Up
 
 

Prezes URE na Forum Ekonomicznym w Krynicy – budowanie partnerstwa energetycznego w regionie

W dniach 12 – 13 września Prezes URE dr Mariusz Swora oraz wiceprezes Marek Woszczyk przebywali w Krynicy uczestnicząc w XVIII Forum Ekonomicznym.

W ramach forum Prezes Swora wziął udział w panelu pt. „Dostawy gazu ziemnego do Europy środkowo-wschodniej – uwarunkowania gospodarcze kraju dostawcy, kraju tranzytowego i kraju odbiorcy”, którego moderatorem byłbył Premier Janusz Steinhoff, a uczestnikami inni regulatorzy – Walery Kalczenko (Ukraina) oraz Gergely Olosz (Rumunia). W dyskusji wziął również udział Grzegorz Onichimowski – Prezes Towarowej Giełdy Energii. Prezes Mariusz Swora w swoim wystąpieniu przedstawił podstawowe problemy dotyczące rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego oraz koncepcję regionalnych rynków gazu.
 
O regionalnym rynku gazu
 
Regulatorzy europejscy w tych dwóch sektorach współpracują w ramach organizacji CEER i ERGEG. Jednym z przejawów tej współpracy jest inicjatywa rynku South South - East (SSE), która dotyczy utworzenia rynku regionalnego państw Europy środkowowschodniej oraz południowej. Droga do powstania wspólnego europejskiego rynku gazu wiedzie poprzez budowę rynków regionalnych – stwierdził Prezes Swora. W inicjatywie SSE biorą udział Austria, Grecja, Bułgaria, Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Włochy. Stosunkowo nową koncepcją stanowiącą przedmiot prac tej grupy jest inicjatywa powołania regionalnego operatora systemu przesyłowego. Koncepcja regionalnego operatora jest oparta na założeniu, że operatorzy systemu przesyłowego (OSP) obsługują swoje sieci od strony technicznej, a wspólny, regionalny OSP dysponuje i zarządza zdolnościami w gazociągach przesyłowych. Utworzeniu regionalnego OSP powinno towarzyszyć wyodrębnienie giełd regionalnych, które byłyby odpowiedzialne za dopasowywanie statusu zbilansowania każdego dostawcy na danym terenie i świadczenie usług rozliczeniowych. Ta inicjatywa to oczywiście przyszłość, ale przyszłość o której już teraz musimy poważnie myśleć. Wydaje się, że choćby w  tym unijnym projekcie jest miejsce również na dialog i współpracę z państwami, które wprawdzie dzisiaj nie są jeszcze członkami UE, ale które powinny być poważnie rozpatrywane jako najbliżsi partnerzy europejskich rynków regionalnych, czy też w przyszłości ich członkowie. Myślę tutaj przede wszystkim o państwach mających unijne aspiracje. Wydaje się w tej chwili możliwe przyznanie również regulatorom z tych państw statusu obserwatorów w projektach takich jak rynki regionalne. Nie ukrywam, że jako polski regulator widzę tutaj miejsce przede wszystkim dla Ukrainy, która ze względu na położenie geograficzne byłaby cennym partnerem, czy też uczestnikiem  rynku regionalnego – stwierdził Prezes Swora.
 
Polska jako centrum energetyczne Europy Środkowo Wschodniej   
 
Możliwości jakie daje handel energią elektryczną z państwami bałtyckimi, Białorusią, Ukrainą, a jeśli będzie to w interesie Polski i Unii Europejskiej również z Rosją, karzą patrzyć z odwagą w przyszłość i podejmować śmiałe wyzwania. Myślę, że Polska może stać się centrum energetycznym Europy Środkowo - Wschodniej, wykorzystując swoje położenie geograficzne. Nie jest zbytnią przesadą myślenie, że w perspektywie kilku – kilkunastu lat, kiedy zostaną uwolnione zdolności przesyłowe na liniach wschodnich powstanie „Polski nordpool”, powstanie rynek energii łączący Wschód Europy z Zachodem Europy – stwierdził dr Swora. Zdaniem szefa URE w efekcie wzmocnieniu ulegnie konkurencja oraz bezpieczeństwo dostaw dla państw uczestniczących w takim przedsięwzięciu. W projekcie tym istotną rolę będą musieli odegrać regulatorzy i stąd konieczność zacieśnienia dialogu regulacyjnego pomiędzy Polską a jej wschodnimi sąsiadami. W tym zakresie Prezes URE zapewnił, że – jeżeli zajdzie taka potrzeba – będzie służył pomocą w zakresie zbliżania prawa państw będących poza Unią (jak np. Ukraina i Białoruś) do regulacji unijnych. 
 
Solidarność energetyczna jako oferta dla sąsiadów Unii
 
Niewątpliwie wkładem Polski w europejską dyskusję na temat elektroenergetyki jest hasło solidarności energetycznej. Dziś hasło to może stać się ofertą Unii Europejskiej dla państw spoza Unii, które podzielają europejskie wartości i wyrażają wolę wspólnego budowania bezpieczeństwa energetycznego. Forum Ekonomiczne w Krynicy łączy Wschód z Zachodem i mam nadzieję, że efektem spotkań takich jak to, oprócz wymiany poglądów oraz lepszego poznania się, będą konkretne projekty śmiało kreślące wizję państw naszego regionu na mapie Europy – stwierdził Prezes Swora. Odpowiadając na pytanie dotyczące kwestii solidarności w kontekście budowy gazociągów Nord Stream i South Stream, prezes Swora podkreślił, że państwa europejskie powinny w tym zakresie mówić jednym głosem i opowiedzieć się jednoznacznie za budową europejskiego gazociągu Nabucco.
 
Forum było doskonałą okazją do zacieśnienia kontaktów pomiędzy regulatorami oraz wymiany poglądów na temat regulacji i bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Jego efektem będzie z pewnością wzmocnienie dialogu regulacyjnego i intensyfikacja wymiany doświadczeń pomiędzy regulatorem polskim a regulatorami ukraińskim, rumuńskim oraz włoskim (przedstawiciel regulatora włoskiego uczestniczył w Forum). Konkretne deklaracje już padły. W najbliższym czasie planowana jest m.in. wizyta przedstawicieli regulatora włoskiego w Polsce i uzgodnienie zasad bliskiej współpracy w dziedzinie regulacji. 
 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 15.09.2008
Tagi: