Up
 
 

Platformy Paliwowe umożliwią wykrycie nieprawidłowości i wyeliminują nieuczciwych przedsiębiorców

28 maja 2008 r. w Poznaniu odbyły się warsztaty dla przedstawicieli organów władzy publicznej poświęcone funkcjonowaniu Platformy Paliwowej w Wielkopolsce. Współorganizatorami warsztatów były Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 W poznańskich warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Okręgowego Urzędu Miar, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Izby Skarbowej, Delegatury ABW, Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Celnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy pracowników tych instytucji na temat kompetencji Prezesa URE w zakresie koncesjonowania obrotu paliwami ciekłymi, a w konsekwencji do lepszego współdziałania w ramach tworzenia Platformy Paliwowej. W trakcie warsztatów przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego zaprezentowali działanie nowej wersji bazy paliw przygotowywanej w wielkopolskim Urzędzie.

 Po co Platforma Paliwowa?

 Przedsięwzięcie budowania Platform Paliwowych ma na celu koordynację działań wielu służb, inspekcji oraz straży i może zaowocować poprawą istniejącego stanu rzeczy w odniesieniu do rynku paliw ciekłych oraz przyczynić się do zwiększenia poszanowania prawa. Powinno także doprowadzić do wyeliminowania z rynku wielu nielegalnie działających przedsiębiorców oraz być krokiem pozwalającym na systematyczne zmniejszanie liczby stacji paliw sprzedających paliwo o niewłaściwej jakości. Pierwsza taka platforma z pozytywnym skutkiem funkcjonuje już w województwie zachodniopomorskim. Dzięki niej wykryto 104 przedsiębiorców wykonujących działalność bez wymaganej prawem koncesji.

 Zalety współdziałania

 Prezes URE podjął starania o stworzenie (przy aktywnym udziale wojewody) w każdym województwie platformy internetowej zawierającej informacje o wszystkich stacjach paliw działających na terenie województwa i przedsiębiorcach prowadzących te stacje, czyli tzw. Platformy Paliwowej.

 Współpracując aktywnie zarówno z organami ścigania jak i organami administracji publicznej, Prezes URE zauważył bowiem, że brak jest kompleksowej i stałej wymiany informacji pomiędzy tymi podmiotami na temat przedsiębiorców funkcjonujących na rynku paliw ciekłych. Wynika to z faktu, że każdy z organów na własne potrzeby podejmuje, czasem długotrwałe i kosztowne, działania zmierzające do zgromadzenia pewnych informacji, które są już w posiadaniu innych służb. Takie działania niepotrzebnie przedłużają prowadzone postępowania oraz zwiększają ich koszty.

 Dlatego też Prezes URE zaproponował Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodom podjęcie analogicznych działań do tych, które zostały z dobrym skutkiem zrealizowane pilotażowo m. in. przez URE i Wojewodę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 Jak to działa?

 Każda z właściwych służb i instytucji (tj. Oddziały Terenowe URE, Wojewódzkie Inspekcje Handlowe, Wojewódzkie Komendy Policji, ABW, Wojewódzkie Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Izby Celne, Urzędy Dozoru Technicznego i Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska) uzupełnia w ramach platformy, w zakresie swoich kompetencji, informacje niezbędne do posiadania kompleksowych informacji o stacjach paliw.

 Na podstawie informacji zawartych m. in. w bazie danych koncesyjnych URE, funkcjonariusze Policji dokonali na terenie województwa zachodniopomorskiego weryfikacji wszystkich faktycznie funkcjonujących stacji paliw pod kątem legalności ich działania. W wyniku tej akcji w ujawniono, że 104 stacje paliw nie posiadają wymaganej prawem koncesji. Informacje na ten temat znalazły się także na platformie internetowej, a odpowiednie organy podjęły stosownie do swoich kompetencji dalsze działania.

 Proces tworzenia wojewódzkich platform internetowych nie został jeszcze zakończony. Inicjatywa Prezesa URE została przyjęta we wszystkich województwach i obecnie prowadzone są prace koncepcyjne mające na celu doprowadzenie do powstania wykazów funkcjonujących stacji paliw.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 04.06.2008
Tagi: