy systemów przygotowani są do prowadzenia działalności operatorskiej gwarantującej równoprawne traktowanie wszystkich użytkowników systemu. Badaniem został objęty okres od 1 października do 31 grudnia 2007 r.

Czynnikiem odgrywającym bardzo ważną rolę w zapewnieniu równego traktowania użytkowników systemu, jest zmiana wizerunku przedsiębiorstw energetycznych, tak aby odbiorcy przestali utożsamiać operatora systemu dystrybucyjnego i przedsiębiorstwo obrotu, wydzielone z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, a tym samym dostrzegać w wydzielonym przedsiębiorstwie obrotu jedynego sprzedawcę energii na terenie działania danego operatora systemu. Osiągnięciu tego celu służy rozdzielenie siedzib obydwu przedsiębiorstw i utworzenie odrębnych punktów obsługi klienta. Wyniki badania wskazują, że rozdzielenia siedziby operatora systemu od siedziby spółki obrotu dokonało dziewięciu OSD, także dziewięciu operatorów utworzyło własne punkty obsługi klienta.

Bardzo istotnym elementem zagwarantowania niezależności operatora systemu dystrybucyjnego jest realizacja umów z wybranym sprzedawcą. Warunkiem niezbędnym do realizacji tych umów jest istnienie umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy OSD, do sieci którego przyłączony jest odbiorca, a wybranym przez niego sprzedawcą (tzw. umowa generalna). Umowa taka powinna być zawarta m.in. z tą spółką obrotu, która jest stroną umów kompleksowych (zawierających postanowienia umowy sprzedaży i postanowienia umowy o świadczenie usług dystrybucji), zawartych przez tych odbiorców z dawną spółka dystrybucyjną. Wszyscy operatorzy systemów zawarli takie umowy ze sprzedawcami energii innymi niż przedsiębiorstwo obrotu, które funkcjonowało w strukturze zintegrowanej pionowo. Liczba umów zawartych przez poszczególnych operatorów wskazuje jednak, że ich podejście do tej sprawy jest zróżnicowane. Są tacy operatorzy, którzy – oprócz swojej spółki macierzystej – zawarli takie umowy z mniejszą niż pięć liczbą sprzedawców. Wśród nich np. RZE Dystrybucja Sp. z o.o.. zawarł taką umowę tylko z jednym sprzedawcą – PKP Energetyką Sp. z o.o. a ZEORK S.A. z dwoma. Dodatkowym problemem z punktu widzenia oceny warunków konkurencji jest charakter oferty tych sprzedawców, którzy zawarli umowy z danym OSD. Może się bowiem okazać, że pomimo dużej liczby sprzedawców nie ma faktycznie alternatywy dla oferty sprzedawcy dotychczasowego w przypadku konkretnego odbiorcy (np. odbiorcy drobnego – w gospodarstwie domowym).

Ważnym czynnikiem wpływającym na zapewnienie niezależności operatora systemu dystrybucyjnego jest opracowanie przez niego i wdrożenie programu, w którym operator określa przedsięwzięcia jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym w szczególności obowiązki pracowników wynikające z tzw. programu zgodności. Dane przedstawione przez operatorów systemów wskazują, że nie wszyscy operatorzy właściwie oceniają potrzebę przygotowania takiego programu. Wszyscy operatorzy, jako wydzielone już prawnie spółki, opracowały własne programy. Jednocześnie trzynastu OSD twierdzi, że prowadzi szkolenia pracowników, którzy są objęci programem zgodności.

Kolejnymi istotnymi działaniami jakie operatorzy powinni podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu jest stosowanie jednolitych wzorów dokumentów (umów i wniosków), jednolitych procedur przyjmowania i rozpatrywania wniosków, w szczególności dot. zmiany sprzedawcy energii oraz sprawnego rozpatrywania skarg i reklamacji w zakresie świadczenia usług dystrybucji. Wyniki badania wskazują, że operatorzy systemów, w przeważającej większości, stosują jednolite wzory dokumentów, w szczególności dot. zmiany sprzedawcy. Jedynie ENERGA-Operator S.A. dała negatywną odpowiedź na pytanie o stosowanie wzorów dokumentów ułatwiających zmianę sprzedawcy. Z przeprowadzonych ankiet wynika ponadto, że operatorzy zamieszczają na stronach internetowych wzory takich dokumentów.

Ankieta na temat niezależności Operatorów Systemów Dystrybucyjnych została uzupełniona o pytania dotyczące zadań (określonych w ustawie Prawo energetyczne) związanych z pozyskiwaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych pomiarowych. Z ankiety tej wynika, że prawie wszyscy operatorzy dysponują w ramach swoich struktur bazami danych odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do ich sieci. Jedynie w przypadku ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. bazy danych należą do ŁZE S.A. – spółki obrotu, z której wyodrębnił się operator.

            Ważne jest też zapewnienie dostępu do informacji o operatorze systemu poprzez niezależne środki, takie jak np. odrębna strona internetowa operatora. Wyniki badań wskazują, że wszyscy operatorzy systemów opracowali własne, niezależne strony internetowe. Jednocześnie czterech operatorów zadeklarowało, że ich strony podają linki tylko do macierzystych spółek obrotu, a tylko dwie do innych sprzedawców. Na stronach wszystkich operatorów zostały zamieszczone instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych, określające warunki korzystania z tej sieci przez użytkowników systemu, w tym procedury zmiany sprzedawcy. W trzynastu przypadkach procedura ta została zamieszczona także odrębnie od IRiESD, tak aby ułatwić dostęp do niej. Jedynie ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. nie zamieścił odrębnie procedury zmiany sprzedawcy. Na stronach internetowych znajdują się również wzory umów i innych dokumentów potrzebnych przy zmianie sprzedawcy, w tym wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji stosowanej w przypadku zmiany sprzedawcy oraz wniosek o zmianę sprzedawcy.

 

Reasumując, należy stwierdzić, że część OSD w dalszym ciągu nie w pełni realizuje swoją rolę w zapewnieniu równego traktowania użytkowników systemu. Jednak wyniki badania są obiecujące, ponieważ większość OSD prowadzi działania na rzecz uzyskania pełnej niezależności działania w ramach grupy kapitałowej. Monitoring relacji kształtowanych przez OSD z uczestnikami rynku prowadzony przez Prezesa URE ma na celu diagnozę stanu ich zaawansowania oraz identyfikację tych problemów, które wymagają podejścia systemowego i jednolitego w skali całego rynku energii.

2. Monitoring korzystania z zasady TPA w 2007 r.

Realizując zadania zapisane w ustawie – Prawo energetyczne, w ramach promowania rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej Prezes URE m.in. monitoruje stopień rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy przez odbiorców uprawnionych. W niniejszym opracowaniu zestawiono wyniki monitoringu za rok 2007 na tle ostatnich 4-lat. W 2007 r. badaniem objęto 14 operatorów systemów dystrybucyjnych wyodrębnionych ze spółek dystrybucyjnychoraz PKP Energetykę Sp. z o.o. - największe przedsiębiorstwo sieciowe nie będące operatorem. Ponieważ żaden odbiorca PKP Energetyki Sp. z o.o. w roku ubiegłym nie skorzystał ze zmiany sprzedawcy, dlatego w dalszej części opracowania opis tego przedsiębiorstwa ograniczony jest do jego roli jako odbiorcy.

TPA w polskiej elektroenergetyce w latach 2004-2007

Rozwój zasady TPA w polskiej elektroenergetyce w ujęciu statystycznym przedstawia tabela 1. Na przestrzeni 4 lat praktycznie utrzymywała się stagnacja - niewielu odbiorców korzystało z przysługującego im uprawnienia.

Tabela 1. Rozwój zasady TPA w polskiej elektroenergetyce w latach 2004-2007

Okres Kryterium uprawnienia
(poziom rocznych zakupów energii elektrycznej)
[GWh]
Liczba odbiorców uprawnionych Całkowity roczny zakup
energii przez odbiorców uprawnionych
1)
[TWh]
Liczba odbiorców korzystających z TPA
(wg stanu na koniec danego okresu)
Teoretyczne otwarcie rynku2)
[%]
Wskaźnik uczestnictwa odbiorców
w rynku energii
3)
[%]
1 2 3 4 5 6 7
1 I – 30 VI 2004 >1 ok. 6 000 53,0 64 52 9,5
1 VII – 31 XII 2004 wszyscy
z wyjątkiem gospodarstw domowych4)
ok. 1,7 miliona 82,0 78 80 10,0
1 I – 31 XII 2005 wszyscy
z wyjątkiem gospodarstw domowych
ok. 1,7 miliona 78,0 355) 74 7,1
1 I – 31 XII 2006 wszyscy
z wyjątkiem gospodarstw domowych
ok. 1,7 miliona 82,0 61 73,5 7,6
1 I – 30 VI 2007 wszyscy
z wyjątkiem gospodarstw domowych
ok. 1,7 miliona - 49 - -
1 VII – 31 XII 2007 wszyscy ok. 16 milionów - 604 100 -

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez spółki dystrybucyjne

Różnica w liczbie odbiorców TPA w 2005 r. w porównaniu do roku 2004 (spadek z 78 do 35), wynika ze zmiany sposobu kwalifikowania odbiory jako korzystającego z TPA. Do roku 2004 spółki dystrybucyjne utożsamiały liczbę odbiorców korzystających z TPA z liczbą zawartych umów dystrybucyjnych. Taka definicja niejednokrotnie była przyczyną błędnej interpretacji publikowanych danych. W celu ujednolicenia pojęć, Prezes URE zbierając dane po roku 2005, doprecyzował def. odbiorcy TPA jako osobę fizyczną lub prawną, z którą spółka dystrybucyjna zawarła jedną lub więcej umów o przyłączenie do sieci oraz umów o świadczenie usług dystrybucji. Zmianę liczby odbiorców korzystających z TPA w latach 2004-2007 przedstawia poniższy Rys 1.

 

Rys 1. Liczba odbiorców korzystających z zasady TPA w latach 2004-2007.

Monitoring korzystania z TPA w 2007 r.

Analiza danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych pozwala stwierdzić, że mimo nieznacznego spadku w pierwszym półroczu, w całym 2007 r. odbiorcy z grup taryfowych A, B i C wykazali umiarkowany wzrost aktywności. Dodatkowo, od 1 lipca 2007 r. do grupy odbiorców uprawnionych dołączyły gospodarstwa domowe. W sumie na koniec 2007 r. odnotowano 604 odbiorców, którzy zawarli umowę sprzedaży ze sprzedawcą innym niż spółka obrotu wyodrębniona z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo działająca na terenie OSD, do którego sieci są przyłączeni.

Największy udział odbiorców grup taryfowych A,B,C, korzystających z zasady TPA, podobnie jak w latach ubiegłych, występuje na terenach przemysłowych tj. w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz małopolskim, gdzie znajduje się większość odbiorców o dużym i bardzo dużym zużyciu energii (> 2000 MWh rocznie). Natomiast, wśród gospodarstw domowych największą liczbą odbiorców, którzy pojęli decyzję o zmianie sprzedawcy charakteryzowało się woj. podlaskie. Wysoki udział odbiorców TPA na tym obszarze tłumaczyć można ekspansywną kampanią informacyjno-akwizycyjną przedsiębiorstwa Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. w tym województwie.

Rys 2. Liczba odbiorców korzystających z TPA na terenie działania poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych w podziale na dwa okresy 2007 r.

W 2007 r. największy wolumen energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA zakupili odbiorcy przyłączeni do sieci spółki Vattenfall Distribution Poland S.A., w której energia dostarczona do odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy stanowiła prawie 27 % całości dostaw (2 936GWh). Drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. z 11%-owym udziałem energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA (1428 GWh) i ENION S.A. z ponad 10%-owym udziałem energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA (1912 GWh). Kolejne miejsca z udziałem poniżej 10%, zajmują: ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. - 9,3%, ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. - 8,2%., Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. - 7,8%, ENERGA-Operator S.A. - 6,5% oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o. - 3,9%. Wpozostałych sześciu spółkach udział energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA wstosunku do całkowitej energii dostarczonej w 2007 r. był poniżej 1%. Największą spośród wszystkich dystrybutorów liczbę - 14 odbiorców grup taryfowych A,B,C korzystających z TPA odnotowano w ENION S.A. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela 2.

Tabela 2. Wolumen energii elektrycznej dostarczonej przez operatorów systemów dystrybucyjnych w 2007 r. odbiorcom korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

Operator systemu dystrybucyjnego Liczba
odbiorców
TPA*)
Energia elektryczna
dostarczona odbiorcom TPA
[GWh]
Udział energii elektrycznej
dostarczonej w ramach TPA
w stosunku do całkowitej
energii dostarczonej
w 2007 r.
[%]
2006 2007 2006 2007 2006 2007
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. 0 534 0 0,3 0 0,01
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. 0 2 0 0,4 0 0,02
ENION S.A. 15 14 1 958 1 912 11,0 10,4
Vattenfall Distribution Poland S.A.u 12 12 3 087 2 936 29,8 26,7
RZE Dystrybucja Sp. z o.o. 1 1 31 41 0,8 1,0
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. 6 11 1 243 1 428 9,5 11,0
ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. 0 2 0 1,3 0 0,04
ENERGA-Operator S.A. 5 5 1 060 1 278 5,5 6,5
ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. 4 3 168 164 9,0 9,3
ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 4 4 243 396 5,3 8,2
ENEA Operator Sp. z o.o. 2 2 33 26 0,2 0,16
Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 4 3 335 347 7,7 7,8
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 6 9 273 254 4,2 3,9
ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. 1 2 35 32 0,6 0,58
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 - 3 - 1,3 -
Razem: 61 604 8 469 8 815 7,6 7,8

*) Odbiorca rozumiany jako osoba fizyczna lub prawna, z którą spółka dystrybucyjna zawarła jedną lub więcej umów o przyłączenie do sieci oraz umów dystrybucji.

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD

 

Z uwagi na otwarcie w dniu 1 lipca 2007 r. rynku energii dla wszystkich odbiorców i zapewnienie im prawa zakupu energii od dowolnie wybranego sprzedawcy oraz rozdział prawny działalności sieciowej i handlowej w przedsiębiorstwach pionowo zintegrowanych –badany rok 2007 został podzielony na dwa okresy (tabela 3):
      I okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.,
      II okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r.

W sumie w pierwszym okresie, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r., odnotowano 49 odbiorców, którzy posiadali zawartą umowę sprzedaży ze sprzedawcą innym niż spółka obrotu wyodrębniona z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, działająca na terenie OSD do którego sieci są oni przyłączeni. W porównaniu do roku 2006 nastąpił spadek o 11 odbiorców TPA (bez uwzględnienia odbiorcy przyłączonego do sieci przedsiębiorstwa Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., które nie zostało objęte monitoringiem za 2007 r.).

Natomiast w drugim okresie, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r., 63 odbiorców grup taryfowych A,B,C i 541 odbiorców w gospodarstwach domowych zawarło umowę sprzedaży ze sprzedawcą innym niż spółka obrotu wyodrębniona z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, działająca na terenie OSD do którego sieci są oni przyłączeni.

Tabela 3. Wolumen energii elektrycznej dostarczonej przez operatorów systemów dystrybucyjnych odbiorcom korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy w podziale na dwa okresy 2007 r. (z wyszczególnieniem odbiorców w gospodarstwach domowych).

Operator
systemu dystrybucyjnego
Okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2007 r.
  
Okres od 1 lipca
do 31 grudnia 2007 r.
    
Liczba odbiorców
TPA
*)
Energia dostarczona
odbiorcom TPA
[GWh]
Udział energii elektrycznej
dostarczonej w ramach
TPA w stosunku
do całkowitej
energii dostarczonej

[%]
Liczba odbiorców
TPA
*) 
Energia dostarczona
odbiorcom TPA
[GWh]
 
Udział energii elektrycznej
dostarczonej w ramach TPA
w stosunku do całkowitej
energii dostarczonej

[%]
 A,B,C G  A,B,C G
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. 0 0 0 3 531 0 0,2768 0,02
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. 0 0 bd 1 1 0 0,0002 bd
ENION S.A. 13 935 9,9 13 1 977 0,0004 11,0
Vattenfall Distribution Poland S.A. 10 1 537 28,1 11 1 1 399 0,0004 25,4
RZE Dystrybucja Sp. z o.o. 1 23 1,1 1 0 18 0 0,9
EnergiaPro KE S.A. 5 694 10,5 9 2 734 0,0004 11,6
ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. 0 0 0 2 0 1 0 0,1
ENERGA-Operator S.A. 5 653 6,3 5 0 625 0 6,6
ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. 2 81 9,3 3 0 83 0 9,2
ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 4 182 7,9 4 0 214 0 8,6
ENEA Operator Sp. z o.o. 2 7 0,1 2 0 19 0 0,2
ZE Łódź - Teren S.A. 3 170 7,2 3 0 176 0 8,4
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 3 120 bd 4 5 134 0,0016 bd
ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. 1 15 0,6 2 0 17 0 0,6
Razem: 49 4417      8,1    63 541 4397 0,2797 8,3

*) Odbiorca rozumiany jako osoba fizyczna lub prawna, z którą spółka dystrybucyjna zawarła jedną lub więcej umów o przyłączenie do sieci oraz umów dystrybucji.

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD

Na koniec 2007 r. odnotowano 548 odbiorców o małym zużyciu – poniżej 50 MWh/rok, którzy zmienili sprzedawcę (w sumie ok. 364 MWh dostarczonej energii elektrycznej). Szczegółowe dane zostały przedstawione w poniższej tabeli 4.

Tabela 4. Liczba odbiorców i wolumen energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom końcowym przez OSD w 2007 r.

Grupy odbiorców
wg kryterium zużycia
[MWh]
Liczba odbiorców
w 2007 r.
Energia dostarczona
odbiorcom TPA
w 2007 r. [MWh]
Okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2007 r.
Okres od 1 lipca
do 31 grudnia 2007 r.
Liczba
odbiorców
TPA
Energia
dostarczona
odbiorcom TPA
[MWh]
Liczba
odbiorców TPA ,
grup taryfowych:
Energia dostarczona
odbiorcom TPA,
grup taryfowych:
[MWh]
A, B, C  G A, B, C  G
> 2000 4 351 51 823 358 43 4 412 815 40 - 4 371 710 -
50 − 2000 98 664 23 821 974 5 3 823 16 - 26 668 -
< 50 15 941 086 37 954 985 1 2 7 541 82 280*
Razem: 16 044 101 113 600 316 49 4 416 640 63 541 4 398 460 280*

* szacunkowy wolumen energii elektrycznej (brak części pomiarów na koniec 2007 r.)

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD.

W związku z tym, że operator sieci przesyłowej nie prowadzi działalności obrotowej, wszyscy odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej nabywają energię od wybranych przez siebie sprzedawców. Ilość energii elektrycznej dostarczonej tym odbiorcom w 2007 r. wyniosła ok. 600 GWh.

Podsumowując, całkowita ilość energii elektrycznej sprzedanej w 2007 r. odbiorcom końcowym na warunkach rynkowych, oraz dostarczonej sieciami dystrybucyjnymi i przesyłową, wyniosła 9 415 GWh tj. około 8,3% energii dostarczonej ogółem odbiorcom końcowym.

Największe bariery w wykorzystaniu zasady TPA

Poziom wykorzystania przez odbiorców prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w 2007 r. był niewielki. Było to spowodowane m.in.:
- funkcjonowaniem kontraktów terminowych zawieranych na warunkach wynikających z zatwierdzanych taryf; malały możliwości oferowania energii na warunkach korzystniejszych – o czym świadczy powrót odbiorców TPA do sprzedawców taryfowych,
- niedoskonałością funkcjonowania rynku hurtowego, skutkującą brakiem wolnych konkurencyjnych ofert przedsiębiorstw obrotu. Sprzedaż energii elektrycznej tych przedsiębiorstw do odbiorców końcowych stanowiła znikomą część całkowitej ich sprzedaży (w 2007 r. stanowiła zaledwie ok. 2%) i wynikała nie tyle z braku zainteresowania sprzedażą bezpośrednio do odbiorców końcowych, ale ograniczoną możliwością konkurowania ze spółkami dystrybucyjnymi,
- brakiem prawnego wydzielenia (w pierwszej połowie 2007 r.) operatorów systemów dystrybucyjnych ze struktur przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, jakimi były spółki dystrybucyjne. W rezultacie przedsiębiorstwa dystrybucyjne stosujące niejednokrotnie
upusty ceny energii elektrycznej, zachęcały „swoich” odbiorców do pozostania w spółce,
- brakiem ofert cenowych bardziej korzystnych niż wynikające z zatwierdzonych taryf, co mogło skutkować rezygnacją z zakupu energii elektrycznej od wybranego sprzedawcy i powrotem do zakupu energii na warunkach taryfowych (taryfy obowiązywały do końca 2007 r.), szczególnie dla odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy zużywają relatywnie niewiele energii i nie są dla sprzedawców wystarczająco „atrakcyjni” pod względem ekonomicznym,
- skonsolidowaniem aktywów przedsiębiorstw wytwórczych z sieciowymi.

Ponadto, w 2007 r. nadal istniały bariery natury administracyjnej i technicznej, takie jak:
- niejednolite zasady i procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz brak standaryzacji związanych z tym dokumentów,
- brak dostatecznej wiedzy odbiorców - w szczególności w gospodarstwach domowych - o możliwości zmiany sprzedawcy,
- ograniczone zainteresowanie odbiorców możliwością zmiany sprzedawcy, pomimo działań informacyjnych URE.

W zakresie informowania odbiorców energii o przysługujących im prawach przygotowana została strona internetowa tematycznie związana z otwarciem rynku energii elektrycznej. Uruchomiono linie telefoniczne w centrali URE i oddziałach terenowych - tzw. call center, pod którymi pracownicy URE udzielają wyjaśnień i porad, przeprowadzone zostały także warsztaty dla Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz szereg konferencji tematycznych.

Działania mające na celu usunięcie barier (w wykorzystaniu zasady TPA)

Zatwierdzenie w czerwcu 2007 r. kart aktualizacji instrukcji systemów przesyłowego w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi przyczyniło się do częściowego rozwiązania wskazywanych dotychczas problemów ograniczających korzystanie z TPA.

W IRiESP wprowadzone i uszczegółowione zostały m.in. zasady współpracy operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie administrowania bilansowaniem handlowym, w tym zasady i procedury wymiany danych pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiające prowadzenie rozliczeń odbiorców detalicznych na podstawie standardowych profili zużycia energii. Zmiany dotyczyły również współpracy operatorów w zakresie konfiguracji obiektów Rynku Bilansującego w celu umożliwienia prowadzenia bilansowania handlowego odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnych oraz zasad i procedur postępowania w przypadku zaprzestania działalności na Rynku Bilansującym przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe odbiorców detalicznych.

Instrukcje operatorów systemów dystrybucyjnych zostały uzupełnione o profile zużycia wykorzystywane w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej G.

W zakresie informowania odbiorców energii o przysługujących im prawach przygotowana została strona internetowa tematycznie związana z otwarciem rynku energii elektrycznej. Uruchomiono linie telefoniczne w centrali URE i oddziałach terenowych - tzw. call center, pod którymi pracownicy URE udzielają wyjaśnień i porad, przeprowadzone zostały także warsztaty dla Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz szereg konferencji tematycznych.

Odbiorcy zaczynają nabywać wiedzę w zakresie swoich nowych uprawnień. Korzystanie z zasady TPA w praktyce pozwoli im poznać własną charakterystykę poboru, anawet ją zmienić. Wprowadzenie „inteligentnych” systemów pomiarowych pozwoli lepiej prognozować i obniżać zużycie energii elektrycznej w celu osiągnięcia większych oszczędności w kosztach zakupu energii elektrycznej.

Podsumowanie

Ze względu na istnienie barier (opisanych w materiale) w 2007 r. na 16 mln odbiorców – sprzedawcę zmieniło jedynie 604 odbiorców. Zmiany sprzedawcy dokonali pierwsi odbiorcy w gospodarstwach domowych. Wskazane jest kontynuowanie działań w zakresie uproszczenia procedury zmiany sprzedawcy, uświadomienia odbiorcy jego praw i obowiązków na liberalizowanym rynku energii, zapewnienia dostępu do wiedzy i praktycznej informacji o możliwości wyboru sprzedawcy, co potwierdza kampania informacyjno-akwizycyjna przeprowadzona przez Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. (531 odbiorców skutecznie zmieniło sprzedawcę). Działania na rok 2008 – przejściowy okres taryfowania, zostały określone w Mapie Drogowej i będą przedmiotem prac Grupy roboczej powołanej do opracowania projektów aktów prawnych zapewniających odbiorcom słabym ekonomicznie właściwy poziom ochrony na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej oraz nadających Prezesowi URE odpowiednią rolę i narzędzia regulacyjne na takim rynku.

 1) Ilość energii kupionej przez odbiorców uprawnionych (z kol. 3) zarówno korzystających z TPA, jak i pozostających taryfowymi.

2) Udział energii z kol. 4 odniesiona do całkowitej energii dostarczonej przez spółki dystrybucyjne.

3) Wskaźnik ten mierzony jest jako procentowy udział energii elektrycznej kupionej przez odbiorców korzystających z prawa wyboru dostawcy do całkowitej ilości energii dostarczonej przez spółki dystrybucyjne wszystkim odbiorcom i jest miarą faktycznego uczestnictwa odbiorców w konkurencyjnym rynku energii.

4) Wg harmonogramu określonego w Dyrektywie 2003/54/WE.

5) Odbiorca rozumiany jako osoba fizyczna lub prawna, z którą spółka dystrybucyjna zawarła jedną lub więcej umów o przyłączenie do sieci oraz umów dystrybucji.

Karta aktualizacji instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego - PSE-Operator S.A., nr B/3/2007, zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 21 czerwca 2007 r. weszła w życie w dniu 1 lipca 2007 r.

Zmiany w 8 instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych, zostały zatwierdzone przez Prezesa URE w czerwcu 2007 r. Zmiany polegały na dołączeniu do tych instrukcji standardowych profili zużycia wykorzystywanych w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej G. Pozostali operatorzy wymagane profile zużycia dołączyli do instrukcji zatwierdzonych pod koniec 2006 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.02.2008
Tagi: