Up
 
 

Informacja w sprawie dostosowania taryf przedsiębiorstw elektroenergetycznych do ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 19 marca 2008 r.
   
GP-062-22/2008  

 

  
Informacja
w sprawie dostosowania taryf przedsiębiorstw elektroenergetycznych
do
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.
o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
(Dz. U. Nr 130, poz. 905), zwanej dalej „ustawą o KDT”

 

 

Zgodnie z art. 60 ustawy o KDT,przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej zaprzestają z dniem 1 kwietnia 2008 r. pobierania opłaty przesyłowej w części wynikającej ze składnika wyrównawczego stawki opłaty systemowej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo energetyczne. Przedsiębiorstwa te mają obowiązek dostosowania taryf, które będą przez nie stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r., do zasad określonych w ustawie o KDT, poprzez wprowadzenie do taryf:

  • w przypadku operatorów - stawek opłaty przejściowej wprost z ustawy (art. 11 ust. 1),
  • w przypadku przedsiębiorstw nie będących operatorami - stawek opłat, o których mowa w art. 9 ust. 4, w uproszczeniu nazywanych dalej również stawkami opłaty przejściowej.

W związku z tym, mając na uwadze konieczność odpowiedniego skorelowania w czasie procesu zatwierdzenia nowych taryf lub zmian obowiązujących taryf w zakresie dystrybucji lub przesyłania (178 przedsiębiorstw)tak, aby mogły być one stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r., Prezes URE wzywał przedsiębiorstwa do przedstawienia do zatwierdzenia zmiany taryf dla energii elektrycznej dostosowanych do zasad określonych w ustawie o KDT. W zdecydowanej większości przedsiębiorstwa przedstawiały stosowne wnioski taryfowe w wymaganym terminie. Niestety, nie we wszystkich przypadkach dołożyły staranności, aby taryfy dostosowane do ustawy o KDT mogły wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.

Według stanu na 17 marca 2008 r., dostosowanych do ustawy o KDT zostało 156 taryf przedsiębiorstw energetycznych, w tym 19 taryf Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, oraz taryfa Operatora Systemu Przesyłowego.

W pozostałych 22 przypadkach postępowania administracyjne jeszcze trwają.

W dniu 29 lutego 2008 r. zatwierdzone zostały korekty taryf 14 Operatorów Systemów Dystrybucyjnych OSD (stosowna informacja w tej sprawie została zamieszczona, na stronie internetowej URE, w dniu 4 marca 2008 r.), którzy jednocześnie świadczą usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 163 przedsiębiorstw elektroenergetycznych, również zobowiązanych do dostosowania swoich taryf do przepisów ustawy o KDT.

Dla przedsiębiorstw, których odbiorcy energii elektrycznej nie są przyłączeni do sieci Operatorów, poziom stawek opłaty przejściowej jest kalkulowany indywidualnie, stosownie do zapisów art. 9 ust. 4 ustawy o KDT. Stawki te, w zależności od ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo kosztów zakupu usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego, są bardzo zróżnicowane i kształtują się poniżej lub powyżej stawek ustawowych.

Zastąpienie składnika wyrównawczego, stanowiącego dotychczas część stawki opłaty systemowej, (pobieranej od zużycia – kWh) stawką opłaty przejściowej z ustawy o KDT (pobieraną od mocy umownej – kW lub dla odbiorców z grup taryfowych G w zł/m-c), powoduje wzrost udziału opłat stałych i zmiany płatności (spadki lub wzrosty), których skala zależy od ilości zużywanej energii, wielkości mocy umownych i poziomu ponoszonych przez przedsiębiorstwa kosztówzakupu usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Decyzje zatwierdzające taryfy bądź korekty taryf dostosowujące je do ustawy o KDT, zostały opublikowane w Biuletynach Branżowych Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 12 z dnia 13 lutego 2008 r., Nr 16 i 17 z dnia 3 marca 2008 r., Nr 18 – 21 z dnia 14 marca 2008 r. oraz Nr 22 - 34 z dnia 17 marca 2008 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 2 i ust. 3 ustawy o KDT Przedsiębiorstwa te stosują nową lub zmienioną taryfę w zakresie stawek opłaty przejściowej od dnia 1 kwietnia 2008 r.

 

Jednocześnie informuję, że z dniem 1 kwietnia br., stosownie do art. 60 (w szczególności ust. 1) ustawy o KDT,przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, które nie posiadają taryf dostosowanych do ustawy o KDT, nie mogą pobierać od odbiorców opłaty w części wynikającej ze składnika wyrównawczego stawki opłaty systemowej. Stawka ta aktualnie w większości przypadków wynosi netto 25,44 zł/MWh. Jednocześnie przedsiębiorstwa te, od dnia 1 kwietnia br. do dnia wprowadzenia taryfy w życie dostosowanej do ustawy o KDT i zatwierdzonej przez Prezesa URE, nie mogą również pobierać od swoich odbiorców opłat wynikających ze stawek opłaty przejściowej.

W przypadkach ujawnionych nieprawidłowości w tym zakresie, tj. niedostosowania się do ww. zapisów ustawowych, Prezes URE podejmie stosowne działania sankcyjne.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.03.2008
Tagi: