Up
 
 

Informacja dotycząca taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G, przyłączonych do sieci Vattenfall Distribution Poland SA, dla których Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. świadczy usługę kompleksową

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 27 marca 2008 r.
   
GP-062-24/2008  

 

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., prowadzącego działalność koncesjonowaną w obrocie energią elektryczną, zostało wszczęte na żądanie Prezesa URE zawarte w piśmie z dnia 7 grudnia 2007 r. Ze względu na wygórowane żądania Przedsiębiorstwa dotyczące poziomu cen energii elektrycznej dla odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych G oraz z uwagi na umieszczenie w taryfie opłaty za obsługę rozliczenia handlowego, co pozostaje w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895, z późn. zm.), Prezes URE decyzją z dnia 26 marca 2008 r., znak: DTA-4211-53(12)/2007/2008/9856/I/KG odmówił zatwierdzenia, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, taryfy dla energii elektrycznej. Decyzja została przekazana stronie.

Jednocześnie Prezes URE postanowił wszcząć postępowanie o ukaranie Przedsiębiorstwa. Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. wprowadził bowiem z dniem 1 stycznia 2008 r. nowe ceny energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia, przez co naruszył art. 47 ustawy – Prawo energetyczne. Działanie takie podlega sankcjom przewidzianym w przepisach art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo energetyczne. W związku z tym faktem w dniu 26 marca 2008 r. zostało do Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. wysłane zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Prezes URE ma możliwość wymierzania kary w wysokości nie przekraczającej 15% przychodu rocznego z działalności koncesjonowanej (art. 56 ust. 3 Prawa energetycznego), a ponadto może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego w wysokości nie większej niż 300% miesięcznego wynagrodzenia (art. 56 ust. 5 Prawa energetycznego).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.03.2008
Tagi: