Up
 
 

Prezes URE kontroluje stan zapasów paliw

Od początku 2007 roku Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził siedem kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. W 2007 roku w przypadku 36 przedsiębiorstw stwierdzono zbyt niski stan zapasów. W bieżącym roku do tej pory nieprawidłowości wykryto w 25 przedsiębiorstwach.

Każdorazowo kontrola obejmowała 31 elektrowni i elektrociepłowni systemowych. Dodatkowo czterokrotnie skontrolowano 145 wybranych elektrociepłowni i ciepłowni zasilających małe systemy ciepłownicze. Przeprowadzono także kontrole interwencyjne, które dotyczyły czterech przedsiębiorstw energetycznych.

Kontrole przeprowadzone w 2007 r. wykazały niedobory stanu zapasów paliw w 36 przedsiębiorstwach energetycznych (przy czym większość przypadków nieutrzymywania właściwego stanu zapasów miała miejsce w okresie zimowym - 17 w listopadzie i 14 w grudniu). Do końca lipca 2008 r. wystąpienie niedoborów stanu zapasów paliw stwierdzono w 25 przedsiębiorstwach energetycznych

Zgodnie z prawem energetycznym w przypadku stwierdzenia niewypełnienia obowiązku posiadania zapasów paliw w wymaganej wielkości, Prezes URE ma obowiązek nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Ustalając wysokość kary pieniężnej Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe (art. 56 ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne).

W 2007 r. 12 postępowań administracyjnych zakończyło się wydaniem decyzji wymierzających kary przedsiębiorstwom energetycznym niewywiązującym się ze wskazanego wyżej obowiązku. Łączna kwota kar wyniosła 553 000 zł.

Do 31 lipca 2008 r. decyzjami o nałożeniu kary zakończono 14 postępowań administracyjnych wszczętych po kontrolach przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2007 r. Kwota nałożonych kar wyniosła łącznie 605 000 zł. Ośmiu przedsiębiorców skorzystało z prawa wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do dnia dzisiejszego uprawomocniły się 4 decyzje. Trzy postępowania administracyjne zostały umorzone ze względu na bezprzedmiotowość.

Aktualnie w URE toczy się 28 postępowań administracyjnych. Ich zakończenie planowane jest na październik 2008 r.

Jako główne przyczyny występowania niedoborów stanu zapasów paliw przedsiębiorcy wymieniali niewywiązywanie się dostawców paliw, zwłaszcza węgla kamiennego, z zawartych umów z uwagi na trudności wydobywcze i strajki oraz problemy transportowe.

Od września do końca bieżącego roku kontrole będą odbywały się co miesiąc. Kontrola listopadowa, oprócz dużych elektrowni i elektrociepłowni systemowych, obejmie także elektrownie i elektrociepłownie zabezpieczające małe systemy ciepłownicze.

Prezes URE, działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych, regularnie przeprowadza kontrole wypełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, obowiązku utrzymywania zapasów paliw w ilości zapewniającej ciągłość dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.08.2008
Tagi: