Up
 
 

Komunikat Prezesa URE nr 10/2008 w sprawie Raportu Końcowego z prac Zespołu ds. Prac Badawczych nad Problematyką Odbiorców Wrażliwych Społecznie

pn. „Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych, niezbędnych do wdrożenia programu”

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

 

Komunikat
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 10/2008
w sprawie Raportu Końcowego z prac Zespołu do spraw Prac Badawczych
nad Problematyką Odbiorców Wrażliwych Społecznie
pn. „Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu
oraz propozycje zmian legislacyjnych, niezbędnych do wdrożenia programu”

 

 

W związku z zakończeniem prac powołanego w Urzędzie Regulacji Energetyki, w listopadzie ubiegłego roku, Zespołu do spraw Prac Badawczych nad Problematyką Odbiorców Wrażliwych Społecznie, przedstawiam Raport Końcowy „Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych, niezbędnych do wdrożenia programu”.

Przedstawiona obecnie propozycja podejścia do rozwiązania problemu, jest próbą stworzenia zespołu instrumentów, które zgodnie z zasadą pomocniczości, skierowane byłyby na przeciwdziałanie wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej lub gazu w stosunku do odbiorców obiektywnie wymagających takiej pomocy.

Prace ww. Zespołu są obecnie poddane konsultacji na forum kierowanej przez Wiceprezesa URE a powołanej Zarządzeniem Nr 01/08 Przewodniczącego Zespołu Sterującego do spraw realizacji „Programu dla elektroenergetyki” z 15 lutego 2008 r., Grupy roboczej do opracowania projektów aktów prawnych zapewniających odbiorcom słabym ekonomicznie właściwy poziom ochrony na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej oraz nadających Prezesowi URE odpowiednią rolę i narzędzia regulacyjne na takim rynku. W pracach Grupy uczestniczą przedstawiciele Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Infrastruktury, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Środowiska, Ministra Finansów, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedstawiony raport jest pierwszą poważną próbą kompleksowego podejścia do rozwiązania problemu pomocy dla odbiorców wrażliwych społecznie. Dodać należy, że znakomita większość państw europejskich, podążając za zobowiązaniami wynikającymi z ustawodawstwa europejskiego, ustanowiła w swoich systemach pomocy społecznej konkretne instrumenty wsparcia. Raport z pewnością nie kończy dyskusji na ten temat, jako że rozwiązanie problemu w drodze przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych jest jeszcze sprawą otwartą. 

Zachęcam do przekazywania wszelkich uwag i spostrzeżeń odnośnie zaproponowanych w Raporcie rozwiązań, mających na celu pomoc odbiorcom, a tym samym ograniczających sferę ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Uwagi można zgłaszać do końca czerwca br., pocztą elektroniczną na adres iwona.figaszewska@ure.gov.pl lub pocztą na adres: Iwona Figaszewska, Gabinet Prezesa, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 07.04.2008
Tagi: