Up
 
 

Wileńskie spotkanie szefów europejskich Regulatorów

20 i 21 października w Wilnie odbyło się pierwsze spotkanie Regulatorów z krajów członkowskich Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA).

W wileńskim spotkaniu wzięli udział szefowie regulatorów rynku energii z krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Urząd Regulacji Energetyki reprezentował Marek Woszczyk, Wiceprezes URE, który przedstawił propozycje polskiego regulatora dotyczące wsparcia odbiorców wrażliwych. Zgodnie z zapisami Europejskiej Karty Praw Odbiorcy Energii kwestia zapewnienia efektywnej pomocy odbiorcom słabym ekonomicznie staje się jednym z nowych obowiązków nałożonych na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rozwiązania kwestii pomocy odbiorcom wrażliwym w swoich krajach zaprezentowali także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych oraz Węgier.

Ważnym dla regulatorów tematem poruszonym podczas litewskiego spotkania była także kwestia wzajemnych relacji pomiędzy organami regulacyjnymi działającymi na rynku energii elektrycznej i gazu a instytucjami antymonopolowymi w poszczególnych krajach. Węgierski regulator rynku przedstawił rozwiązania obowiązujące w tym państwie wskazując na przysługujące mu możliwości kontroli ex ante, tzn. jeszcze przed zaistnieniem niepożądanej bądź niezgodnej z prawem sytuacji. Węgierski odpowiednik URE ma kompetencje do prowadzenia analiz rynku (hurtowego, detalicznego i usług systemowych) i nakładania konkretnych obowiązków na podmiot o pozycji dominującej na rynku, tak aby chronić rynek przed niebezpieczeństwem nadużycia przewagi przez ten podmiot. W tym celu regulator może wykorzystać takie narzędzia jak nakaz cenotwórstwa opartego na kalkulacji kosztowej czy wymuszanie bardziej transparentnych działań dominującego przedsiębiorstwa w stosunku do pozostałych graczy na rynku. Zakres kompetencji węgierskiego regulatora istotnie wpływa na efektywność prowadzonych przez niego działań wzmacniających konkurencję na rynku energetycznym.

 
Spotkania Regulatorów, stanowiące forum wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy szefami europejskich organów odpowiedzialnych za rynek energii elektrycznej i gazu będą odbywały się cyklicznie, dwa razy w roku.
 
Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA) powstało w 2000 roku. Celem ERRA jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących swą gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki, jak również zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji w państwach regionu.
 
Do stowarzyszenia należą organy regulacji energetyki z 15 krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw (Albania, Armenia, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Ukraina i Węgry). Członkiem stowarzyszonym ERRA jest Amerykańskie Stowarzyszenie Regulatorów (NARUC), natomiast wsparcia finansowego udziela Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.10.2008
Tagi: